DNB Kroniek

2017

Kwartaal 4

December

 • 20 december 2017 - Economie
  SRB publiceert haar MREL-beleid

  De gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) maakt haar beleid inzake de toepassing van de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (MREL) wereldkundig. Begin 2018 zal de eerste geconsolideerde MREL-eis worden vastgesteld voor bankgroepen onder direct beheer van de SRB (significante instellingen). Het MREL-beleid schrijft voor hoe in algemene zin het totaal aan verliesabsorberend vermogen wordt bepaald. Naar verwachting wordt dit beleid in 2018 nader gespecificeerd. Daarmee wordt de kalibratie meer toegespitst op individuele instellingen.


 • 20 december 2017 - Economie
  DNB publiceert mededeling omtrent toepassing bail-in-instrument

  In de mededeling geeft DNB aan hoe zij verwacht aandelen en reserves af te schrijven en schuldinstrumenten om te zetten in aandelen. Ook wordt ingegaan op zaken als de omzettingskoers en de verschillende waarderingen die in het kader van bail-in plaatsvinden volgens het ‘no creditor worse off’-beginsel. Op basis van de ontvangen reacties op de consultatie van de conceptmededeling in juni 2016 heeft DNB haar visie op een aantal punten verduidelijkt.

 • 18 december 2017 - Economie
  Economie draait op volle kracht

  De economische vooruitzichten in de halfjaarlijkse ramingen van DNB zijn flink opwaarts bijgesteld ten opzichte van een half jaar geleden. De breed gedragen economische groei is in 2017 naar verwachting 3,3%. Ook in de jaren daarna is die met respectievelijk 3,1% en 2,3% boven trendmatig. De overcapaciteit van de afgelopen jaren is inmiddels verdwenen. In de raming loopt de spanning in de economie en op de arbeidsmarkt verder op en komt de economie in een fase van hoogconjunctuur.

 • 13 december 2017 - Pensioenen
  Europese stresstest onderstreept kwetsbaarheden pensioenfondsen

  De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten, vergeleken met andere landen in Europa. De doorrekening van een extreem negatief maar denkbaar scenario op de financiële markten heeft grote impact op de vermogenspositie van de pensioenfondsen. Dit blijkt uit de gepubliceerde resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen (EIOPA) heeft uitgevoerd onder pensioenfondsen in Europa.


 • 13 december 2017 - Economie
  Fed verhoogt rente

  Voor de derde keer dit jaar verhoogt de Fed de rente met 25 basispunten, naar een bandbreedte van 1,25% tot 1,50%. De Fed verwacht de rente in 2018 nog drie keer te verhogen.

 • 12 december 2017 - Financiële sector
  Centrale banken slaan handen ineen voor duurzaamheid

  Acht centrale banken en toezichthouders, waaronder DNB, gaan een samenwerkingsverband aan met het oog op de vergroening van het financiële systeem. Dit is bekendgemaakt op de One Planet Summit in Parijs. Naast DNB bestaat dit Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System uit de centrale banken en prudentiëel toezichthouders uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zweden, China, Mexico en Singapore.

 • 08 december 2017 - Europa
  Ontsluiting tweede fase brexitonderhandelingen

  De Europese Raad ziet voldoende vooruitgang om aan de volgende fase van de brexitonderhandelingen te beginnen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de 27 landen van de EU hebben overeenstemming bereikt over de grens tussen het VK en Ierland, de rechten van EU-burgers in het VK en Britse burgers in de EU, en de hoogte van de brexitrekening

 • 08 december 2017 - Economie
  Prudentiële eisen Handelaren voor Eigen Rekening gewijzigd

  DNB wijzigt het prudentiële regime voor Handelaren voor Eigen Rekening (HER). DNB merkte HER voorheen aan als plaatselijke ondernemingen, waardoor zij niet aan de kapitaaleisen uit de Verordening kapitaalvereisten (CRR) hoefden te voldoen. De Europese Bankautoriteit stelde echter dat DNB het begrip ‘plaatselijke onderneming’ te ruim interpreteerde. Hoewel DNB van mening blijft dat haar beleid voldoende prudent was, besluit DNB hierop de kapitaaleisen uit de CRR toe te passen op de HER.

 • 07 december 2017 - Bazel III
  Bazels Comité publiceert discussiedocument over de behandeling van overheidsschuld

  Het Bazels Comité publiceert een discussiedocument over de behandeling van overheidsschuld in het kapitaalraamwerk voor banken. De huidige voorkeursbehandeling voor overheidsschuld veronderstelt ten onrechte dat staatsschulden risicovrij zijn en dat zich in de praktijk geen verliezen kunnen voordoen. Bovendien versterkt het de verwevenheid tussen banken en overheden, waardoor besmetting kan ontstaan. Het rapport schetst een aantal beleidsopties om deze voorkeursbehandeling uit te faseren. Het Bazels Comité heeft vooralsnog geen overeenstemming kunnen bereiken over verdere stappen.

 • 07 december 2017 - Bazel III
  Bazels Comité rondt postcrisishervormingen voor banken af

  Het Bazels Comité voor het bankentoezicht bereikt een akkoord over een nieuw raamwerk voor de berekening van kapitaaleisen voor banken. Dit bevat een nieuwe, gestandaardiseerde methode voor de berekening van operationeel risico en een hefboomratiotoeslag voor mondiaal systeemrelevante banken (G-SIBs). Ook wordt er een outputvloer ingevoerd: bij gebruik van interne modellen mogen de kapitaaleisen van een bank nooit lager zijn dan 72,5% van de kapitaaleisen volgens de standaardbenaderingen. Hiermee komt er meer eenheid in de manier waarop banken hun kapitaalbuffers berekenen. Het akkoord zal de kapitaaleisen voor de Nederlandse grootbanken verhogen. Gezien hun sterke vermogens- en winstpositie en de ruime transitieperiode zullen zij hier naar verwachting tijdig aan kunnen voldoen. Het akkoord draagt bij aan een wereldwijd gelijk speelveld en een verbeterde schokbestendigheid van banken.


 • 06 december 2017 - Europa
  ECB geeft startsein voor verbetering van de Europese marktinfrastructuur

  De Raad van Bestuur van de ECB besluit om Target2 te moderniseren en te consolideren met Target2-Securities. Target2 is het interbancaire systeem voor de real-time afwikkeling van hoogwaardige betalingen in de Europese Unie. Target2-Securities is het centrale Europese platform voor het afwikkelen van effectenoverboekingen tegen centralebankgeld. Door de consolidatie wordt het gezamenlijke systeem efficiënter en kan het liquiditeitsmanagement voor banken praktischer worden ingericht. Het nieuwe systeem gaat naar verwachting live in november 2021. Ook gaat het Eurosysteem voor alle centrale banken in het eurogebied een gezamenlijk systeem ontwikkelen voor het beheer van onderpand (Eurosystem Collateral Management System). Dit zal worden gebruikt voor de in het Eurosysteem geharmoniseerde onderpandbeheerfuncties. Het systeem dient in november 2022 operationeel te zijn.


 • 05 december 2017 - Europa
  Start publieke consultatie wetsvoorstel wijziging crediteurenhiërarchie banken

  Naar aanleiding van een Europees akkoord tot wijziging van de Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD) start de consultatie van een nationaal voorstel tot aanpassing van de rangorde van crediteuren in faillissement. De aanpassing van de crediteurenhiërarchie geeft banken de mogelijkheid om niet-preferente senior ongedekte schuldinstrumenten uit te geven die achtergesteld zijn aan andere concurrente crediteuren (zoals derivaten), maar meer senior vergeleken met kapitaalinstrumenten. Dit vergroot het palet aan instrumenten die kunnen meetellen voor de minimumeis aan verliesabsorptiecapaciteit.

November

 • 28 november 2017 - Verzekeraars
  Wetsvoorstel voor een resolutieregime voor verzekeraars bij Tweede Kamer ingediend

  Met het oog op de bescherming van de financiële stabiliteit en polishouders dient de minister van Financiën een wetsvoorstel in voor herstel en afwikkeling van verzekeraars. Het voorstel voorziet in een nationaal resolutieregime gericht op de grotere verzekeraars. Het regime omvat resolutieplanning, de mogelijkheid tot het wegnemen van belemmeringen voor resolutie, en instrumenten om de kritieke functies van de verzekeraar voort te zetten.

 • 21 november 2017 - Toezicht
  DNB publiceert toezichtprioriteiten voor komende jaren

  Technologische vernieuwing, toekomstgerichtheid & duurzaamheid en financieel-economische criminaliteitstaan centraal in de toezichtprioriteiten van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de komende jaren. Dit kondigt DNB aan in de ‘Visie op Toezicht 2018-2022’, waarin DNB de prioriteiten toelicht die bovenop het reguliere toezicht ter hand worden genomen. De speerpunten zijn voor de gehele financiële sector geformuleerd, omdat de onderliggende relevante maatschappelijke trends en economische uitdagingen niet gelden voor één deelsector, maar over de volle breedte spelen.

 • 02 november 2017 - Europa
  Bank of England verhoogt rente

  De Bank of England (BoE) verhoogt voor het eerst in tien jaar de beleidsrente met 25 basispunten naar 0,5%. Zeven van de negen leden van het Monetary Policy Committee stemmen in met het besluit. De BoE meldt dat toekomstige rentestappen ’beperkt en geleidelijk‘ zullen zijn en zullen afhangen van de brexitontwikkelingen.

Oktober

 • 26 oktober 2017 - Europa
  ECB verlengt aankoopprogramma en halveert de omvang

  De Raad van Bestuur van de ECB besluit om het aankoopprogramma van activa met negen maanden te verlengen, tot en met september 2018. Vanaf januari 2018 wordt het maandelijkse aankoopvolume gehalveerd van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard. Daarnaast wordt bevestigd dat herinvesteringen van de bestaande portefeuille ook na afloop van de nettoaankopen worden gecontinueerd. Hoewel de ECB zich nog niet vastlegt op een einddatum, geeft Draghi aan het programma niet abrupt te zullen stoppen. Het besluit wordt genomen tegen de achtergrond van een breed gedragen economische groei.

 • 25 oktober 2017 - Financiële sector
  Rentree Monte dei Paschi op Milanese aandelenbeurs

  De bank Monte dei Paschi (MPS) maakt na 10 maanden haar rentree op de aandelenbeurs. De handel in het aandeel was opgeschort nadat een private reddingspoging mislukte. Afgelopen juli werd de bank geherkapitaliseerd. De openingskoers ligt op EUR 4,19, 72% lager dan de laatste slotkoers. De Italiaanse overheid houdt circa 70% van de aandelen.

 • 10 oktober 2017 - Europa
  Kabinet Rutte III presenteert regeerakkoord

  Het kabinet kondigt in het regeerakkoord onder meer hervormingen van de woningmarkt en het pensioenstelsel aan. De fiscale voordelen voor eigenwoningbezitters worden verkleind door de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. De Wet Hillen wordt in 30 jaar uitgefaseerd. Het kabinet wil de doorsneesystematiek afschaffen en vraagt de SER om begin 2018 met een advies te komen over de hervorming van het pensioenstelsel.

 • 09 oktober 2017 - Toezicht
  Stresstest van ECB toont goede beheersing renterisico bij meeste Europese banken

  Een stresstest van de ECB laat zien dat de meeste Europese banken het renterisico goed beheersen. De ECB heeft de stresstest gedaan onder alle Europese significante banken die onder het directe gezamenlijke Europese bankentoezicht (SSM) staan, waaronder de zes Nederlandse significante banken.

 • 06 oktober 2017 - Economie
  FSB gaat effecten hervormingen op financiële intermediatie onderzoeken

  Klaas Knot wordt voorzitter van een nieuwe werkgroep van de Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board – FSB) die de effecten van de hervormingen van de regelgeving op financiële intermediatie zal gaan onderzoeken. In eerste instantie zal deze werkgroep voornamelijk kijken naar de effecten op investeringen in infrastructuur, om zo nauw aan te sluiten bij de G20-agenda voor 2018. In een later stadium zal de werkgroep ook kijken naar de effecten op andere vormen van financiële intermediatie, zoals leningen aan het MKB.

 • 05 oktober 2017 - Economie
  DNB publiceert rapport over klimaatrisico's

  In het rapport focust DNB op de impact van klimaatrisico’s op de Nederlandse financiële sector. Deze impact is veelzijdig en dient zich steeds nadrukkelijker aan. Zo is het aannemelijk dat schadeverzekeraars te maken krijgen met stijgende schadelasten door veranderend weer. Ook loopt de financiële sector risico’s als gevolg van de overgang naar een klimaatneutrale economie. Financiële instellingen moeten hier in toenemende mate rekening mee houden. DNB gaat klimaatrisico’s daarom steviger verankeren in haar toezicht met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van duurzame financiële stabiliteit.

 • 04 oktober 2017 - Toezicht
  DGS Caribisch Nederland treedt in werking

  Het Depositogarantiestelsel Caribisch Nederland is specifiek ontwikkeld voor de ingezetenen van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en garandeert spaartegoeden tot maximaal USD 10.000. Het DGS Caribisch Nederland wordt door DNB uitgevoerd.

Kwartaal 3

September

 • 27 september 2017 - Toezicht
  DNB verwelkomt rapport Algemene Rekenkamer over bankentoezicht

  DNB verwelkomt het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK). Dit rapport concludeert dat het toezicht van DNB op middelgrote en kleine banken goed is opgezet en dat de uitvoering van het toezicht intensief en streng is. Daarbij doet de ARK aanbevelingen om interne werkprocessen verder te versterken en om de bestaande afspraken over informatiedeling en samenwerking met het ministerie van Financiën te actualiseren. Ook kunnen stappen worden gezet om de transparantie te vergroten over de kapitaal- en liquiditeitseisen die DNB aan middelgrote en kleine banken oplegt.

 • 21 september 2017 - Economie
  Fed kondigt balansafbouw aan

  De Fed kondigt aan vanaf oktober de balans met USD 10 miljard per maand te laten krimpen (USD 6 miljard staatsobligaties en USD 4 miljard MBS). De maandelijkse afbouw zal geleidelijk naar USD 50 miljard worden opgevoerd. Dit tempo wordt aangehouden tot de Fed de balansverkleining voldoende acht.

 • 18 september 2017 - Toezicht
  TARGET2-Securities volledig operationeel

  Met de toetreding van vier nationale centrale effectenbewaarinstellingen (central securities depositories – CSD’s) is het Europese platform voor de afwikkeling van effectentransacties, TARGET2-Securities (T2S) volledig operationeel. T2S is tot stand gekomen door de harmonisatie van de regels en procedures voor nationale afwikkelsystemen sinds 2008.

 • 18 september 2017 - Statistiek
  DNB en CBS tekenen samenwerkingsovereenkomst

  DNB en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zetten een gezamenlijke keten op voor macro-economische statistieken om de kwaliteit en consistentie van cijfers over de Nederlandse economie te vergroten. De focus van de samenwerking ligt op de betalingsbalans en de nationale rekeningen.

 • 15 september 2017 - Financiële sector
  Nederlandse Staat verkoopt tranche aandelen ABN AMRO

  De Staat brengt haar belang in ABN AMRO terug van 63% naar 56%. Net zoals bij de vorige tranche in juni, zijn er 65 miljoen certificaten van gewone aandelen aan zittende beleggers verkocht.

 • 14 september 2017 - Financiële sector
  Nederlandse Staat verkoopt resterend belang in ASR

  De Nederlandse Staat verkoopt haar resterende belang van 20,5% in ASR. Met deze verkoop heeft de Staat haar belang in ASR in 15 maanden volledig afgebouwd.

Juli

 • 25 juli 2017 - Europa
  Griekenland maakt rentree op obligatiemarkt

  Griekenland plaatst na een afwezigheid van drie jaar succesvol een vijfjaarsobligatie van EUR 3 miljard. Het effectief rendement bedraagt 4,625%, lager dan verwacht en onder het rendement van de vorige uitgifte (4,95%) in 2014. Daarnaast wordt het boek ruim twee keer overtekend.

