Veelgestelde vragen

Waarvoor kan ik terecht bij het DNB Meldpunt Misstanden?

Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die in aanraking komen met ernstige overtreding van wet- en regelgeving (zoals fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering) of met andere ernstige integriteitschendingen. Het kan ook zijn dat de professional gegronde vermoedens heeft.

Wie kan een melding doen bij het DNB Meldpunt Misstanden?

U kunt een melding doen als u zelf werkzaam bent bij een financiële instelling. U kunt ook een melding doen als u in de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, in aanraking bent gekomen met een misstand in de financiële sector.

Ik heb een klacht over de dienstverlening van instelling X. Kan ik daarvoor terecht bij het DNB Meldpunt Misstanden?
Het DNB Meldpunt Misstanden is niet bedoeld voor consumenten en klachten.
Wanneer u als consument een klacht heeft over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij de instelling die dit product of deze dienst aanbiedt. Komt u met de instelling niet tot een oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid, www.kifid.nl). Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Ook het AFM Meldpunt Financiële Markten staat in dit geval klaar voor consumenten. Daarnaast kunt u bij dit meldpunt terecht voor het doen van een melding van mogelijke overtreding van voorschriften op het gebied van gedrag op de financiële markten. Zoals in geval van misbruik van koersgevoelige informatie en marktmanipulatie.
Kan het DNB Meldpunt Misstanden mijn melding doorsturen naar de AFM voor verdere behandeling?
U kunt zelf een melding doen bij de AFM via de website van de AFM. Op uw verzoek kunnen wij de door u aan ons gemelde gegevens doorsturen.
Kan het DNB Meldpunt Misstanden voor mij aangifte doen bij de politie?

Nee, DNB kan u niet vertegenwoordigen bij het doen van aangifte bij de politie.

Ik ben accountant van een onder toezicht staande instelling en wil een misstand melden. Doe ik dat via het DNB Meldpunt Misstanden?

Accountants hebben op grond van de toezichtwetgeving de verplichting om DNB zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke omstandigheid waarvan zij bij de uitvoering van hun onderzoek kennis hebben gekregen en die in strijd is met de toezichtwetgeving dan wel het voortbestaan van de instelling bedreigt. Hiervoor geldt de normale meldingsprocedure via DNB.

Wat als ik niet eerst een melding van een misstand kan of wil doen bij de instelling waarover ik wil melden?
DNB verwacht dat u een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar u werkzaam bent. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een interne regeling voor het melden van misstanden. Het DNB Meldpunt Misstanden staat echter open voor wie het rechtsreeks melden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Dit kan het geval zijn als uw instelling geen regeling hiervoor heeft of als u gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen. Ook is het mogelijk dat u al een rechtstreekse melding heeft gedaan bij de instelling, maar deze daar volgens u onvoldoende aandacht aan heeft gegeven.
 
Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is om direct bij DNB een melding te doen? Dan kunt u hierover advies inwinnen bij www.huisvoorklokkenluiders.nl.
Wat is het verschil tussen het DNB Meldpunt Misstanden en het Huis voor Klokkenluiders’?
De site www.huisvoorklokkenluiders.nl geeft advies en ondersteuning bij het melden van een vermoeden van een misstand op of rond het werk. Ongeacht in welke sector u werkt. Huis voor Klokkenluiders kan u adviseren over bijvoorbeeld uw positie als melder als u een melding wilt doen bij het DNB Meldpunt Misstanden.

Het DNB Meldpunt Misstanden ziet specifiek toe op de financiële sector en biedt de mogelijkheid om als professional in de financiële sector een melding te doen. Het DNB Meldpunt Misstanden geeft geen advies over de melding en uw positie als melder.
Waarom registreert DNB mijn contactgegevens?

DNB vraagt de melder om de eigen identiteit en contactgegevens kenbaar te maken. Deze informatie is relevant wanneer het nodig blijkt om vervolgonderzoek te doen. Ook is het mogelijk dat DNB contact met u opneemt voor aanvullende informatie.

Worden mijn contactgegevens vertrouwelijk behandeld door het DNB Meldpunt Misstanden?
Ja. DNB maakt uw identiteit niet uit eigen beweging bekend aan de instelling waarover u meldt. Ook gebruikt DNB uw gegevens niet in enige andere publicatie. DNB kan echter niet garanderen dat uw gegevens niet bekend worden.
 
