Microdata voor onderzoek

Externe onderzoekers kunnen onder strikte voorwaarden gebruik maken van de data die DNB heeft over individuele instellingen: microdata. Deze data worden voor elk onderzoek anoniem gemaakt vanwege de verplichting tot geheimhouding. DNB biedt de microdata voor onderzoek aan in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De microdata worden via een internetverbinding, remote access, beschikbaar gesteld door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS. Onderzoekers kunnen via deze internetverbinding de gegevens op afstand analyseren en de resultaten op hun eigen beeldscherm bekijken. De data zijn echter niet te downloaden. De uiteindelijke resultaattabellen kunnen, na controle op vertrouwelijkheid, wel worden meegenomen.

Aanbod soorten data

Beschikbaar zijn onder meer data die DNB verzamelt voor macro-economische statistieken, zoals de betalingsbalans en monetaire statistieken. Overzichten per sector van de beschikbare soorten macro-economische data zijn in tabelvorm te vinden op het statistiekgedeelte van deze website. De bijbehorende microdata zijn in veel gevallen beschikbaar voor onderzoek. Het is ook mogelijk data van DNB en het CBS te koppelen. Onderzoekers kunnen aangeven welke data ze nodig hebben. Op basis daarvan kan DNB een apart onderzoeksbestand samenstellen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De databestanden worden aangeboden als system file in één van de gangbare statistische pakketten SPSS, Stata of SAS.

Voorwaarden voor een aanvraag

De microdata van DNB zijn in principe beschikbaar voor onderzoekers van:

  • Nederlandse universiteiten en andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
  • planbureaus als het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau;
  • het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschap (Eurostat) en andere statistiekinstanties van de lidstaten van de Europese Unie;
  • de ECB en de centrale banken die lid zijn van het ESCB.

Onderzoekers van andere instellingen kunnen een machtiging tot gebruik aanvragen bij de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). Hiervoor kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

DNB beslist per project, op grond van het onderzoeksvoorstel en het gebruiksdoel, of de data ter beschikking worden gesteld.

Aanvraag

Elke aanvraag begint met een intakegesprek bij DNB waarbij de onderzoeker een onderzoeksvoorstel presenteert. Dit gesprek is bedoeld ter bespreking van het onderzoek, de beschikbaarheid van de benodigde microdata en de gebruikskosten. Als dit gesprek tot overeenstemming leidt, volgt de ondertekening van een contract en de geheimhoudingsverklaring. In het contract wordt vastgesteld tot welke databestanden de onderzoeker toegang krijgt en de vergoeding daarvoor. De vergoeding zal doorgaans bestaan uit twee componenten:

  • een vergoeding voor het gebruiksklaar maken van de benodigde data;
  • een vergoeding voor het gebruik van de remote access faciliteiten van het CBS.

Voor meer informatie over de vergoeding kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Informatie over microdata voor onderzoek?

Afdeling Betalingsbalans en statistische publicaties, DNB
Telefoon: 020 524 9111
E-mail: microdataonderzoek@dnb.nl
Post: Postbus 98, 1000 AB Amsterdam

Informatie over remote access, de kosten en het aanvragen van een machtiging?

Centrum voor Beleidsstatistiek, CBS
Telefoon: 070 337 4792
E-mail: cvb@cbs.nl
Post: Postbus 24500, 2490 HA Den Haag