 • 21 juli 2017 - Economie
  Sterke, niet kredietgedreven huizenprijsstijging

  Het CBS en het Kadaster maken bekend dat de huizenprijzen in juni met 8% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar juni. Dit is de grootste prijsstijging sinds maart 2002. In elk van de vier grote steden zijn de huizenprijzen nu hoger dan vóór de crisis. Een studie van DNB laat zien dat de huizenmarkt in de grote steden tekenen van oververhitting vertoont. Vooralsnog is daar echter geen sprake van een kredietgedreven zeepbel, onder andere doordat meer met eigen geld wordt gefinancierd. De sterke huizenprijsstijging in de steden is vooral een beprijzing van schaarste en gaat gepaard met een groeiend tekort aan middeldure huurwoningen in de vrije sector.

 • 21 juli 2017 - Financiële sector
  Vaststelling definitieve IKB-regelgeving

  DNB heeft in het kader van haar taak als uitvoerder van het depositogarantiestelsel (DGS) nieuwe DGS-regelgeving gepubliceerd omtrent het individueel klantbeeld (IKB). Het IKB is een bestand met gedetailleerde gegevens over de deposito’s die door een depositohouder bij een bank worden aangehouden. Het IKB is nodig om de uitkeringstermijn van het DGS te verkorten naar zeven werkdagen. De IKB-regelgeving schrijft voor welke gegevens een bank moet kunnen samenstellen, binnen welke termijn en welke kwaliteitseisen van toepassing zijn. Het IKB draagt bij aan de uitvoerbaarheid van resolutie-instrumenten.

 • 06 juli 2017 - Financiële sector
  FSB publiceert richtsnoeren op gebied van interne TLAC en toegang tot financiële infrastructuren

  Het internationale gremium de Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board – FSB) heeft richtsnoeren gepubliceerd op het gebied van intern totaal verliesabsorberend vermogen (total loss absorbing capacity –TLAC) en de toegang tot financiële infrastructurenvoor een bank in resolutie. De resolutieautoriteiten passen deze richtsnoeren toe als zij bepalen hoe het verliesabsorberend vermogen verdeeld wordt over de entiteiten in de groep die via bail-in geherkapitaliseerd zullen worden. Ook bevatten de richtsnoeren aanbevelingen over de toegang van banken in resolutie tot clearing-, betaal- en -afwikkelingsdiensten.

 • 05 juli 2017 - Verzekeraars
  EIOPA-advies over herstel en resolutie van verzekeraars

  De Europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) publiceert een advieswaarin zij de Europese Commissie, het Parlement en de Raad oproept om een Europees geharmoniseerd herstel- en resolutieraamwerk voor verzekeraars te ontwikkelen. Deze opinie is een belangrijke stap op weg naar een Europees raamwerk.

Kwartaal 2

Juni

 • 28 juni 2017 - Toezicht
  IAIS zet nieuwe stap richting mondiale standaard voor toezicht op internationaal actieve verzekeringsgroepen

  De Internationale Associatie van Verzekeringstoezichthouders (International Association of Insurance Supervisors – IAIS), publiceert een document met daarin een toelichting op verschillende opties voor de kapitaalstandaarden voor verzekeraars, Insurance Capital Standard (ICS). In dit document worden tevens de vervolgstappen uiteengezet richting de vaststelling van ICS 2.0. Als lid van de IAIS steunt DNB de ontwikkeling van de ICS, omdat die een belangrijke bijdrage kan leveren aan beter toezicht op internationale verzekeringsgroepen.

 • 28 juni 2017 - Financiële sector
  Staat verkoopt belang ABN AMRO

  In een derde tranche verkoopt de staat 65 miljoen certificaten van aandelen ABN AMRO. De transactie betreft een belang van bijna 7% en levert de staat EUR 1,5 miljard op. De prijs bedraagt EUR 22,75 per certificaat, ruim 28% hoger dan de introductiekoers.

 • 23 juni 2017 - Europa
  Veneto Banca en Banca Popolare di Vicenza afgewikkeld

  De ECB verklaart deze twee banken op 23 juni falende, omdat ze gedurende een langere periode niet in staat bleken aan hun kapitaaleisen te voldoen. Daarop concludeert de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) dat de inzet van resolutiebevoegdheden voor de banken onder het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme niet gerechtvaardigd is vanuit het publieke belang. De banken worden vervolgens vanuit een nationaal faillissement deels verkocht aan de bank Intesa Sanpaolo, de grootste Italiaanse bank. Hierbij worden senior schuldhouders overgedragen en daardoor beschermd. Het resterende deel van de banken wordt onder auspiciën van de Italiaanse staat geliquideerd. Om de transactie mogelijk te maken is EUR 5,2 miljard aan belastinggeld nodig.

 • 22 juni 2017 - Betalingsverkeer
  Nieuw Europees systeem voor afwikkeling van instant payments

  De ECB besluit een nieuw systeem te ontwikkelen voor de afwikkeling van instant payments, TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). TIPS stelt consumenten en bedrijven in staat om elkaar, via hun bank, direct te betalen en zal continu, 365 dagen per jaar, beschikbaar zijn. De planning is dat TIPS in november 2018 operationeel is.

 • 16 juni 2017 - Toezicht
  DNB gehoord door parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies

  Directeur Frank Elderson en divisiedirecteur Willemieke van Gorkum worden gehoord door de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies over de wijze waarop DNB toezicht houdt op de trustkantoren. Naar aanleiding van de Panama Papers heeft de Tweede Kamer in oktober 2016 besloten tot een beperkte parlementaire enquête naar belastingontwijking via onder andere trustmaatschappijen. Deze parlementaire ondervragingscommissie doet onderzoek naar fiscale constructies en naar de werkwijze en fiscale adviespraktijk van trustkantoren.

 • 15 juni 2017 - Rente
  Fed verhoogt rente en kondigt afbouw balans aan

  Zoals verwacht, verhoogt de Fed de rente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 1,00% - 1,25% en houdt vast aan een derde renteverhoging dit jaar. Daarnaast presenteert de Fed de eerste plannen voor afbouw van haar balans, die tijdens de crisis door verschillende opkoopprogramma’s fors is gegroeid.

 • 13 juni 2017 - Economie
  ECB koopt voor het eerst Chinese renminbi

  De ECB heeft voor het eerst EUR 500 miljoen aan dollarreserves omgezet in Chinese renminbi. De beslissing om de reserves nu ook in renminbi te diversificeren nam de ECB al in januari. De investering reflecteert het belang van China als handelspartner van het eurogebied.

 • 13 juni 2017 - Financiële sector
  Staat verkoopt opnieuw belang ASR

  De staat verkoopt opnieuw een deel van haar aandelen ASR, tegen een prijs van EUR 29. Hiermee is het staatsbelang teruggebracht naar 20,1%.

 • 13 juni 2017 - Toezicht
  Europese Commissie publiceert voorstel voor Europees CCP-toezicht

  In het voorstel krijgen de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (European Securities and Markets Authority – ESMA) en de ECB een grotere rol in het toezicht op CCP’s binnen de EU, en CCP’s buiten de EU voor zover deze relevant zijn voor de financiële stabiliteit in de EU. Hiermee is een eerste stap gezet richting volledig Europees CCP-toezicht.

 • 12 juni 2017 - Economie
  Hoogste economische groei in tien jaar

  Volgens de halfjaarlijkse raming van DNB bereikt de economische groei in 2017 een piek van 2,5%; een groeicijfer dat sinds 2007 niet meer is voorgekomen. Voor de komende twee jaren laten de ramingen een robuuste groei zien van ongeveer 2% per jaar. In navolging van de economische groei daalt de werkloosheid tot 4,4% in 2019. Ook de overheidsfinanciën profiteren van de groeiende economie; het begrotingsoverschot loopt geleidelijk op tot ruim 1% van het bbp in 2019. Voorzien wordt dat de inflatie in de periode 2017-2019 tussen 1 en 1,5% bedraagt.

 • 07 juni 2017 - Europa
  Banco Popular Español S.A. afgewikkeld op basis van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

  Na vaststelling door de ECB dat Banco Popular Español S.A. falende was, heeft de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) de bank in resolutie geplaatst. Banco Popular Español S.A. is voor een symbolisch bedrag van EUR 1 verkocht aan Banco Santander S.A. Senior schuldhouders worden door deze constructie beschermd, terwijl aandeelhouders, AT1- en Tier2-houders verliezen moeten nemen. Santander geeft EUR 7 miljard aan aandelen uit om de overname te kunnen financieren. Het is de eerste keer dat een bank door de SRB in resolutie wordt geplaatst.

Mei

 • 31 mei 2017 - Europa
  EU sluit akkoord over securitisaties

  Het Europees Parlement en de lidstaten introduceren wetgeving die de Europese securitisatiemarkt moet aanjagen. Als onderdeel van het akkoord wordt wettelijk vastgesteld wanneer er sprake is van ‘simpele, transparante en gestandaardiseerde’ securitisaties.

 • 31 mei 2017 - Betalingsverkeer
  Banken lanceren plan voor één netwerk van geldautomaten

  De drie grootste banken en Geldservice Nederland (GSN) kondigen aan dat zij in gesprek zijn om hun geldautomatennetwerken samen te voegen tot één gezamenlijk netwerk. Hoewel het gebruik van cash geleidelijk afneemt willen zij er zo voor zorgen dat contant geld alom beschikbaar, veilig en betaalbaar blijft.

 • 19 mei 2017 - Verzekeraars
  DNB adviseert over wetsvoorstel verbod winstuitkering zorgverzekeraars

  DNB heeft in een brief gereageerd op het verzoek van de minister van Financiën om de gevolgen voor de solvabiliteit van het wetsvoorstel omtrent een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars inzichtelijk te maken. In haar reactie wijst DNB op onduidelijkheden in het wetsvoorstel en de mogelijke negatieve gevolgen voor de solvabiliteit en herstelmogelijkheden van zorgverzekeraars.

 • 15 mei 2017 - Verzekeraars
  DNB brengt levensverzekeraar Conservatrix onder bij nieuwe eigenaar

  De Nederlandsche Bank krijgt groen licht van de rechtbank Amsterdam voor de overdracht van de aandelen van levensverzekeraar Conservatrix aan een nieuwe eigenaar, Trier Holding BV, een Nederlandse onderneming van de Amerikaanse investeerder Eli Global. DNB heeft het overdrachtsplan voorbereid, omdat Conservatrix over onvoldoende middelen beschikte om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen ten opzichte van de polishouders. Het is voor het eerst dat de toezichthouder het instrument van gedwongen overdracht gebruikt.

 • 10 mei 2017 - Europa
  ECB-president bezoekt Tweede Kamer

  Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, brengt een bezoek aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat hij in op de uitnodiging van de Vaste Kamercommissie Financiën om in gesprek te treden over de noodzaak, achtergrond en effecten van het onconventionele monetaire beleid dat wordt gevoerd in de nasleep van de financiële crisis.

April

 • 05 april 2017 - Financiële sector
  Staat na verkoop minderheidsaandeelhouder ASR

  De Staat verkoopt 13,3% van de aandelen ASR en wordt daardoor minderheidsaandeelhouder (36,8%). Deze derde tranche van 20 miljoen aandelen is tegen een koers van EUR 25,75 geplaatst en leverde EUR 515 miljoen op.

 • 04 april 2017 - Financiële sector
  Financiële sector werkt mee aan transitiepaden voor snellere CO2-reductie

  De ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken gezamenlijk aan nieuwe transitiepaden richting een CO2-arme samenleving in 2050. De financiële sector is gevraagd hieraan bij te dragen. Tijdens een bijeenkomst op 4 april bij DNB spreekt het Platform voor Duurzame Financiering zich hiervoor uit. Onder voorzitterschap van DNB-directeur Frank Elderson bespraken de leden ook andere duurzaamheidsinitiatieven in de financiële sector en presenteerden de werkgroepen de voortgang op hun dossiers.

 • 04 april 2017 - Betalingsverkeer
  Nieuw 50-eurobiljet in omloop

  Het Eurosysteem start met de uitgifte van het nieuwe 50-eurobiljet. Het biljet heeft vernieuwde echtheidskenmerken, zoals een portretraampje en een smaragdgroen cijfer, waardoor het beter beschermd is tegen valsmunterij.

 • 03 april 2017 - Financiële sector
  IMF publiceert uitkomsten Financial Sector Assessment Program

  De hoofdconclusies van het vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn dat het Nederlandse financiële stelsel schokbestendig is en dat het toezicht op de financiële instellingen na de crisis is versterkt. Daarnaast beveelt het IMF onder meer aan om de LTV-limiet en de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.

 • 01 april 2017 - Financiële sector
  S&P introduceert groene rating

  Standard & Poor’s (S&P) introduceert een groene rating voor obligaties. Deze bestaat uit twee onderdelen: “E” meet de impact van het bedrijf op het milieu en “R” meet hoe weerbaar een bedrijf is voor klimaatverandering. Beide ratings bestaan uit een schaal van 1 tot 5, waarbij E1 en R1 de hoogste scores zijn.

Kwartaal 1

Maart

 • 23 maart 2017 - Europa
  Banken nemen massaal deel aan laatste TLTRO II-transactie

  Europese banken hebben voor EUR 233,5 miljard ingeschreven op de laatste transactie in het kader van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO II). De totaalopname van de vier TLTRO II-transacties bedraagt EUR 740 miljard. Met deze transactie kunnen banken voor vier jaar bij het Eurosysteem lenen tegen een tarief van 0% tot -0,4%.

 • 22 maart 2017 - Toezicht
  DNB voert coulanceregeling depositogarantiestelsel uit

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft eind december 2016 definitief vastgesteld dat consumenten die in het verleden aanspraak gemaakt hebben op het depositogarantiestelsel en niet tijdig hun geld hebben ontvangen, recht hebben op gederfde wettelijke rente. Om deze consumenten te vergoeden, heeft de minister van Financiën een coulanceregeling opgesteld voor 19.000 rekeninghouders die samen recht hadden op een bedrag van EUR 1,6 miljoen. Als DGS-autoriteit heeft DNB deze regeling uitgevoerd. In de periode 22 maart tot 22 juni is ruim EUR 850.000 uitgekeerd aan meer dan 7.000 oud-rekeninghouders van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop.

 • 20 maart 2017 - Europa
  De ECB publiceert leidraad voor aanpak oninbare leningen

  De leidraad is een belangrijke stap in de aanpak van oninbare leningen (non-performing loans – NPL’s) in het eurogebied. De leidraad geeft geen kwantitatieve doelstellingen om NPL’s te verminderen. In plaats daarvan wordt van banken verwacht dat zij een strategie opstellen om NPL’s terug te brengen.

 • 16 maart 2017 - Rente
  Fed verhoogt rente

  De Fed verhoogt de rente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 0,75% - 1,00%. Verder blijft de Fed uitgaan van drie renteverhogingen in 2017, bij nagenoeg ongewijzigde economische vooruitzichten.

 • 01 maart 2017 - Economie
  DNB koopt effecten op onderpand van activa in het kader van het APP

  Naast overheidsobligaties en gedekte obligaties voert DNB nu ook de aankopen van effecten op onderpand van activa (asset-backed securities) uit onder het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme - APP) van de ECB. Voorheen waren de aankopen van deze activa uitbesteed aan externe partijen.

Januari

 • 25 januari 2017 - Toezicht
  DNB publiceert beoordelingskader voor invulling auditfunctie trustkantoren

  Sinds 1 januari 2015 dienen trustkantoren een onafhankelijke en effectieve auditfunctie te hebben ter versterking van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Uit onderzoek door DNB blijkt dat de auditfunctie bij trustkantoren nog niet overal adequaat is ingericht. Om de trustsector enige handvatten te bieden om de effectieve uitoefening van de auditfunctie te verbeteren, publiceert DNB haar beoordelingskader.

 • 12 januari 2017 - Financiële sector
  De FSB publiceert beleidsaanbevelingen om structurele kwetsbaarheden bij vermogensbeheeractiviteiten te adresseren.

  De Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board – FSB) publiceert zijn aanbevelingen om liquiditeit- en leveragerisico’s bij beleggingsfondsen te verminderen. De sterk toenemende rol van beleggingsfondsen in het internationale financiële systeem vraagt om aanvullend beleid om de schokbestendigheid in deze sector te vergroten. De aanbevelingen van de FSB bieden aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van macroprudentieel beleid voor beleggingsfondsen.