Afhankelijk van de aard van uw melding is het mogelijk dat een melding tot u zou kunnen worden herleid wanneer de instelling ermee bekend wordt dat een melding is gedaan van een mogelijke misstand. Twijfelt u of dit waarschijnlijk is en of dit nadelige gevolgen kan hebben? Dan kunt u hierover advies inwinnen bij de site www.huisvoorklokkenluiders.nl. Ook is het mogelijk dat DNB op grond van wetgeving of op basis van een uitspraak van de rechter verplicht is uw gegevens te verstrekken.
Hoe lang worden mijn contactgegevens bewaard door DNB?

Dit is afhankelijk van de aard van uw melding en of uw melding tot een vervolgonderzoek leidt. Persoonlijke gegevens van de melder worden door DNB bewaard zolang dat van toegevoegde waarde is voor het toezicht van DNB op financiële instellingen en met het oog op een eventueel in te stellen onderzoek naar aanleiding van de melding. Indien uw contactgegevens geen toegevoegde waarde meer bieden, wordt uw melding verwijderd of geanonimiseerd bewaard.

Kan ik op een later moment inzage krijgen in de gegevens van mijn melding bij DNB?

De dossiergegevens van de melding worden zodanig gearchiveerd dat u desgevraagd inzage kunt krijgen in uw eigen melding. U kunt geen inzage krijgen in onderzoeksmateriaal dat is verzameld naar aanleiding van uw melding.

Kan ik een anonieme melding doen?
Wij vragen u om uw eigen identiteit en contactgegevens aan ons kenbaar te maken, omdat deze informatie relevant kan zijn bij het doen van vervolgonderzoek. Wanneer u op anonieme basis een melding wilt doen, staan wij daarvoor open. Echter, de melding moet dan wel zodanig worden onderbouwd dat dit voldoende basis biedt voor het vervolgonderzoek.
 
Houd er rekening mee dat ook een anonieme melding tot u zou kunnen worden herleid wanneer de instelling ermee bekend wordt dat een melding is gedaan van een mogelijke misstand. Kijk voor meer informatie over anoniem melden en uw rechtspositie bij het melden van een misstand op www.huisvoorklokkenluiders.nl. Bij de politie kunt u rechtstreeks anoniem aangifte doen via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Kan het DNB Meldpunt Misstanden mij helpen bij vermijding van nadelige persoonlijke gevolgen door het doen van een melding van een misstand?
U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het doen van een melding. Wij kunnen u hierover niet adviseren. Wanneer u advies wenst over uw positie als melder, kunt u de website www.huisvoorklokkenluiders.nl raadplegen. Daar vindt u tevens een overzicht van contactadressen. Daarnaast adviseren wij u te overwegen om juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een advocaat dan wel om u juridisch bij te laten staan. DNB biedt geen slachtofferhulp of juridische ondersteuning. Evenmin kan DNB een beloning of andere vormen van compensatie bieden voor het doen van een melding.
Kan het DNB Meldpunt Misstanden mij vrijwaren voor schadeclaims wanneer ik melding doe van een misstand?
U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een melding. Wij kunnen u geen vrijwaring bieden voor mogelijke schadeclaims. Evenmin verlangen wij van u dat u bepaalde geheimhoudingsplichten schendt of wettelijke- en/of contractuele verplichtingen schendt. Wanneer u advies wenst over uw positie als melder, kunt u de website www.huisvoorklokkenluiders.nl raadplegen. Ook adviseren wij u te overwegen om juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een advocaat dan wel om u juridisch bij te laten staan.
Wat kunt u mij zeggen over onderzoek X bij instelling Y?

Het staat DNB niet vrij om zich uit te laten over lopend DNB-toezicht en -onderzoek in verband met haar wettelijke geheimhoudingsplicht. Het geven van een inhoudelijke terugkoppeling over de beoordeling van uw melding of de status van onze verdere aanpak is dan ook niet mogelijk. Indien uw melding leidt tot een perspublicatie door DNB, laten wij u dit vooraf weten. In deze publicatie worden uw gegevens uiteraard niet gebruikt.

Wanneer ik nieuwe misstanden op het spoor kom bij instelling X, kan ik daarvan dan opnieuw melding doen bij het DNB Meldpunt Misstanden?

Mocht u nieuwe feiten aan ons willen melden, dan is dit mogelijk. Wij verlangen niet van u dat u doorlopend signalen meldt over dezelfde aangelegenheid. Wij onthouden ons van gebruik van informanten om namens DNB opsporings- of overige toezichtwerkzaamheden te verrichten.