2016

Kwartaal 4

December

 • 23 december 2016 - Europa
  Deutsche Bank schikt voor USD 7,2 miljard

  Deutsche Bank heeft een schikking van USD 7,2 miljard met het Amerikaanse ministerie van Justitie getroffen voor de verkoop van risicovolle hypotheken in de periode vóór 2008. Van dit bedrag wordt USD 4,1 miljard gebruikt om getroffen klanten te compenseren; de overige USD 3,1 miljard betreft een boete.

 • 23 december 2016 - Toezicht
  Aankondiging redding Italiaanse bank

  Monte dei Paschi di Siena Nadat Monte dei Paschi in de loop van december niet langer in staat was om privaat kapitaal op te halen om haar kapitaalpositie te verstevigen, heeft de Italiaanse overheid aangekondigd de bank te zullen ondersteunen middels een ‘precautionary’ herkapitalisatie. De Italiaanse regering is bereid om de staatsschuld met EUR 20 miljard te verhogen om zo Monte dei Paschi (EUR 6,6 miljard) en een aantal andere probleembanken te redden. Bij de resolutie van Monte dei Paschi zullen aandeelhouders en institutionele houders van hybride kapitaal en achtergestelde schuld meedelen in de verliezen.

 • 23 december 2016 - Toezicht
  Nationale Nederlanden en Delta Lloyd bereiken akkoord over overname

  Na drie maanden zijn Nationale Nederlanden (NN) en Delta Lloyd het eens geworden over de overname: NN gaat EUR 5,40 per aandeel betalen. Met deze prijs betaalt NN een premie van 55% op de koers van Delta Lloyd in de drie maanden voorafgaand aan het eerste bod. Delta Lloyd wordt met de overname op EUR 2,5 miljard gewaardeerd. NN financiert dit voor EUR 1,4 miljard met cash en voor EUR 1,1 miljard met schuld.

 • 21 december 2016 - Toezicht
  DNB en AFM verruimen toegang markt met ‘Maatwerk voor innovatie’

  Mede aangezet door de snelle financieel-technologische ontwikkelingen verruimen DNB en de AFM de toegang voor innovatieve diensten tot de markt voor financiële dienstverlening door middel van een nieuwe aanpak: Maatwerk voor innovatie.

 • 15 december 2016 - Toezicht
  EIOPA publiceert stresstest Europese verzekeraars

  De Europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) publiceert de resultaten van een stresstest onder 236 Europese verzekeraars. De resultaten bevestigen dat Europese levensverzekeraars gevoelig zijn voor scenario’s met blijvend lage rente of met schokken op beleggingen in een lage renteomgeving.

 • 14 december 2016 - Economie
  Fed verhoogt rente

  De Fed verhoogt, zoals verwacht, de rente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 0,50% - 0,75%. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht verder drie in plaats van twee renteverhogingen in 2017. Ook voor 2018 en 2019 is het verwachte rentepad opwaarts bijgesteld.

 • 14 december 2016 - Financiële sector
  DNB besluit tot reciproceren macroprudentiële maatregelen

  DNB heeft op Open Boek Toezicht bekendgemaakt macroprudentiële maatregelen van buitenlandse autoriteiten die onder het ESRB-raamwerk vallen in principe te ‘reciproceren’ om de effectiviteit van het macroprudentieel beleid te waarborgen. Dit betekent dat DNB deze maatregelen toepast op de activiteiten van Nederlandse banken die grensoverschrijdend of via bijkantoren plaatsvinden in de betreffende lidstaat van de Europese Unie.

 • 13 december 2016 - Toezicht
  Commissie Ottow publiceert aanbevelingen toetsingsproces

  De externe evaluatiecommissie toetsingsproces, onder het voorzitterschap van Annetje Ottow, concludeert dat DNB en de AFM hun taak bij het toetsen van bestuurders en commissarissen adequaat invullen. Daarnaast doet de Commissie verschillende voorstellen om het proces van toetsingen verder te verbeteren.

 • 08 december 2016 - Economie
  Waarschuwing ESRB over huizenmarkt

  De Nederlandse huizenmarkt vormt een systeemrisico voor de financiële stabiliteit, zo waarschuwt het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB). Vooral de hoge schulden van Nederlandse huishoudens vindt de ESRB risicovol. Daarbij heeft de helft van alle huiseigenaren onder de 40 jaar een schuld die groter is dan de waarde van hun woning. Dit maakt huishoudens kwetsbaar voor economische schokken. Volgens de ESRB zijn de huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen mogelijk onvoldoende om de kwetsbaarheden weg te nemen. Wel erkent de ESRB dat Nederlandse banken sterk zijn gekapitaliseerd. Het ministerie van Financiën verwelkomt de analyse, maar wijst in zijn reactie op de maatregelen die het kabinet heeft genomen.

 • 08 december 2016 - Europa
  ECB verlengt aankoopprogramma met lager volume

  De Raad van Bestuur van de ECB besluit haar programma voor de aankoop van activa met negen maanden te verlengen, tot eind 2017. Hierbij wordt het maandelijkse aankoopvolume vanaf april verlaagd van EUR 80 naar 60 miljard. Om mogelijke schaarste in het aankoopbare universum aan staatsobligaties te ondervangen, worden aankopen van obligaties met een rendement onder de depositorentevloer (-0,40%) toegestaan. Daarnaast wordt de minimumlooptijd van opkoopbare stukken verkort van twee tot één jaar. Het besluit is genomen tegen de achtergrond van een aantrekkende economie, maar een nog altijd beperkte inflatie.

 • 07 december 2016 - Europa
  Europese Raad en Parlement bereiken overeenstemming over Verordening over geldmarktfondsen

  De verordening, die beoogt geldmarktfondsen schokbestendiger te maken, bevat regels over de samenstelling van de beleggingsportefeuille, liquiditeit, en transparantie.

 • 01 december 2016 - Betalingsverkeer
  Drukkerij Joh. Enschedé stopt met productie van bankbiljetten

  Drukkerij Joh. Enschedé maakt bekend te stoppen met de productie van bankbiljetten. De lopende orders, waaronder die van DNB, zullen worden afgerond in 2017. DNB zal voortaan al haar eurobankbiljetten in het buitenland laten produceren.

November

 • 28 november 2016 - Europa
  Europese Commissie publiceert voorstel voor Verordening over CCP-herstel en –resolutie

  De voorstellen voor herstel- en resolutiemaatregelen voor centrale tegenpartijen (CCPs) zijn erop gericht om financiële stabiliteit te waarborgen, de continuïteit van deze systeemrelevante partijen ook in crisis-scenario’s te garanderen, en te voorkomen dat belastingbetalers opdraaien voor verliezen die voortkomen uit het falen van een CCP. Het toenemende gebruik van CCPs voor de afwikkeling van derivaten bevordert immers de financiële stabiliteit, maar zorgt ook voor een concentratie van risico’s bij CCPs.

 • 24 november 2016 - Economie
  SRB stelt resolutieplannen viertal Nederlandse banken vast

  De gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) stelt de resolutieplannen vast voor een viertal banken die onder haar directe verantwoordelijkheid vallen. Hiermee is voor het eerst het gehele proces van planning en vaststelling door de SRB doorlopen. In dit proces heeft de SRB samen met DNB voor deze banken onder meer de entiteiten die kritieke functies uitoefenen geïdentificeerd en een resolutiestrategie en indicatieve minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL) bepaald.

 • 23 november 2016 - Europa
  Europese Commissie publiceert voorstellen implementatie TLAC en aanpassing BRRD

  De voorstellen van de Europese Commissie introduceren de mondiale standaard voor verliesabsorptiecapaciteit voor mondiaal systeemrelevante banken in de Europese rechtsorde. Dit gebeurt via een aanpassing van de bepalingen in de Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) inzake de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL). Ook wil de Commissie de resolutieautoriteit de bevoegdheid geven om een moratorium in te stellen. Tot slot stelt de Commissie een aantal aanpassingen in de BRRD voor om financiële contracten die niet onder EU-recht vallen, resolutiebestendig maken.

 • 23 november 2016 - Europa
  Start herziening Europese Richtlijn kapitaalvereisten

  De Europese Commissie publiceert een pakket wetgevende voorstellen in het kader van de herziening van de Europese richtlijn en verordening betreffende kapitaalvereisten voor banken.

 • 22 november 2016 - Betalingsverkeer
  Verkoop Koninklijke Nederlandse Munt

  De Staat verkoopt de aandelen van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) aan een Belgische investeringsmaatschappij. Om de publieke belangen te borgen heeft het ministerie van Financiën DNB verzocht met ingang van 1 januari 2017 een aantal publieke munttaken van de KNM over te nemen. Dit betreft het beheer van de muntvoorraad en stempels, de inname van beschadigde munten, het nationaal analysecentrum voor munten en de internationale vertegenwoordiging. Op termijn zal DNB ook de aanbesteding voor de productie van euromunten gaan verzorgen.

 • 20 november 2016 - Toezicht
  De FSB publiceert nieuwe lijst met G-SIBs en G-SIIs

  De Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board – FSB) publiceert de nieuwe lijst met mondiaal systeemrelevante banken (G-SIBs) en verzekeraars (G-SIIs). De Nederlandse bank ING en de verzekeraar Aegon staan op de lijst, net als vorig jaar. Dit brengt verhoogde eisen met zich mee, voor mondiaal systeemrelevante banken onder meer de verplichting om extra kapitaal aan te houden.

 • 18 november 2016 - Toezicht
  DNB rapporteert over financiële positie pensioenfondsen

  Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt van DNB een rapportage over de financiële positie van pensioenfondsen. In de rapportage, die een vervolg is op de eerdere rapportage van 20 mei, blikt DNB vooruit op 2017 en berekent, op verzoek van de staatssecretaris, wat de effecten zijn van het eventueel verlengen van de hersteltermijn.

 • 17 november 2016 - Financiële sector
  Tweede tranche ABN AMRO levert Staat ruim EUR 1,3 miljard op

  Bijna een jaar na de beursgang heeft de Staat, in een tweede tranche, 65 miljoen certificaten van aandelen ABN AMRO verkocht. Deze transactie, die 7% van de aandelen betreft, brengt het belang van de Staat terug tot 70%. De prijs bedroeg EUR 20,40 per certificaat, bijna 15% hoger dan de introductiekoers.

 • 09 november 2016 - Financiële sector
  Verkiezing Trump kleurt aandelenmarkten groen

  Nadat Trump tot president van de Verenigde Staten werd verkozen, dalen Aandelenbeurzen in eerste instantie fors, om vervolgens snel te kalmeren. In de week na de verkiezingen stijgen vooral Amerikaanse financiële aandelen als gevolg van de hoop op een steilere rentecurve en deregulering onder Trump.

Oktober

 • 17 oktober 2016 - Financiële sector
  Succesvolle rentree SNS Bank op markt voor gedekte obligaties

  Met een uitgifte van EUR 500 miljoen is SNS Bank voor het eerst sinds 2012 weer actief op de primaire markt voor gedekte obligaties. De uitgegeven obligaties hebben een AAA-rating, een looptijd van 15 jaar en een portefeuille Nederlandse hypotheken als onderpand.

 • 07 oktober 2016 - Europa
  Flash crash zet Britse pond tijdelijk 6% lager

  Het Britse pond zakt even diep weg tijdens een flash crash op Aziatische markten. In slechts twee minuten daalt het pond maar liefst 6,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, om vervolgens snel terug te veren.

 • 06 oktober 2016 - Betalingsverkeer
  DNB besluit om de goudkluis en het bankbiljettenbedrijf te verplaatsen

  DNB maakt bekend het bankbiljettenbedrijf en de goudkluis te verplaatsen naar een nieuw DNB Cashcentrum. Dit wordt gebouwd op Camp New Amsterdam, een defensieterrein in de gemeente Zeist. Deze locatie voldoet aan de strenge veiligheidseisen voor de opslag van goud en de verwerking van contant geld. Dit besluit is genomen omdat de hoge beveiligingsmaatregelen de toegankelijkheid van het hoofdkantoor steeds meer in de weg staan. Ook maken zij regelmatige waardetransporten in het centrum van Amsterdam complex.

 • 05 oktober 2016 - Europa
  Bankobligaties met een wettelijke achterstelling worden voorlopig geaccepteerd als onderpand

  De ECB heeft besloten om wettelijk achtergestelde bankobligaties voorlopig als onderpand voor herfinancieringsoperaties te accepteren. Hiermee blijven ongedekte obligaties van Duitse banken die vanaf 1 januari 2017 wettelijk bail-inbaar zijn en daarmee in de crediteurenhiërarchie dalen, beleenbaar.

Kwartaal 3

September

 • 30 september 2016 - Betalingsverkeer
  Fusie Equens en Worldline afgerond

  De fusie van Worldline, een Franse aanbieder van betaal- en transactiediensten, en Equens is afgerond. Equens is als clearinghuis voor overschrijvingen en incasso’s en als schakel tussen betaalautomaten in winkels en de banken van essentieel belang voor het Nederlandse retailbetalingsverkeer. De fusie houdt in dat Worldline een meerderheidsbelang verwerft in Equens, dat activiteiten in de verwerking van betalingstransacties overneemt van Worldline. De nieuwe onderneming zal verder gaan onder de naam equensWorldline en blijft onder toezicht staan van DNB.

 • 30 september 2016 - Toezicht
  Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

  Het Europees parlement heeft de vierde Antiwitwasrichtlijn aangescherpt, onder meer naar aanleiding van terroristische aanslagen in Parijs en Brussel. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zal worden aangepast.

 • 28 september 2016 - Financiële sector
  Toekomst SNS

  Minister Dijsselbloem maakt wereldkundig dat SNS Bank vanaf volgend jaar verder gaat als Volksbank en dat er met de Europese Commissie is afgesproken dat de bank op termijn in private handen komt. Verder is de verkoop afgerond van Propertize, de voormalige vastgoedtak van SNS Reaal, aan het consortium Lone Star Funds en J.P. Morgan Securities. De verkoopprijs is EUR 895,3 miljoen en de kopers lossen tevens alle uitstaande schulden met een staatsgarantie af, ter waarde van EUR 2,35 miljard.

 • 28 september 2016 - Financiële sector
  Prijs aandelen Deutsche Bank bereikt dieptepunt

  Speculaties over de financiële weerbaarheid van Deutsche Bank naar aanleiding van een ophanden zijnde schikking met de Amerikaanse justitie vanwege misstanden met hypotheekobligaties van voor 2008, hebben ertoe geleid dat de prijs van een aandeel Deutsche Bank de laagste stand ooit heeft bereikt en is gehalveerd sinds begin dit jaar. In de dagen erna treedt er enig herstel op.

 • 27 september 2016 - Financiële sector
  DNB publiceert studie over de rendement op kapitaal van grote Nederlandse banken

  DNB heeft onderzoek gedaan naar het rendement op kapitaal (return on equity – RoE) van grote Nederlandse banken. Op basis van scenario’s waarin mogelijke verzwaring van kapitaaleisen wordt gecombineerd met andere factoren die de winst kunnen beïnvloeden, zoals kostenbesparingen, is een inschatting gemaakt van de RoE voor banken op de langere termijn. Een belangrijke conclusie is dat banken structureel minder winstgevend zijn dan voor de crisis, zodat niet langer kan worden gerekend op dubbelcijferige rendementen.

 • 21 september 2016 - Europa
  Eurosysteem onderzoekt verbeteringen marktinfrastructuur

  Het Eurosysteem streeft in het kader van zijn Visie 2020 naar het verder verbeteren van de marktinfrastructuur van het Eurosysteem. Daartoe kondigt het onderzoeken aan naar (i) de consolidatie van Target2 en Target2-Securities, (ii) de haalbaarheid van onmiddellijke verevening (instant settlement) om directe betalingen (instant payments) in geheel Europa te faciliteren en (iii) een gezamenlijk onderpandbeheersysteem voor alle centrale banken in het eurogebied. Deze onderzoeken moeten duidelijkheid geven over de reikwijdte en de economische haalbaarheid van de drie projecten.

 • 21 september 2016 - Economie
  Huizenprijzen stijgen flink

  Het CBS maakt bekend dat bestaande koopwoningen in augustus 6% duurder waren dan in augustus 2015. Dit is de grootste stijging in 14 jaar. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend in huizenprijzen.

 • 14 september 2016 - Economie
  Rondetafelgesprek met Tweede Kamer over arbeidsinkomensquote en loonontwikkeling

  Op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt DNB deel aan een rondetafelgesprek over de arbeidsinkomensquote en de loonontwikkeling. Aanleiding voor dit gesprek was het DNBulletin van 28 april 2016, waarin een alternatieve definitie van de arbeidsinkomensquote wordt voorgesteld.

 • 12 september 2016 - Betalingsverkeer
  Euroclear aangesloten op T2S

  Euroclear is aangesloten op TARGET2-Securities (T2S). Euroclear is de groep van centrale effectenbewaarinstellingen van onder andere Nederland, Frankrijk en België. T2S is het geïntegreerde effectenplatform van het Eurosysteem, waarop alle binnenlandse en grensoverschrijdende effectentransacties in centralebankgeld worden afgewikkeld. T2S vormt een opstap naar de door de Europese Commissie geplande Europese kapitaalmarktunie in 2019.

 • 03 september 2016 - Toezicht
  Publicatie Gedelegeerde Verordening inzake MREL

  De Europese Commissie publiceert de Gedelegeerde Verordening over de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (minimum requirement for own funds and eligible liabilities - MREL). Deze schrijft de methodologie voor het bepalen van de verliesabsorptiecapaciteit van banken voor. Dit is een belangrijke stap voor het vaststellen van de minimumeisen voor bail-inbare schuld.

 • 01 september 2016 - Pensioenen
  Wet verbeterde premieregeling treedt in werking

  Deze wet introduceert een nieuw pensioentype, een variabel pensioen. Het kapitaal dat in deze regeling wordt opgebouwd, hoeft op de pensioendatum niet meer in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat dan de bestaande, vaste uitkering, maar geeft tegelijkertijd meer onzekerheid over de hoogte van de uitkering.

Augustus

 • 17 augustus 2016 - Financiële sector
  Schikking Euriborfraude

  Vier medewerkers van de Rabobank die betrokken waren bij de manipulatie van de Euriborrente, hebben een schikking getroffen met het zelfreguleringsorgaan van de effectenbranche, het Dutch Securities Institute (DSI), en betalen boetes tot EUR 3.000.

 • 04 augustus 2016 - Europa
  Bank of England verlaagt de rente voor het eerst in zeven jaar

  Op 4 augustus verlaagt de Bank of England (BoE) voor het eerst in zeven jaar de rente naar 0,25%. Met het Term Funding Scheme wordt gepoogd de renteverlaging ook daadwerkelijk in de reële economie te laten landen. Het QE-programma wordt uitgebreid tot GBP 435 miljard en de BoE gaat, net als de ECB, ook bedrijfsobligaties aankopen. Met het omvangrijke pakket hoopt de centrale bank de economische impact van de uitkomst van het Brexitreferendum te beperken.

Juli

 • 29 juli 2016 - Toezicht
  Europese stresstest banken

  De Europese Bankautoriteit publiceert de uitkomsten van een stresstest voor Europese banken. De resultaten laten zien dat de vier deelnemende Nederlandse banken goed in staat zijn om het ongunstige scenario te doorstaan. De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, komt het slechtst uit de test. In het crisisscenario daalt haar kernkapitaal ratio tot onder de nul.

 • 21 juli 2016 - Toezicht
  DNB-president Klaas Knot benoemd tot voorzitter FSB-SCAV

  Klaas Knot wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities (SCAV) van de Financial Stability Board (FSB). Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor risico-identificatie, levert input voor de halfjaarlijkse early warning exercise van het IMF en de FSB, en doet voorstellen voor nieuw beleid.

 • 13 juli 2016 - Economie
  Wetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars

  Het ministerie van Financiën publiceert een wetsvoorstel voor herstel en afwikkeling van verzekeraars. Het voorstel voorziet in instrumenten en bevoegdheden om verzekeraars zo nodig op een ordentelijke wijze te kunnen afwikkelen om zo de belangen van polishouders maximaal te waarborgen.

 • 08 juli 2016 - Economie
  Afronding inning eerste SRB-premies voor het SRF

  2016 is het eerste jaar dat de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) de premies voor het gemeenschappelijk resolutiefonds (Single Resolution Fund – SRF) vaststelt. DNB heeft deze premies (ruim EUR 500 miljoen) geïnd namens de SRB voor de 54 vergunninghoudende instellingen in Nederland die onder het SRF vallen.

 • 06 juli 2016 - Financiële sector
  Rente op Nederlandse tienjaars obligaties op laagste punt in 500 jaar

  Beleggers nemen hun toevlucht tot veilig staatspapier. Het effectieve rendement op Nederlandse tienjaars obligaties is daardoor voor het eerst in de geschiedenis negatief. Dit betekent dat beleggers geld moeten toeleggen op het aanhouden van de obligatie tot het eind van de looptijd. Ook de rentes op Duitse staatsobligaties zijn sterk gedaald.

 • 05 juli 2016 - Betalingsverkeer
  ECB onthult nieuw 50-eurobiljet

  De ECB onthult het ontwerp van het 50-eurobiljet uit de nieuwe serie bankbiljetten. Het biljet zal op 4 april 2017 in omloop komen en heeft vernieuwde echtheidskenmerken, zoals een portretraampje en een smaragdgroen cijfer.

Kwartaal 2

Juni

 • 29 juni 2016 - Europa
  ECB accepteert Griekse staatsobligaties weer als onderpand

  Grieks staatspapier kan vanaf 29 juni weer als onderpand gebruikt worden voor herfinancieringstransacties bij de ECB. Dit reduceert de afhankelijkheid van Griekse banken van het noodloket van de Griekse centrale bank.

 • 23 juni 2016 - Europa
  Britse kiezers stemmen voor Brexit

  Het Brexitkamp wint het Britse referendum met 52% van de stemmen. Aanvankelijk reageren de markten negatief: het Britse pond verliest 7% ten opzichte van de dollar en duikelt tot het laagste punt in 30 jaar. Ook bankaandelen gaan hard onderuit. Naast aandelen van Britse banken dalen ook die van Italiaanse en Spaanse financiële instellingen met ruim 20%. Binnen een week staat de Britse aandelenindex echter weer op het niveau van voor het referendum.

 • 22 juni 2016 - Europa
  ECB start met tweede ronde gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

  De ECB opent een loket voor de eerste van de vier nieuwe gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II). Doel van het programma is om de kredietverschaffing aan de reële economie te stimuleren. Onder TLTRO-II kunnen banken tegen onderpand voor een periode van vier jaar een bedrag ter waarde van 30% van hun kredietportefeuille lenen. Nieuw in vergelijking met de eerste ronde (TLTRO-I) is dat banken dit tegen negatieve rentes kunnen doen, mits zij een kredietgroeibenchmark halen.

 • 17 juni 2016 - Toezicht
  Eerste vergunning Algemeen Pensioenfonds

  DNB verstrekt de eerste vergunning aan een algemeen pensioenfonds (APF).

 • 14 juni 2016 - Toezicht
  Start van het Financial Sector Assessment Program

  Een delegatie van het IMF arriveert voor het eerste bezoek in het kader van het vijfjaarlijkse Financial Sector Assessment Program (FSAP). Tijdens het FSAP worden het toezicht op de financiële sector en de stabiliteit van het financieel systeem doorgelicht. Er vinden gesprekken plaats met onder meer DNB, de AFM, het ministerie van Financiën, onder toezicht staande instellingen, kredietbeoordelaars en consultants.

 • 09 juni 2016 - Toezicht
  Start InnovationHub

  DNB en de AFM starten een gezamenlijke InnovationHub, waar nieuwe en bestaande aanbieders van innovatieve financiële diensten met de toezichthouder in contact kunnen komen voor vragen op het gebied van financiële innovatie en regulering.

 • 08 juni 2016 - Europa
  Eurosysteem implementeert het CSPP

  Vanaf 8 juni start het Eurosysteem met het aankoopprogramma voor bedrijfsobligaties van niet-financiële instellingen in het eurogebied (Corporate Sector Purchase Programme – CSPP). De aankopen worden namens het Eurosysteem uitgevoerd door de centrale banken van België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Finland.

 • 02 juni 2016 - Economie
  Solide herstel van Nederlandse economie op eigen kracht

  Volgens de halfjaarlijkse raming van DNB herstelt de Nederlandse economie in een solide tempo, met de binnenlandse bestedingen als voornaamste groeimotor. De geraamde economische groei valt in 2016 tijdelijk wat terug, naar 1,5%, maar die trekt daarna waarschijnlijk weer aan, naar 1,9% in 2017 en 2,0% in 2018. De aanhoudende groei vertaalt zich ook naar de arbeidsmarkt; de werkloosheid daalt van 6,9% van de beroepsbevolking vorig jaar naar 5,7% in 2018.

Mei

 • 31 mei 2016 - Economie
  Start publieke consultatie over toepassing bail-in-instrument

  DNB heeft, als nationale resolutieautoriteit, een aantal instrumenten ter beschikking gekregen om de kritieke functies van een bank te kunnen voortzetten na een afwikkeling. Zo kunnen met het bail-in-instrument de verliezen van een falende bank worden geabsorbeerd door aandeelhouders en crediteuren, en kan de bank weer worden geherkapitaliseerd. Via een consultatieronde vraagt DNB belanghebbenden naar hun mening over het bail-in-instrument.

 • 18 mei 2016 - Toezicht
  Aanstelling externe evaluatiecommissie toetsingsproces

  DNB en de AFM benoemen een externe commissie, onder het voorzitterschap van Annetje Ottow, om hun bestuurderstoetsingen en de ingezette versterkingen in het toetsingsproces in de afgelopen jaren te evalueren.

 • 04 mei 2016 - Betalingsverkeer
  ECB beëindigt productie en uitgifte van 500-eurobiljet

  De ECB kondigt aan de productie van het 500-eurobiljet te beëindigen en het biljet niet in de nieuwe serie bankbiljetten op te nemen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid dat dit bankbiljet illegale activiteiten faciliteert. De uitgifte van het biljet zal rond eind 2018 stoppen. Het biljet blijft wettig betaalmiddel en zal zijn waarde behouden.

April

 • 26 april 2016 - Pensioenen
  DNB in het gelijk gesteld in hogerberoepszaak goudbeleggingen pensioenfonds

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaalt in hoger beroep dat een door het pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken ingediende schadeclaim onterecht is toegekend. DNB hoeft geen schade te betalen voor de gevolgen van haar aanwijzingsbesluit.

 • 22 april 2016 - Economie
  Duurzame financiering besproken op informele Ecofin

  In het Scheepvaartmuseum vindt de informele Ecofin-vergadering plaats van Europese ministers van Financiën en Economische Zaken. Onder leiding van DNB-president Klaas Knot wordt de bijdrage van de financiële sector aan de transitie naar een duurzame energievoorziening besproken.

 • 15 april 2016 - Financiële sector
  ING verkoopt resterend belang in Nationale Nederlanden

  ING heeft haar resterende belang van 14,1% in Nationale Nederlanden (NN) voor circa EUR 1,4 miljard van de hand gedaan. De bank gebruikt de opbrengsten van deze verkoop om haar kapitaalpositie te versterken. ING moest NN afstoten op last van de Europese Commissie, vanwege in 2008 en 2009 ontvangen staatssteun.

 • 04 april 2016 - Financiële sector
  DNB transparanter over aankoopgedrag

  DNB maakt vanaf nu bekend tegen welke prijzen obligaties in de DNB-veilingen als onderdeel van het stimuleringsprogramma (QE) zijn gekocht. Ook de totaalvolumes per veiling worden gepubliceerd. Doel hiervan is om de transparantie en effectiviteit van de obligatieveilingen te vergroten.

 • 04 april 2016 - Financiële sector
  Publicatie Panama Papers

  De publicatie van de Panama Papers zet wereldwijde illegale geldstromen en witwaspraktijken in de schijnwerpers en belicht de zakelijke dienstverleners die dit faciliteren.

 • 01 april 2016 - Toezicht
  Wettelijke bescherming van derivatenbezitters

  In de Wet giraal effectenverkeer is een bescherming geïntroduceerd van derivatenbezitters tegen het faillissement van tussenpersonen (banken, beleggingsondernemingen, clearinginstellingen). De derivatenposities die een tussenpersoon voor zijn cliënten aangaat met een derde, worden afgescheiden van het overige vermogen van die tussenpersoon. DNB en de AFM houden toezicht op de naleving hiervan door banken en clearinginstellingen, respectievelijk beleggingsondernemingen.

Kwartaal 1

Maart

 • 10 maart 2016 - Europa
  ECB verruimt monetaire beleid verder

  De ECB kondigt verdere verruimende maatregelen aan, tegen de achtergrond van de aanhoudend lage inflatie. Naast een verlaging van de beleidsrentes, worden de maandelijkse aankopen onder het aankoopprogramma van financiële activa verhoogd tot EUR 80 miljard. Daarbij kondigt de ECB aan dat zij ook obligaties uitgegeven door niet-financiële instellingen zal toevoegen aan de lijst van activa die voor aankopen in aanmerking komen. Tot slot zal in juni 2016 een tweede reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO II) van start gaan.

 • 10 maart 2016 - Financiële sector
  Start Platform voor Duurzame Financiering

  DNB richt samen met de financiële sector, overheden en toezichthouders het Platform voor Duurzame Financiering op, om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en kennisdeling te faciliteren.

 • 04 maart 2016 - Financiële sector
  DNB publiceert studie over energietransitie

  DNB publiceert de studie ‘Tijd voor Transitie: een verkenning van de overgang naar een klimaatneutrale economie'. In deze studie geeft DNB aan de energietransitie als een van de belangrijkste langetermijnuitdagingen voor de economie te zien. DNB pleit voor een langetermijnbeleid gericht op een tijdige en beheerste transitie. Dit vergt een grotere nadruk op emissiereductie, waarvoor een goede beprijzing van CO2 essentieel is. Ook pleit DNB voor het transparanter maken van klimaatrisico’s, zodat financiële instellingen hier beter rekening mee kunnen houden.

Februari

 • 22 februari 2016 - Economie
  Grootste depreciatie Britse pond in 7 jaar

  Het Britse pond verliest ruim 1,9% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, het grootste koersverlies op één dag sinds oktober 2009. De daling, die sinds beursopening was ingezet, werd veroorzaakt door het nieuws dat burgemeester van Londen Boris Johnson zich achter het Brexit-kamp schaart. Na het akkoord tussen Cameron en de Europese leiders enkele dagen eerder steeg het pond aanzienlijk, maar deze winst verdampte als gevolg van het nieuws. De zorgen over een Brexit lijken zich vooralsnog te manifesteren op de valutamarkten.

 • 12 februari 2016 - Financiële sector
  DNB opent Meldpunt Misstanden

  Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden.

 • 10 februari 2016 - Financiële sector
  Europese bankaandelen starten 2016 in mineur

  Medio februari noteren Europese bankaandelen gemiddeld 28% lager dan aan het begin van 2016. Voor de bredere Europese aandelenindex is dit 16%. In het kielzog van bankaandelen dalen ook de prijzen van in aandelen converteerbare obligaties. De sterke daling is, volgens marktanalisten, te wijten aan de vrees voor een groeivertraging in ontwikkelde economieën, de druk op rentemarges als gevolg van de lage rente omgeving en de relatief hoge percentages van niet presterende leningen bij Zuid-Europese banken. Investeerders vrezen bovendien dat toenemende kapitaaleisen en verhoging van risicogewichten banken belemmeren in het uitkeren van dividenden en coupons.

 • 04 februari 2016 - Economie
  DNB lanceert website over financiële stabiliteitstaak

  De nieuwe webpagina’s maken met up-to-date informatie en indicatoren inzichtelijk welke systeemrisico’s belangrijk zijn en welke beleidsinstrumenten DNB inzet. Ook het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit en andere publicaties zijn hier te vinden.

Januari

 • 13 januari 2016 - Betalingsverkeer
  EU-Richtlijn Betaaldiensten van kracht

  De herziene versie van de EU-Richtlijn Betaaldiensten (Payment Services Directive - PSD2) is van kracht. PSD2 is het juridische fundament voor het retailbetalingsverkeer in Europa. Zij regelt het toezicht op betaalinstellingen, de informatie- en transparantievereisten die aan hen worden gesteld en de rechten en plichten van aanbieders en gebruikers van retailbetaaldiensten. Doelstellingen van PSD2 zijn onder meer de Europese betaalmarkt te versterken door de concurrentie te bevorderen, daarbij een level playing field te behouden en consumenten te beschermen. Nederland dient de Richtlijn uiterlijk twee jaar na dato te implementeren.

 • 01 januari 2016 - Europa
  Nederlands voorzitterschap Europese Unie van start

  Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten zijn: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. Ook starten onder Nederlands voorzitterschap de onderhandelingen over een Europees depositogarantiestelsel.

 • 01 januari 2016 - Toezicht
  SRB volledig bevoegd voor resolutie

  Per 1 januari is de gemeenschappelijke afwikkelingsgraad (Single Resolution Board - SRB) volledig bevoegd voor resolutie van banken en bepaalde beleggingsondernemingen in het eurogebied.

2015

Kwartaal 4

December

 • 28 december 2015 - Betalingsverkeer
  DNB brengt systeemrelevantieraamwerk voor banken in lijn met nieuwe EU-standaarden

  De aanpassing van het raamwerk leidt tot één verandering ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar. BNG Bank wordt toegevoegd als systeemrelevante instelling. De uitkomsten voor de overige banken blijven onveranderd: ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank worden nog steeds als systeemrelevant bestempeld.   De vijf systeemrelevante banken moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden zodat zij beter in staat zijn om onverwachte verliezen op te vangen.

 • 24 december 2015 - Pensioenen
  Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds (APF) aangenomen

  Vanaf 1 januari 2016 kunnen partijen formeel een vergunning aanvragen bij DNB. Op Open Boek Toezicht geeft DNB informatie over het aanvraagproces.

 • 21 december 2015 - Betalingsverkeer
  Regeling ‘Oversight goede werking betalingsverkeer’ gepubliceerd in de Staatscourant

  In vervolg op de wijziging van de Wet financieel toezicht artikel 3:17 (zie 1 januari) stelt de regeling onder meer beschikbaarheidsnormen voor het retailbetalingsverkeer in Nederland. Zij is van toepassing op instellingen die jaarlijks meer dan 60 miljoen transacties verrichten. DNB zal toezicht houden op de implementatie ervan.

 • 18 december 2015 - Toezicht
  DNB start vanaf 2016 met contracyclische kapitaalbuffer

  DNB stelt vanaf 2016 ieder kwartaal de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) voor Nederland vast. De CCyB is een macroprudentieel instrument om banken te beschermen tegen risico’s die voortvloeien uit de financiële cyclus. Het is een variabele opslag bovenop de minimum kapitaaleisen die kan oplopen tot 2,5 % van de risicogewogen activa, of hoger indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Overmatige kredietverlening is een belangrijke indicator voor het inzetten van de CCyB. Op dit moment is de kredietgroei nog zeer laag en duiden ook andere indicatoren (zoals de prijzen van woningen en commercieel vastgoed) niet op een uitbundige ontwikkeling. Daarom stelt DNB de CCyB per 1 januari 2016 vast op 0 %.

 • 16 december 2015 - Economie
  FED verhoogt rente

  Voor het eerst in negen jaar verhoogt de FED de rente, met 0,25%. In 2016 zal de rente stapsgewijs verder worden verhoogd. De reactie op de markten is voorzichtig positief.

 • 07 december 2015 - Economie
  Solide groei Nederlandse economie

  Volgens de halfjaarlijkse raming van DNB bevindt de Nederlandse economie zich in een inhaalfase. De economische groei komt dit jaar uit op 1,9%. Volgend jaar valt de groei licht terug naar 1,7%, om in 2017 weer aan te trekken naar 2,2%. De Nederlandse economie groeit meer en meer op eigen kracht. Tegenover een wat lagere groeibijdrage van de export staat een grotere groeibijdrage van de binnenlandse bestedingen. Die worden ondersteund door de verrassend snel herstellende woningmarkt en de toenemende koopkracht van huishoudens. De werkloosheid daalt langzamer dan na eerdere recessies. De inflatie blijft vooralsnog laag en komt pas in 2017 boven de 1%.

 • 04 december 2015 - Betalingsverkeer
  Schuldeisers DSB krijgen geld terug

  De curatoren van DSB Bank maken bekend dat bijna alle schuldeisers hun geld volledig terugkrijgen. DSB ging in 2009 failliet. De meeste klanten hadden al driekwart van hun geld teruggekregen. Nu wordt ook het laatste kwart, bij elkaar ongeveer EUR 90 miljoen, uitbetaald. DSB-klanten zien wel af van rente en andere aanspraken op DSB. 

 • 03 december 2015 - Europa
  ECB verlaagt rente en verlengt aankoopprogramma

  De ECB besluit om de rente op de depositofaciliteit te verlagen naar -0,3%. De rentes op de basisherfinancieringsrente en de marginale beleningsfaciliteit worden onveranderd gelaten. De ECB verlengt haar aankoopprogramma met zes maanden, tot en met eind maart 2017, of langer indien nodig. Daarnaast voegt de ECB obligaties van regionale en lokale overheden toe aan de lijst van aan te kopen obligaties, en zullen hoofdsommen van eerder aangekochte obligaties die aflopen, geherinvesteerd worden. Het doel van deze maatregelen is om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert richting 2%, in lijn met de doelstelling voor prijsstabiliteit.

 • 01 december 2015 - Economie
  DNB rondt ‘transitional resolution plans’ af voor drie grootbanken

  Deze overbruggende afwikkelingsplannen zijn op verzoek van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board –SRB) opgesteld en vormen een brug tussen de resolutieplannen die DNB voor deze banken reeds begin dit jaar op eigen initiatief heeft gefinaliseerd en de resolutieplannen die volledig aan de eisen van de SRM-verordening en de Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) voldoen. In de overbruggende afwikkelingsplannen wordt per bank de operationele, juridische en financiële structuur omschreven en de resolutiestrategie bepaald, en worden de resolutie-instrumenten gekozen die in geval van afwikkeling zullen worden ingezet.

November

 • 30 november 2015 - Europa
  Voldoende lidstaten ratificeren het intergouvernementeel akkoord voor de oprichting van het SRF

  Ratificatie van deze overeenkomst door voldoende nationale parlementen was een voorwaarde om op 1 januari het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund – SRF) te kunnen oprichten en zorgt er tevens voor dat de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) vanaf die datum de bevoegdheid heeft om het resolutie-instrumentarium in te zetten. De overeenkomst regelt de overheveling van de nationale resolutiefondsen van de deelnemende lidstaten naar het SRF. Nederland ratificeerde de overeenkomst formeel op 10 november.

 • 30 november 2015 - Europa
  IMF neemt renminbi op in zijn valutamandje

  De Chinese munt wordt per 1 oktober 2016 toegevoegd aan het spreekwoordelijke mandje van wereldvaluta, waarmee de waarde van de munteenheid van het IMF (Special Drawing Rights) wordt bepaald. De waarde van de munteenheid van het IMF wordt nu nog bepaald op basis van de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond en de Japanse yen. Het aandeel van renminbi in het valutamandje bedraagt ongeveer 10%, en komt daarmee op de derde positie. De Amerikaanse dollar en de euro blijven het grootste aandeel houden.

 • 27 november 2015 - Toezicht
  Banken en beleggingsondernemingen ontvangen eerste factuur voor nationaal resolutiefonds

  Het nationaal resolutiefonds beoogt de effectieve inzet van het resolutie-instrumentarium mogelijk te maken. In totaal wordt in 2015 EUR 453 miljoen opgehaald. Dit om in 2024 de doelomvang van EUR 4,5 miljard te halen. In 2016 zal een deel van het fonds worden overgeheveld naar het Europees gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, het Single Resolution Fund (SRF) in Brussel.

 • 26 november 2015 - Toezicht
  Inwerkingtreding BRRD in Nederland

  Met de publicatie van de Wet tot wijziging van de Wft en andere regelgeving ter implementatie van de Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) is de transponering van deze richtlijn in Nederlandse wetgeving afgerond. DNB heeft nu als resolutieautoriteit alle bevoegdheden uit de BRRD op het gebied van resolutieplanning, waaronder het wegnemen van belemmeringen voor de afwikkelbaarheid van banken, het resolutie-instrumentarium en het resolutiefonds.

 • 26 november 2015 - Europa
  Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd

  Vanaf 26 november geldt een nieuw, vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel (DGS). Nederland heeft hiermee de Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd. DNB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe stelsel. Financiële instellingen gaan in het nieuwe depositogarantiestelsel vooraf premies afdragen aan het nieuwe DGS-fonds. De hoogte van de premie is afhankelijk van het risicoprofiel van de bank. Het DGS-fonds kan door DNB geactiveerd worden bij een bankfaillissement.

 • 25 november 2015 - Betalingsverkeer
  Nieuw 20-eurobiljet in omloop

 • 24 november 2015 - Europa
  Europese Commissie publiceert voorstel voor Europees depositogarantiestelsel

  De Europese Commissie stelt in dit voorstel een stapsgewijze overgang van nationale depositogarantiestelsels naar een Europees stelsel (European deposit insurance scheme - EDIS) voor. Tegelijkertijd publiceert de Commissie ook een mededeling over de vervolmaking van de bankenunie. Hierin worden risicoreducerende maatregelen voor de bankenunie benoemd die de Commissie parallel aan het EDIS-voorstel wil uitwerken.

 • 20 november 2015 - Financiële sector
  ABN Amro naar de beurs

  De Nederlandse staat verkoopt zo’n 20% van het in 2008 genationaliseerde bedrijf en haalt EUR 3,3 miljard op. Daarmee komt de totale waardering van ABN AMRO op EUR 16,7 miljard.

 • 19 november 2015 - Economie
  19 November: Nederland krijgt AAA-status bij S&P terug

  Nederland krijgt bij S&P de hoogste kredietwaardigheidsstatus (AAA) terug. Het is de eerste keer dat een land zijn AAA-status terugkrijgt. De AAA-status bij Fitch en Moody’s blijft onveranderd.

 • 10 november 2015 - Europa
  IMF maant Nederland tot structurele hervormingen

  In zijn jaarlijkse ’ Artikel 4-onderzoek’ naar de stand van de Nederlandse economie pleit het IMF voor verdere structurele hervormingen met betrekking tot het belastingstelsel, het pensioensysteem, de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. Het huidige systeem als geheel geeft prikkels aan huishoudens en ondernemingen om zich overmatig met schuld te financieren, wat tot kwetsbaarheden in de economie leidt. Het IMF denkt hierbij aan maatregelen als verlaging van de (hypotheek)renteaftrek en de LTV-limiet voor hypotheekleningen, een fiscaal neutrale behandeling van eigen en vreemd vermogen, verdere ontwikkeling van de vrije huurmarkt en verlaging van de belasting op arbeid.

 • 09 november 2015 - Financiële sector
  Raad voor Financiële Stabiliteit rondt minimumstandaard af voor verliesabsorptiecapaciteit voor banken die wereldwijd van systeembelang zijn

 • 03 november 2015 - Betalingsverkeer
  Worldline en Equens kondigen aan samen te gaan

  Het Franse Worldline, de Europese marktleider in betaal- en transactiediensten, en het Nederlandse Equens, een afwikkelonderneming die interbancaire betaaldiensten levert, tekenen een samenwerkingsverklaring. Doel hiervan is een nieuwe pan-Europese onderneming voor betaaldiensten te creëren. Beide ondernemingen zien dit als een mijlpaal in de consolidatie van de Europese betaalmarkt.

 • 03 november 2015 - Toezicht
  De Raad voor Financiële Stabiliteit merkt Aegon aan als mondiaal systeemrelevante verzekeraar

  Het toekennen van deze status is een macroprudentiële maatregel en heeft als doel de soliditeit van het gehele financiële systeem te bevorderen.

Oktober

 • 14 oktober 2015 - Europa
  Eurosysteem kondigt Visie op de marktinfrastructuren aan

  Het Eurosysteem publiceert zijn middellangetermijnvisie op de systemen voor betalings- en effectenverkeer en onderpandbeheer. Het stelsel streeft naar kostenreductie en consolidatie van TARGET2 en TARGET2-Securities. Verder is het een onderzoek gestart naar verbetering van de mogelijkheden van settlement in centralebankgeld voor 24/7 retailbetalingsverkeer. Daarnaast gaat het Eurosysteem verder met de harmonisatie van het onderpand‎beheer en wordt de haalbaarheid van een gezamenlijk systeem voor onderpandbeheer verkend, ter invulling van het Europese Capital Markets Union-project.

   

Kwartaal 3

September

 • 30 september 2015 - Europa
  Europese Commissie lanceert actieplan kapitaalmarktunie

  De Europese Commissie wil de Europese kapitaalmarkt een stevige impuls geven door de opkomst van alternatieven voor bankfinanciering mogelijk te maken en de toegang voor kleinere bedrijven tot de kapitaalmarkt te vereenvoudigen. In het ‘Action Plan on Building a Capital Markets Union’ kondigt de Europese Commissie enkele concrete stappen voor het komende jaar aan. Meer informatie.

   

 • 21 september 2015 - Europa
  Schikking met Icesave

  Nederland treft een schikking van ruim EUR 48 miljoen euro met IJsland. Hiermee is dit dossier na zeven jaar definitief afgerond. Daarnaast krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) nog ongeveer EUR 12 miljoen euro die als gevolg van de kapitaalrestricties op een rekening in IJsland was geblokkeerd.

 • 17 september 2015 - Financiële sector
  DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

  DNB publiceert voor de eerste keer kerngegevens van individuele pensioenfondsen. Iedereen kan vanaf nu op een eenvoudige manier snel de belangrijkste cijfers van het eigen pensioenfonds opzoeken, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Meer informatie

   

 • 11 september 2015 - Financiële sector
  Lancering DELFI-tool

  DNB stelt op haar website een applicatie ter beschikking waarmee iedereen met behulp van het macromodel DELFI simulaties voor de Nederlandse economie kan maken. De simulaties geven inzicht in de macro-economische gevolgen van elf verschillende nationale en internationale ontwikkelingen en beleidsmaatregelen, die de gebruiker zelf kan vormgeven.

Augustus

 • 24 augustus 2015 - Financiële sector
  Zorgen over China duwen beurzen wereldwijd diep in het rood

  Beursindices dalen wereldwijd sterk als gevolg van een devaluatie van de renminbi en hieraan gerelateerde zorgen over een Chinese groeivertraging. Al eerder in de zomer stonden aandelenbeurzen in China diep in de min nadat er in de eerste helft van het jaar sprake was van een explosieve stijging van de Chinese beurzen. Maatregelen van de Chinese autoriteiten om de daling van de aandelenbeurzen tegen te gaan (zoals een verbod op short selling) hebben deze niet weten te stuiten.

 • 14 augustus 2015 - Europa
  Griekenland bereikt akkoord met crediteuren:

  De Eurogroep bereikt een akkoord over een nieuw steunprogramma voor Griekenland ter waarde van EUR 86 miljard. Het driejarige programma in het kader van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) bevat maatregelen gericht op de overheidsfinanciën, economische groei en financiële stabiliteit. Een buffer van maximaal EUR 25 miljard is aanwezig voor herkapitalisatie van het bankwezen.

Juli

 • 31 juli 2015 - Financiële sector
  Rechtbank bevestigt boete Delta Lloyd

  De Rotterdamse rechtbank bevestigt de boete die DNB aan Delta Lloyd heeft opgelegd. Delta Lloyd kreeg de boete nadat er op basis van vertrouwelijke informatie transacties waren uitgevoerd die in strijd waren met de regels voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Meer informatie

   

 • 20 juli 2015 - Europa
  Griekenland werkt betalingsachterstand bij het IMF weg

  Griekenland voldoet alsnog aan zijn betalingsverplichtingen aan het IMF en de centrale bank van Griekenland, en lost de aflopende obligaties die in het bezit zijn van het Eurosysteem af. Om deze betalingen te kunnen verrichten, ontvangt Griekenland een overbruggingslening van de andere EU-lidstaten via het EFSM ter waarde van EUR 7,2 mrd en met een looptijd van ten hoogste drie maanden.

 • 15 juli 2015 - Pensioenen
  DNB past UFR-methode voor pensioenfondsen aan

  DNB berekent de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen voortaan volgens een nieuwe methode, in lijn met het advies van de Commissie UFR uit 2013. De nieuwe methode houdt meer rekening met de daadwerkelijke ontwikkelingen in marktrentes en leidt daarmee tot een meer realistische rekenrente waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen. Als gevolg van de nieuwe methode daalt de UFR van 4,2% naar 3.3%.

 • 14 juli 2015 - Europa
  Dijsselbloem herbenoemd als voorzitter Eurogroep

  De termijn van Jeroen Dijsselbloem wordt met 2,5 jaar verlengd. Hij verslaat zijn enige tegenkandidaat De Guindos. Binnen de Eurogroep is waardering voor Dijsselbloems optreden tijdens de Griekse crisis.

 • 06 juli 2015 - Europa
  Haircut op onderpand voor ELA aangepast:

  De ECB besluit om de afslag (haircut) op onderpand dat door de Griekse centrale bank geaccepteerd wordt voor de noodliquiditeitssteun (Emergency Lending Assistance – ELA) aan te passen. De verslechterde financiële positie van de Griekse overheid heeft gevolgen voor Griekse banken, omdat een groot deel van het onderpand dat zij voor ELA gebruiken gelieerd is aan de Griekse overheid. Zie voor meer informatie het persbericht van de ECB .  

 • 06 juli 2015 - Financiële sector
  Verkoop SNS Reaal afgerond

  De Staat verkoopt SNS Reaal voor 150 miljoen euro aan de Chinese verzekeraar Anbang. De Chinese toezichthouder op de verzekeringssector stemt in met de overname. DNB had begin juli toestemming gegeven voor de overname. De verkoop van SNS Reaal aan Anbang is daarmee definitief. Met de verkoop wordt de naam van SNS Reaal gewijzigd in Vivat.

 • 03 juli 2015 - Europa
  EBA rondt uitvoeringnormen voor resolutie, waaronder MREL, af

  EBA heeft het pakket van technische uitvoeringsnormen voor resolutieautoriteiten naar de Europese Commissie (EC) gestuurd voor publicatie. Na publicatie worden de normen bindend voor de lidstaten. Eén van de belangrijkste uitvoeringsnormen betreft die over de bepaling van MREL.

Kwartaal 2

Juni

 • 30 juni 2015 - Europa
  Griekenland betaalt IMF-leningen niet terug

  Griekenland betaalt de leningen van het IMF die op 30 juni aflopen niet terug. Het totaal van de leningen is bijna EUR 1,6 miljard. Griekenland blijft met het niet terugbetalen van de leningen formeel in gebreke bij het IMF. Op dezelfde dag verloopt ook het steunprogramma voor Griekenland. Het geld dat binnen het programma nog beschikbaar was, komt hiermee in principe te vervallen. 

 • 28 juni 2015 - Europa
  ECB handhaaft Griekse noodliquiditeitssteun op niveau 26 juni

  De Raad van Bestuur van de ECB neemt kennis van het feit dat het EU-steunprogramma voor Griekenland niet zal worden voortgezet en besluit de noodliquiditeitssteun (emergency liquidity assistance – ELA ) aan Griekse banken te handhaven op het niveau van vrijdag 26 juni. De Griekse regering besluit in hetzelfde weekend tot het instellen van een ‘bank holiday’ en kapitaalrestricties.

 • 24 juni 2015 - Economie
  Tweede Kamer stemt in met beursgang ABN AMRO

  Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer gaat akkoord met de beursgang van ABN AMRO. Minister van Financiën Dijsselbloem hoopt het eerste deel van de beursgang nog dit jaar af te ronden.

 • 23 juni 2015 - Toezicht
  Wet implementatie Omnibus II-richtlijn wordt aangenomen

  In de wet zijn onder meer de overgangsmaatregelen voor het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars ( Solvency II ), de rol van de Europese toezichtautoriteit EIOPA en de behandeling van langetermijnproducten van verzekeraars geregeld.

 • 16 juni 2015 - Europa
  Hof van Justitie bevestigt: OMT verenigbaar met EU recht

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaart dat het programma van rechtstreekse monetaire transacties (outright monetary transactions – OMT) verenigbaar is met het EU-recht. De ECB kondigde het OMT-programma in 2012 aan om de eenheid van het monetair beleid in het eurogebied te bewaren. Het Hof bevestigt dat het programma binnen het mandaat van de ECB valt om prijsstabiliteit in het eurogebied te handhaven. 

 • 08 juni 2015 - Economie
  DNB-ramingen: economische groei trekt aan

  Volgens de halfjaarlijkse ramingen van DNB schakelt de Nederlandse economie naar een hogere versnelling. Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen komt de economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2%. Dat is de hoogste groei sinds 2008. Dit groeitempo wordt gemiddeld ook voor 2016 en 2017 verwacht. De conjunctuur ontwikkelt zich daarmee positiever dan eerder werd voorzien. In lijn met de verbeterde vooruitzichten daalt de werkloosheid, zet het woningmarktherstel door, laten de overheidsfinanciën een gunstiger beeld zien en neemt de inflatie licht toe. Meer informatie

Mei

 • 28 mei 2015 - Economie
  FSC brengt eerste formele advies uit: LTV naar 90%

  Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) adviseert volgende kabinetten om de geleidelijke verlaging van de loan -to- value- limiet (LTV) voor hypotheken met 1 procentpunt per jaar na 2018 voort te zetten, totdat een niveau van 90% is bereikt. De reden om het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van het huis geleidelijk verder te verlagen is dat de LTV’s en de hypotheekschuld in Nederland nog steeds uitzonderlijk hoog liggen. Dit vormt een risico voor de financiële stabiliteit. DNB publiceert als achtergrond bij het advies een onderzoek naar de gevolgen van een lagere LTV-limiet. Hieruit blijkt dat de macro-economische kosten van een lagere LTV-limiet beperkt zijn en zich vooral manifesteren in de transitiefase.

 • 20 mei 2015 - Economie
  Fitch verlaagt kredietbeoordeling Nederlandse banken

  Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietbeoordeling van twintig Europese banken, waaronder die van de Nederlandse grootbanken, met één trede verlaagd vanwege de invoering van de Europese Richtlijn herstel en afwikkeling van banken, die bail-in door senior obligatiehouders mogelijk maakt.

 • 07 mei 2015 - Europa
  Duitse obligatierente vertoont forse uitslagen

  De zorgen over de liquiditeit op de financiële markten bereiken een hoogtepunt als de rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties een fluctuatie van 17 basispunten laat zien. Dit is een uitzonderlijk sterke beweging op één dag. In de weken na 7 mei stijgt de rente op Duitse staatsobligaties naar 80 basispunten en stabiliseert deze zich op dat niveau. Vóór deze datum had de rente op Duitse 10-jaars staatsobligaties een bodem van 5 basispunten bereikt.

April

 • 29 april 2015 - Toezicht
  DNB niet aansprakelijk voor schade faillissement DSB

  In de aansprakelijkheidsprocedure die door de curatoren van DSB Bank en enkele belangenorganisaties was aangespannen, bepaalt de rechtbank dat DNB als toezichthouder rechtmatig heeft gehandeld en dus niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het faillissement van DSB Bank.

 • 28 april 2015 - Toezicht
  Wet toezicht kredietunies wordt aangenomen

  De Eerste Kamer neemt de initiatiefwet voor het toezicht op kredietunies aan. De wet schept de voorwaarden waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam zijn  

 • 02 april 2015 - Toezicht
  ECB start met securities lending programme.

  Vanaf 2 april stellen de ECB en een aantal nationale centrale banken, waaronder DNB, de obligaties beschikbaar die onder het PSPP-programma zijn aangekocht. Later sluiten de centrale banken van de overige eurolanden zich aan. Doel van het programma is om de liquiditeit in de obligatie- en repomarkt te ondersteunen. Om de algehele overliquiditeit in het eurogebied niet aan te tasten, krijgen de ECB en de centrale banken er minder schaarse obligaties voor terug in plaats van contanten.

Kwartaal 1

Maart

 • 25 maart 2015 - Financiële sector
  Inaugurele plenaire vergadering van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB)

  De plenaire vergadering vormt het hoogste besluitvormende orgaan binnen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme ( Single Resolution Mechanism -SRM). Hierin zijn alle nationale resolutieautoriteiten uit het SRM-gebied vertegenwoordigd, inclusief DNB, alsook de directie van de SRB.

 • 19 maart 2015 - Financiële sector
  Deelname aan derde gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO) overtreft marktverwachting

  Het TLTRO-programma moet banken aansporen meer kredieten te verstrekken aan zowel bedrijven als huishoudens. 143 Europese banken hebben zich voor EUR 97,8 miljard ingeschreven op de derde TLTRO, ruimschoots boven de marktverwachting van gemiddeld EUR 40 miljard. Hiermee komen de totale inschrijvingen op de eerste drie TLTRO's uit op EUR 310 miljard.

 • 10 maart 2015 - Europa
  Europese Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) publiceert rapport over voorkeursbehandeling van uitzettingen op overheden.

  Het rapport is bedoeld om de voorkeursbehandeling die banken en verzekeraars momenteel krijgen voor uitzettingen op overheden een halt toe te roepen. De voorkeursbehandeling leidt tot een onderschatting van de risico’s bij leningen aan overheden en tot sterke verwevenheid tussen banken en verzekeraars enerzijds, en overheden anderzijds. Dit brengt de financiële stabiliteit in gevaar. De beleidsopties die in het rapport genoemd worden, omvatten onder meer het invoeren van minimumkapitaaleisen voor deze uitzettingen en het stopzetten van de uitzondering van de grote-postenregeling. 

 • 05 maart 2015 - Pensioenen
  Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie

  Doelstelling van het wetsvoorstel is het bewerkstelligen van een zodanige communicatie dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij of zij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s voor zijn pensioenvoorziening. Daarnaast wordt het voor DNB mogelijk statistische informatie te verstrekken over individuele fondsen en wordt de functionaliteit van het pensioenregister uitgebreid. 

Februari

 • 26 februari 2015 - Europa
  EBA verplicht banken extra informatie te verstrekken over securitisaties

  De Europese Bankautoriteit ( European Banking Authority EBA) heeft richtlijnen ontwikkeld voor de beoordeling van significante risico-overdracht via securitisaties ( significant risk transfer – SRT). DNB verwacht van banken dat zij deze richtlijnen toepassen op alle transacties na 7 juli 2014. Hierop zal DNB toezien. DNB rapporteert aan EBA over controles van de transacties waarvoor uitgevende banken SRT aanvragen of claimen en de mate waarin banken die beleggen in securitisaties voldoen aan de due diligence -vereisten.

 • 24 februari 2015 - Europa
  Eurosysteem onthult nieuw 20-eurobiljet

  ECB President Draghi onthult het nieuwe 20-eurobiljet dat vanaf 25 november 2015 in omloop zal komen. Na het 5- en 10-eurobiljet is dit het derde in de Europaserie. De biljetten in deze serie hebben nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken. Zo heeft het 20-eurobiljet als nieuw kenmerk een hologram met een 'raam', waarin een portret van de mythische figuur Europa zichtbaar kan worden gemaakt.

 • 20 februari 2015 - Europa
  Steunprogramma Griekenland wordt verlengd

  De Eurogroep besluit dat het steunprogramma voor Griekenland met vier maanden wordt verlengd. Door deze verlenging krijgt Griekenland extra tijd om de benodigde hervormingen door te voeren en afspraken te maken over verdere steun. De verlenging voorkomt dat Griekenland op korte termijn in financiële moeilijkheden komt. 

 • 20 februari 2015 - Economie
  DNB publiceert studie over vermogensopbouw huishoudens

  Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen decennia zowel hun bezittingen als schulden fors zien groeien. Dat is mede het gevolg van overheidsmaatregelen op het gebied van pensioenen en wonen. Het overheidsbeleid op deze terreinen wordt meestal niet in samenhang bezien. Integraal beleid, met minder verstorende fiscale prikkels, kan zowel huishoudens zelf als de economie als geheel ten goede komen.

 • 18 februari 2015 - Europa
  Europese Commissie lanceert plannen voor kapitaalmarktunie

  De Europese Commissie wil de Europese kapitaalmarkt een stevige impuls geven. Door belemmeringen voor niet-bancaire krediet- en kapitaalverstrekking weg te nemen, kunnen investeringen van binnen en buiten de EU worden aangetrokken en wordt tegelijkertijd het financiële systeem als geheel stabieler door diversifiëring van financieringsbronnen. In het ‘Groenboek Kapitaalmarktunie’ ontvouwt de Europese Commissie haar ideeën over het creëren van een volwaardige kapitaalmarktunie (KMU).

 • 07 februari 2015 - Toezicht
  Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen treedt in werking

  De wet introduceert een bonusplafond van 20% van het vaste loon. Daarnaast introduceert de wet nieuwe restricties op ontslagvergoedingen, retentiebonussen en variabele beloningen bij staatssteun voor alle financiële instellingen, met uitzondering van pensioenfondsen.

 • 04 februari 2015 - Europa
  Onderpandvrijstelling voor Grieks schuldpapier vervalt

  De ECB besluit om de vrijstelling ( waiver ) van het minimumratingvereiste voor schuldinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door de Griekse overheid in te trekken, omdat met het aantreden van de nieuwe Griekse regering niet langer kan worden uitgegaan van een positieve afronding van de laatste review van het steunprogramma. De vrijstelling maakte het mogelijk om deze schuldinstrumenten, hoewel ze niet aan het minimumratingvereiste voldoen, te gebruiken als onderpand voor de monetaire operaties van het Eurosysteem.

Januari

 • 31 januari 2015 - Betalingsverkeer
  Afbouw van binnenlandse betaalinfrastructuur

  Na de overgang op Europese standaarden voor overboekingen en incasso´s in het kader van de gemeenschappelijke eurobetaalmarkt (SEPA – Single Euro Payments Area ) per 1 augustus 2014, komt een einde aan de verwerking van andere Nederlandse betaalopdrachten, zoals die met de chipknip. De afbouw van de nationale betaalinfrastructuur markeert het einde van een tijdperk van bijna 100 jaar binnenlands giraal betalingsverkeer.

 • 22 januari 2015 - Europa
  ECB maakt aankoop van staatsobligaties bekend

  De ECB maakt bekend dat zij vanaf maart obligaties uitgegeven door overheden in het eurogebied en door Europese instellingen gaat aankopen, in aanvulling op de bestaande aankoopprogramma’s voor effecten op onderpand van activa (asset-backed securities) en gedekte obligaties ( covered bonds ). In totaal zal voor EUR  60 miljard per maand aan activa gekocht worden. De intentie is de aankopen tot en met september 2016 uit te voeren, en in ieder geval totdat de ECB bewijs ziet van een aanhoudende aanpassing in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met haar doelstelling. DNB zal naar schatting EUR 2,5 miljard aan Nederlandse staatsobligaties per maand aankopen.

 • 01 januari 2015 - Toezicht
  Wft waarborgt goede werking van het betalingsverkeer

  Artikel 3:17 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt voortaan dat regels en normen worden gesteld voor banken, betaal- en elektronischgeldinstellingen en afwikkelondernemingen om een goede werking van het betalingsverkeer te waarborgen. Deze omvatten onder meer een beschikbaarheidsnorm voor tijdkritische betaalopdrachten in het retailbetalingsverkeer.

 • 01 januari 2015 - Toezicht
  Het nieuwe Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen treedt in werking

  Het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) beoogt pensioencontracten completer te maken doordat pensioenfondsbesturen vooraf hun indexatiebeleid, premiebeleid en financieel crisisplan moeten vastleggen. DNB is positief over de doelstellingen van de wet en ziet de herziening van het FTK als een noodzakelijke stap, die bijdraagt aan het nodige herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel.

 • 01 januari 2015 - Toezicht
  Regels voor geregistreerde gedekte obligaties aangepast in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  Bij gedekte obligaties ( covered bonds ) verschaft de uitgever extra zekerheid in de vorm van onderpand. De aanpassingen zorgen voor een betere wettelijke verankering van de hoge standaarden voor transparantie en veiligheid waaraan Nederlandse gedekte obligaties in de praktijk al voldoen. Nederland loopt door deze aanpassingen voorop met de omzetting van best practices van de EBA, die medio 2014 gepubliceerd zijn. Instellingen die geregistreerde gedekte obligaties uitgeven, krijgen een jaar de tijd om de nieuwe wetgeving te implementeren. DNB gaat hier op toezien

 • 01 januari 2015 - Europa
  Litouwen voert de euro in

  Litouwen voert als negentiende land de euro in. De toetreding van Litouwen tot het eurogebied heeft tot gevolg dat het systeem van stemrechtroulatie in de Raad van Bestuur van de ECB in werking treedt. Op de website van de ECB is te vinden hoe de stemrechten rouleren.  

 • 01 januari 2015 - Europa
  Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen van kracht

  De BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive -BRRD) introduceert een Europees raamwerk voor de resolutie van falende banken en faciliteert tijdig ingrijpen. De richtlijn geeft resolutieautoriteiten onder meer de bevoegdheid en de instrumenten om kapitaal af te schrijven, activa, passiva en aandelen over te dragen, en een bail-in uit te voeren. Tevens wordt resolutieautoriteiten opgedragen een nationaal resolutiefonds op te richten en hiervoor premies te innen bij banken en beleggingsondernemingen.

2014

Kwartaal 4

December

 • 22 december 2014 - Financiële sector
  Publicatie van aanwijzing DNB als resolutieautoriteit per 1 januari 2015

  DNB zal na omzetting van het nieuwe Europese resolutieregime in nationale wetgeving formeel verantwoordelijk worden voor de resolutieplanning en –uitvoering van nationale kleinbanken en (een aantal) beleggingsondernemingen. Daarnaast zal de directeur Resolutie van DNB zitting nemen in de afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (single resolution mechanism – SRM). In die hoedanigheid zal DNB deelnemen aan de besluitvorming over beleid en over resolutieplanning en –uitvoering voor de significante banken op Europees niveau.

 • 17 december 2014 - Financiële sector
  Europees akkoord over interbancaire vergoedingen voor betaalkaarttransacties

  Het Europees Parlement en de EU-ministerraad bereiken overeenstemming over een Verordening betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. Deze vergoedingen worden gemaximeerd op 0,2% van het transactiebedrag voor pin- en 0,3% voor creditcardbetalingen. Deze maxima gelden vanaf zes maanden na inwerkingtreding van de verordening. Verder behelst de verordening voorschriften over transparantie en tegen concurrentiebeperkende regels van kaartmaatschappijen.

 • 17 december 2014 - Financiële sector
  Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Financieel Toetsingskader

  Het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) beoogt pensioencontracten completer te maken doordat pensioenfondsbesturen vooraf hun indexatiebeleid, premiebeleid en financieel crisisplan moeten vastleggen. Door financiële schokken gelijkmatiger te spreiden wordt het prudentiële kader voor pensioenfondsen bovendien stabieler. DNB is positief over de doelstellingen van het wetsvoorstel: de herziening van het FTK is een noodzakelijke stap die bijdraagt aan het nodige herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel. Het nieuwe FTK treedt 1 januari 2015 in werking.

 • 12 december 2014 - Financiële sector
  DNB verstrekt EMIR-vergunning aan Holland Clearing House

  DNB heeft als bevoegde autoriteit onder EMIR een vergunning verstrekt aan Holland Clearing House B.V. (HCH). HCH is een centrale tegenpartij die derivatentransacties afwikkelt voor het handelsplatform TOM. De aandeelhouders van HCH zijn Intercontinental Exchange Holdings en ABN AMRO Clearing Bank. 

 • 11 december 2014 - Financiële sector
  ECB voert tweede TLTRO

  306 banken schrijven zich voor een bedrag van EUR 130 miljard in voor de tweede TLTRO, een maatregel die bedoeld is om kredietverlening aan bedrijven en huishoudens te stimuleren.

 • 10 december 2014 - Financiële sector
  Amerikaans parlement wijst IMF-hervormingen af

  De Amerikaanse regering slaagt er wederom niet in de in 2010 afgesproken IMF-hervormingen door haar parlement te krijgen. Het IMF zal daarom alternatieve voorstellen uitwerken om de representativiteit en de slagkracht van het Fonds te versterken.

 • 08 december 2014 - Financiële sector
  Nederlandse economie groeit meer op eigen kracht

  Volgens de halfjaarlijkse raming van DNB groeit de Nederlandse economie de komende jaren steeds meer op eigen kracht door toename van de binnenlandse bestedingen. Na twee jaar van krimp groeit de economie in 2014 naar verwachting met 0,8%. Door een sterk verbeterend consumenten- en producentenvertrouwen trekt de economische groei daarna verder aan tot 1,2% in 2015 en 1,5% in 2016. Een krachtiger groeiherstel wordt vooral belemmerd door de gematigde internationale economische ontwikkeling. De arbeidsmarkt toont veerkracht, maar de werkloosheid blijft voorlopig nog hoog. Op de woningmarkt gaat het de goede kant op en is het dieptepunt gepasseerd.

November

 • 30 november 2014 - Financiële sector
  EIOPA publiceert resultaten Europese stresstest verzekeraars

  Uit de stresstest van de Europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) blijkt dat een meerderheid van de Europese verzekeraars en verzekeringsgroepen op basis van de cijfers van eind 2013 zowel vóór als na stress zou voldoen aan de solvency capital requirement (SCR). Deze solvabiliteitskapitaalvereiste vormt onderdeel van het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars (Solvency II) dat met ingang van 2016 van kracht wordt.

  Vanuit Nederland hebben de zes grootste levensverzekeraars en zes grootste verzekeringsgroepen deelgenomen aan de stresstest. Voor de Nederlandse levensverzekeraars geldt dat de gemiddelde SCR-ratio in alle doorgerekende scenario’s boven het minimum van 100% uitkomt.

 • 25 november 2014 - Financiële sector
  ECB start met de aankoop van effecten op onderpand van activa

  De aankopen van effecten op onderpand van activa (asset-backed securities – ABS), waartoe begin september door de Raad van Bestuur van de ECB is besloten, worden initieel uitgevoerd door externe vermogensbeheerders die door de ECB zijn ingehuurd. 

 • 24 november 2014 - Financiële sector
  Verzekeraars moeten verplicht overstappen op Solvency II-rapportages

  Het ministerie van Financiën verplicht verzekeraars per 1 januari 2015 volgens de Solvency II-richtlijn te rapporteren. Hierdoor wordt het criterium voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voor kapitaalonttrekkingen, het theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC) vervangen door de Solvency II-positie. De berekeningen op basis van Solvency II geven een beter antwoord op de vraag of verzekeraars de komende twaalf maanden aan de solvabiliteitseisen kunnen voldoen dan het TSC. DNB beschouwt dit als een verdere verbetering van haar toezichtinstrumentarium.

 • 21 november 2014 - Financiële sector
  DNB publiceert nieuw locatiebeleid voor de goudvoorraad

  De Nederlandsche Bank geeft aan haar locatiebeleid voor de goudvoorraad te hebben aangepast. De herverdeling van de goudvoorraad zorgt voor een evenwichtiger spreiding van het goud over de vier opslaglocaties. In de oude situatie lag 51% in New York, 11% in Amsterdam, 20% in Ottawa en 18% in Londen. De nieuwe locatieverdeling is: Amsterdam 31%, New York 31%, Ottawa 20% en Londen 18%.

 • 13 november 2014 - Financiële sector
  Financial Stability Board lanceert voorstel voor TLAC

  Het voorstel van de Financial Stability Board (FSB) beoogt de kans op, en de impact van het falen van de zogenoemde ‘too-big-to-fai’l-banken te verminderen door het verliesabsorberend vermogen (total loss-aborbing capacity – TLAC) te vergroten. Het ter consultatie voorgestelde raamwerk is een aanvulling op strengere kapitaaleisen van Bazel III. De extra verliesabsorptiecapaciteit stelt afwikkelingsautoriteiten in de toekomst in staat banken op een ordentelijke manier af te wikkelen met het zogenoemde bail-in-instrument. De FSB voert in 2015 een impactanalyse uit. Het resultaat van de consultatie en de impactanalyse wordt gebruikt om de standaard in de loop van 2015 af te ronden.

   Meer informatie

   

 • 06 november 2014 - Financiële sector
  Europese Commissie krijgt Directoraat Generaal voor financiële stabiliteit, financiële diensten en de kapitaalmarktenunie

  Op 6 november heeft de Europese Commissie ingestemd met de oprichting van een nieuw Directoraat Generaal (DG) voor financiële stabiliteit, financiële diensten en de kapitaalmarktenunie. Het nieuwe DG gaat op 1 januari 2015 van start en wordt aangestuurd door de Britse Eurocommissaris Jonathan Hill.

 • 04 november 2014 - Financiële sector
  ECB krijgt rol in de uitvoering van macroprudentieel beleid

  Met de start van het Europese bankentoezicht krijgt de ECB ook een rol in het macroprudentiële beleid, dat bedoeld is om macrofinanciële onevenwichtigheden te adresseren die vaak nationaal van aard zijn, zoals overmatige kredietgroei en een te grote financiële sector. Dit nieuwe beleidsterrein is een gedeelde verantwoordelijkheid. Nationale macroprudentiële autoriteiten zijn als eerste aan zet. Hun instrumentarium bestaat uit onder andere kapitaalopslagen voor systeemrelevante banken, strengere eisen voor hypotheken en een contracyclische buffer die toeneemt ten tijde van overmatige kredietgroei. De ECB kan deze maatregelen voor zover ze de bankensector betreffen eventueel aanscherpen.

   Meer informatie

   

 • 01 november 2014 - Financiële sector
  Organisatie DNB aangepast aan bankenunie

  Met de invoering van het Europese bankentoezicht verschuift een deel van de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht naar de ECB. Bij DNB komt de nadruk meer te liggen op uitvoering van de toezichttaken. Het bankentoezicht wordt over drie divisies verdeeld. Horizontale functies en integriteittoezicht, alsmede het toezichtbeleid, blijven cross-sectoraal georganiseerd. Door deze veranderingen sluit de inrichting van de bancaire toezichtdivisies nauw aan op de organisatorische inrichting van de ECB. Door de verschuiving van verantwoordelijkheden gaat de directie van DNB tevens terug van vijf naar vier directieleden. Gezien het voornemen van het Kabinet om DNB per 1 januari 2015 aan te wijzen als nationale resolutieautoriteit (afwikkelingsautoriteit) wordt een nieuwe divisie Resolutie opgericht.

Oktober

 • 29 oktober 2014 - Financiële sector
  Fed stopt met aankopen onder het monetair stimuleringsprogramma (quantitative easing - QE)

  Dit programma werd vijf jaar geleden gestart om de Amerikaanse economie te stimuleren na de financiële crisis. In totaal kocht de Fed voor USD 4.500 miljard aan obligaties op. De Amerikaanse centrale bank blijft de opbrengsten van het huidige aankoopprogramma herbeleggen, waardoor de balans van de Fed voorlopig niet zal krimpen.

 • 26 oktober 2014 - Financiële sector
  ECB publiceert resultaten uitgebreide beoordeling van Europese grootbanken

  De ECB rondt de uitgebreide beoordeling (comprehensive assessment – CA) af, die voorafgaat aan de start van het Europees bankentoezicht. De beoordeling bestond uit een analyse van de waardering van activa op de balans en een vooruitblikkende stresstest. Van de 130 onderzochte banken voldoen 25 niet aan de minimumeisen voor kernkapitaal, met een gecombineerd kapitaaltekort van EUR 24,6 miljard per ultimo 2013. Na kapitaalemissies eerder in het jaar blijft een tekort van EUR 9,5 miljard over. Vooral banken in Italië, Griekenland, Portugal en Ierland moeten hun kernkapitaal versterken. De uitslag is conform de verwachting van marktpartijen.

 • 26 oktober 2014 - Financiële sector
  Nederlandse banken komen goed uit de comprehensive assessment van de ECB

  De grote Nederlandse banken verschijnen op 4 november in goede gezondheid aan de start van het nieuwe Europese bankentoezicht onder aanvoering van de ECB. De zeven onderzochte Nederlandse banken, ING Bank, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, BNG Bank, NWB Bank en RBS NV, zijn goed gekapitaliseerd en daarmee goed bestand tegen sterk tegenvallende economische ontwikkelingen.

  Meer informate

 • 23 oktober 2014 - Financiële sector
  IAIS publiceert Basic Capital Requirement (BCR) voor systeemrelevante verzekeraars

  De BCR is een eerste stap richting wereldwijde risicogebaseerde standaarden voor internationaal actieve verzekeraars. Deze wereldwijde standaard wordt van toepassing op een groep verzekeraars die door de internationale koepel voor verzekeringstoezichthouders, IAIS, als systeemrelevant zijn aangemerkt. De BCR dient als basis voor een nog te ontwikkelen additionele kapitaaleis die gericht zal zijn op systeemrelevante activiteiten van verzekeraars, de hogere verliesabsorptie-eis.

 • 20 oktober 2014 - Financiële sector
  ECB start met de aankoop van gedekte obligaties

  In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur van de ECB van 4 september worden aankopen uitgevoerd door de centrale banken van het Eurosysteem, waaronder DNB. In de eerste maand wordt voor circa EUR 13 miljard aan gedekte obligaties gekocht. De aankoopprogramma’s voor gedekte obligaties en effecten op onderpand van activa (asset-backed securities – ABS) zullen minimaal twee jaar duren.

 • 16 oktober 2014 - Financiële sector
  Tweede Kamer stemt in met Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

  De kernpunten van deze wet zijn een bonusplafond van 20%, nieuwe restricties op ontslagvergoedingen, retentiebonussen en variabele beloningen bij staatssteun voor alle financiële instellingen, uitgezonderd pensioenfondsen. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de Wbfo, alvorens deze in werking treedt. 

  Meer informatie

 • 11 oktober 2014 - Financiële sector
  IMF spreekt zich uit voor alternatieve opties quotaherziening

  Tijdens de Jaarvergadering van het IMF in Washington stelt men wederom vast dat geen voortgang is geboekt met de uitvoering van de in 2010 afgesproken hervorming van de governancestructuur van het IMF en van de quota. Indien deze herziening niet is goedgekeurd voor het einde van het jaar, zal het IMF zich buigen over alternatieve opties om de gewenste veranderingen alsnog door te kunnen voeren. Ook wordt stilgestaan bij het zwakke en ongelijke economische herstel en de opgevoerde steun voor landen die door Ebola zijn getroffen.

 • 10 oktober 2014 - Financiële sector
  Europese Commissie publiceert uitvoeringsverordening Solvency II

  De uitvoeringsverordening werkt een groot aantal belangrijke aspecten van het Solvency II raamwerk nader uit, zoals de waarderingsgrondslagen voor activa en passiva, de invulling van het eigen vermogen en vereisten voor kapitaal en governance. De publicatie van de uitvoeringsverordening biedt de Europese Commissie toezichthouders, verzekeraars en andere marktpartijen houvast bij hun voorbereidingen richting Solvency II.

 • 06 oktober 2014 - Financiële sector
  Afwikkelperiode voor effectentransacties verkort

  Op grond van de CSD-verordening die in september in werking trad, moeten effectentransacties in Europa binnen maximaal twee werkdagen na de transactiedatum worden afgewikkeld. Dit was drie werkdagen. De verkorting van de afwikkelperiode vermindert het tegenpartij-, markt- en liquiditeitsrisico, waardoor minder onderpand aangehouden hoeft te worden.

Kwartaal 3

September

 • 29 september 2014 - Toezicht
  ECB publiceert Gids voor bankentoezicht

  Het Europees bankentoezicht wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ECB en alle nationale toezichthouders van het eurogebied. Daarom is het belangrijk dat iedereen overal dezelfde procedures en standaarden hanteert. In de gids zijn de procedures rond het Europees bankentoezicht uitgewerkt.

 • 23 september 2014 - Betalingsverkeer
  Nieuw 10-eurobiljet in omloop

  Het nieuwe 10-eurobiljet is in omloop gebracht. Het is, na de 5-eurobiljet, het tweede uit de Europaserie. Het biljet heeft vernieuwde echtheidskenmerken, zoals een portret van Europa in het watermerk en het hologram, een opvallend groen cijfer en voelbare inkt aan zijkanten. Daarnaast is het biljet duurzamer dankzij een beschermende laag. Meer informatie op de websites van DNB en ECB.

   

   

 • 18 september 2014 - Financiële sector
  ECB verstrekt eerste TLTRO’s

  255 Europese banken schrijven zich voor een bedrag van EUR 82,6 miljard in voor de eerste gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s), een maatregel die bedoeld is om kredietverlening aan bedrijven en huishoudens te stimuleren. In december volgt de tweede ronde van de TLTRO. 

 • 17 september 2014 - Financiële sector
  Inwerkingtreding CSD-verordening

  De Europese verordening voor de verbetering van de effectenafwikkeling en centrale effectenbewaarinstellingen (CSD-verordening) beoogt het bevorderen van een veilige en efficiënte afwikkeling van transacties in financiële instrumenten in de Europese Unie. Daartoe bevat de verordening regels voor de afwikkeling van effectentransacties, alsmede een vergunningsplicht voor, en doorlopend toezicht op centrale effectenbewaarbedrijven.

 • 04 september 2014 - Europa
  De ECB verlaagt de rente en gaat verpakte leningen opkopen

  Gezien de afnemende inflatie verlaagt de ECB zowel de beleidsrente als de depositorente met 0,1 procentpunt tot respectievelijk 0,05% en -0,2%. Daarnaast kondigt de ECB aan om, in aanvulling op de in juni genomen maatregelen, nog in 2014 te starten met de aankoop van verpakte leningen (effecten op onderpand van activa en gedekte obligaties) van banken in het eurogebied. De maatregelen zijn gericht op ondersteuning van de monetaire transmissie en de kredietverlening.

 • 03 september 2014 - Financiële sector
  Hoorzitting Tweede Kamer over aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

  De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt DNB uit voor een hoorzitting ter voorbereiding op de openbare behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen. DNB is positief over de aanpassingen van het FTK dat het stelsel schokbestendiger en transparanter moet maken, en pleit voor snelle invoering van het toetsingskader. Daarbij onderschrijft DNB het belang van een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van het pensioenstelsel.

   

 • 03 september 2014 - Betalingsverkeer
  Nieuw Pinakkoord tussen banken en toonbankinstellingen

  Banken en toonbankinstellingen tekenen het Pinakkoord 2014-2018 met als doel pinbetalingen te stimuleren. Ook hebben zij afspraken gemaakt over het laag houden van de kosten van het betalingsverkeer en het zo veel mogelijk voorkomen van pinstoringen.

  Zie speech Frank Elderson bij ondertekening Pinakkoord

   

Augustus

 • 27 augustus 2014 - Financiële sector
  DNB verkoopt resterende vordering op Landsbanki

  DNB verkoopt aan Deutsche Bank de resterende vordering op de insolvente IJslandse bank Landsbanki. Met de verkoop is de EUR 1,6 miljard die is uitbetaald aan Icesavespaarders onder het depositogarantiestelsel volledig terugbetaald. DNB is geen crediteur meer van Landsbanki.

 • 19 augustus 2014 - Europa
  Voorwerk Single Resolution Board

  De Europese Commissie gaat aan de slag als kwartiermaker van de Europese afwikkelingsautoriteit. De gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) gaat formeel per 1 januari 2015 van start en begint met het opstellen van resolutieplannen van de significante banken in Europa. Daarmee wordt de tweede pilaar van de Bankenunie, naast het gemeenschappelijk toezicht, ingevuld. De SRB is vanaf januari 2016 ook direct bevoegdheid om probleembanken af te wikkelen en krijgt daartoe de beschikking over een resolutiefonds dat gefinancierd wordt door de banken. De minister van Financiën heeft DNB aangewezen als nationale resolutieautoriteit, waardoor DNB zitting heeft in de SRB.  

 • 01 augustus 2014 - Europa
  Augustus: Start voorbereidingen Single Resolution Board (SRB)

  De Europese Commissie gaat aan de slag als kwartiermaker van de Europese resolutieautoriteit. Het bestuur, de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board - SRB) gaat formeel per 1 januari 2015 van start en begint met het opstellen van resolutieplannen van de significante banken in Europa. Daarmee wordt de tweede pilaar van de bankenunie, naast het gemeenschappelijk toezicht, ingevuld. De SRB is vanaf januari 2016 ook direct bevoegd om probleembanken af te wikkelen en krijgt daartoe de beschikking over een resolutiefonds dat gefinancierd wordt door de banken. 

 • 01 augustus 2014 - Betalingsverkeer
  Migratie naar één Europese betaalmarkt (SEPA) afgerond

  Nederland en andere eurolanden ronden de overgang af naar uniforme standaarden voor onder meer het bankrekeningnummer (IBAN), overschrijving en incasso. In enkele landen gelden nog overgangsbepalingen. Hiermee zijn de voorwaarden gecreëerd voor een efficiënt Europees betalingsverkeer in de Single Euro Payments Area (SEPA). 

Juli

 • 02 juli 2014 - Economie
  ING brengt Nationale Nederlanden naar de beurs

  Als eerste stap in de verzelfstandiging verkoopt ING iets meer dan een kwart van alle aandelen. De beursgang is het resultaat van een eerdere beslissing van de Europese Commissie. Kredietbeoordelaar Fitch bevestigt eind juli de kredietstatus van A+ voor ING, maar de vooruitzichten blijven negatief.

 • 01 juli 2014 - Pensioenen
  Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) treedt in werking

  Deze wet versterkt het bestuur en intern toezicht van pensioenfondsen. Voor fondsen betekent dit onder meer dat pensioengerechtigden vertegenwoordigd moeten zijn in het bestuur. De meeste pensioenfondsen hebben hun statuten aangepast, maar uit toezicht van DNB blijkt dat een aantal fondsen nog niet aan deze wettelijke verplichtingen voldoet.

Kwartaal 2

Juni

 • 27 juni 2014 - Financiële sector
  DNB wordt nationale afwikkelingsautoriteit per 2015

  In het kader van de ontwikkeling van de Europese bankenunie moeten nationale afwikkelingsautoriteiten worden aangewezen. Het kabinet wijst DNB aan als nationale afwikkelingsautoriteit voor banken in Nederland. Hiermee wordt DNB – na omzetting van de Europese regels in Nederlandse wetgeving – formeel verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nationale kleinbanken. Daarnaast zal DNB zitting nemen in de centrale Europese afwikkelingsautoriteit. In die hoedanigheid zal DNB deelnemen aan besluitvorming over de afwikkeling van Nederlandse grootbanken (of van in Nederland gevestigde onderdelen van een buitenlandse bank).

 • 27 juni 2014 - Toezicht
  Organisatie DNB aangepast aan bankenunie

  Met de invoering van het Europese bankentoezicht (SSM) verschuift een deel van de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht naar de ECB. Bij DNB komt de nadruk meer te liggen op uitvoering van de toezichttaken. Het bankentoezicht wordt over drie divisies verdeeld. Horizontale functies en integriteittoezicht, alsmede het toezichtbeleid, blijven cross-sectoraal georganiseerd. Door deze veranderingen sluit de inrichting van bancaire toezichtdivisies nauw aan op de organisatorische inrichting van de ECB. Door de verschuiving van verantwoordelijkheden krimpt de directie van DNB tevens in van vijf naar vier leden.

 • 25 juni 2014 - Pensioenen
  Staatssecretaris SZW stuurt wetsvoorstel financieel toetsingskader naar de Kamer

  Het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) beoogt pensioencontracten completer te maken doordat pensioenfondsbesturen vooraf hun indexatiebeleid, premiebeleid en financieel crisisplan moeten vastleggen. Door financiële schokken gelijkmatiger te spreiden wordt het prudentiële kader voor pensioenfondsen bovendien stabieler. DNB is positief over de doelstellingen van het wetsvoorstel: de herziening van het FTK is een noodzakelijke stap die bijdraagt aan het nodige herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel.

 • 10 juni 2014 - Economie
  Nederlandse economie verbetert naar verwachting geleidelijk.

  Door incidentele factoren blijft de economische groei in 2014 met 0,2% heel bescheiden. Volgens de halfjaarlijkse raming van DNB vertoont de economie onderliggend echter onmiskenbaar tekenen van herstel. Dit vertaalt zich in het aantrekken van de geraamde economische groei tot 1,6% in zowel 2015 als 2016.

 • 05 juni 2014 - Rente
  De ECB verlaagt de beleidsrentes en kondigt een pakket aanvullende maatregelen aan

  Gezien de aanhoudend lage inflatie verlaagt de ECB zowel de beleidsrente als de depositorente met 0,1 procentpunt tot respectievelijk 0,15% en -0,10%. De depositorente wordt hiermee voor het eerst negatief. Daarnaast kondigt de ECB aan onder voorwaarden vierjaars leningen te verstrekken aan banken, gericht op stimulering van de kredietverlening (exclusief hypotheken). Het pakket bevat nog een aantal andere maatregelen, waaronder de opschorting van de met het programma voor de effectenmarkten (SMP) verband houdende neutraliserende transacties en het verlengen van de vaste-rentetenderprocedures met volledige toewijzing bij het monetairbeleidstransacties tot eind 2016.

Mei

 • 15 mei 2014 - Europa
  April/juni: Griekenland en Cyprus keren succesvol terug op financiële markten

  Na een pauze van vier jaar haalt Griekenland op 10 april EUR 3 miljard op met de uitgifte van vijfjaars staatsobligaties. De belangstelling is zo groot dat het land bijna zeven keer zo veel geld had kunnen ophalen. Op 18 juni haalt ook Cyprus voor het eerst in drie jaar EUR 750 miljoen op met een veiling van vijfjaars staatsobligaties. De vraag is ruim tweeënhalf keer groter dan het aanbod. Eerder keerden ook Ierland en Portugal terug naar de kapitaalmarkt.

 • 01 mei 2014 - Europa
  April/mei: Kredietoordeel perifere eurolanden verbeterd

  Zowel Fitch als Standard & Poor’s heeft de kredietbeoordeling van Spanje met één stap verhoogd naar respectievelijk BBB+ en BBB. Fitch heeft ook het Griekse kredietoordeel met één stap verhoogd naar B, terwijl Moody’s de Ierse kredietwaardigheid met twee stappen optrok naar Baa1. De verbeterde economische situatie en daarmee ook de verbeterde vooruitzichten voor de begrotingspositie van deze landen vormden de aanleiding om het oordeel aan te passen. 

April

 • 29 april 2014 - Financiële sector
  DNB legt extra kapitaalbuffer op aan Nederlandse systeembanken

  Deze zogenoemde systeembuffer bedraagt 3% van de risicogewogen activa voor ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank, en 1% voor SNS Bank. Deze buffer moet door de banken worden aangehouden omdat ze een cruciale rol spelen in het financiële stelsel en het leeuwendeel van de financiële diensten aan de reële economie verzorgen. Door de hogere buffers zijn de banken beter in staat om onverwachte verliezen op te vangen. De banken mogen de buffers geleidelijk opbouwen tussen 2016 en 2019.

 • 25 april 2014 - Financiële sector
  Publicatie SSM Framework Regulation

  Met de publicatie van de GTM-kaderverordening (SSM Framework Regulation) is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Europees bankentoezicht bereikt. De kaderverordening regelt hoe de ECB, in samenwerking met de nationale toezichthouders, het Europees bankentoezicht binnen het gemeenschappelijk toezichtmechanisme (Single Supervisory Mechanism, - SSM) gaat vormgeven. DNB heeft actief bijgedragen aan deze verordening.

 • 16 april 2014 - Financiële sector
  Resolutiestrategie voor Nederlandse grootbanken vastgelegd

  De minister van Financiën en DNB stellen de resolutiestrategieën voor ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank vast. De strategie beschrijft op hoofdlijnen de aanpak ingeval grootbanken moeten worden afgewikkeld. Voor alle drie de grootbanken is een ‘single point of entry’-strategie gekozen, die aangrijpt op groepsniveau. De strategieën worden verder uitgewerkt in operationele plannen.  

 • 12 april 2014 - Economie
  Deadline voor quotaherziening IMF weer niet gehaald

  De in 2010 afgesproken hervorming van de IMF-governance-structuur en herziening van de quota zijn niet voor de deadline van januari 2014 geïmplementeerd. De IMF-quota bepalen onder andere het stemgewicht van landen en hun maximale financiële bijdrage aan het Fonds. De hervormingen van 2010 leiden tot een verhoging van de totale middelen van het IMF en een herverdeling van quota ten gunste van dynamische, veelal opkomende economieën. Knelpunt vormt met name het uitblijven van Amerikaanse goedkeuring; het IMF betreurt dit. Nederland heeft deze hervorming reeds in 2011 geaccepteerd.

 • 01 april 2014 - Toezicht
  DNB verleent vergunning aan centrale tegenpartij EuroCCP

  Het in Amsterdam gevestigde EuroCCP NV heeft als tweede centrale tegenpartij (CCP) in Europa een vergunning verkregen onder de Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR). Deze beoogt een gelijk speelveld te creëren door een uniform Europees toezichtkader voor CCP’s in het leven te roepen. Onder EMIR zijn alle CCP’s in Europa verplicht een vergunning aan te vragen, dus ook CCP’s die geen derivaten afwikkelen, zoals EuroCCP. DNB is in Nederland aangewezen als de nationale bevoegde autoriteit voor CCP’s en daarmee vergunningverlener. 

Kwartaal 1

Maart

 • 31 maart 2014 - Economie
  Vertrouwen in EU-overheden herstelt

  Voor het eerst in drie jaar tijd heeft Portugal in januari via een vijfjaars syndicaatslening EUR 3,25 miljard opgehaald. In februari bracht de heropening van een uitstaande tienjaars obligatie het land EUR 3 miljard op. Begin maart plaatste Ierland, voor het eerst in vier jaar tijd, via een reguliere obligatieveiling EUR 1 miljard aan tienjaars staatspapier in de markt. Ierland kreeg in de afgelopen jaren EUR 85 miljard aan noodhulp. Het Portugese steunprogramma (EUR 78 miljard) is in mei 2014 afgelopen.

 • 27 maart 2014 - Financiële sector
  Ceremoniële eerste slag 5-euromunt vanwege 200 jaar DNB
  munt 200 jaar dnb

  Voor de eerste keer in het 200-jarig bestaan van DNB is een munt gewijd aan de centrale bank. Klaas Knot, jarenlang voorzitter van de Muntadviescommissie, valt de eer te beurt om in Utrecht de ceremoniële eerste slag te verrichten. 

 • 25 maart 2014 - Financiële sector
  DNB 200 jaar

  Op 25 maart 1814 tekende Willem I, nog voor zijn beëdiging als koning, het octrooi tot oprichting van De Nederlandsche Bank. De instelling moest volgens dit besluit een ‘ware nationale bank’ worden.

 • 20 maart 2014 - Europa
  Politiek akkoord over Europees resolutiemechanisme voor banken

  De Europese Raad en het Europees Parlement bereiken een politiek akkoord over een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (single resolution mechanism – SRM), de tweede pijler van de bankenunie. Het SRM bestaat uit een raad (Single Resolution Board – SRB) die besluiten neemt over de resolutie van probleembanken en de beschikking heeft over een Europees resolutiefonds. Door dit gemeenschappelijk fonds en de toepassing van bail-in worden de kosten voor bankfalen in de eerste plaats gedragen door de crediteuren en daarna door de bankensector zelf, en niet langer door een enkel land of zijn burgers. Het SRM gaat per 1 januari 2015 van start, maar zal pas vanaf 1 januari 2016 banken afwikkelen met inzet van het bail-in instrument.

 • 15 maart 2014 - Europa
  Februari/maart: Ierland en Portugal weer toegang tot de kapitaalmarkten

  Voor het eerst in drie jaar tijd heeft Portugal in januari via een vijfjaars syndicaatslening EUR 3,25 miljard opgehaald. In februari bracht de heropening van een uitstaande tienjaars obligatie het land EUR 3 miljard op. Begin maart plaatste Ierland, voor het eerst in vier jaar tijd, via een reguliere obligatieveiling EUR 1 miljard aan tienjaars staatspapier in de markt. Ierland kreeg in de afgelopen jaren EUR 85 miljard aan noodhulp. Het Portugese steunprogramma (EUR 78 miljard) is in mei 2014 afgelopen.

 • 11 maart 2014 - Europa
  Europees Parlement keurt Omnibus II-richtlijn voor verzekeraars goed

  Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting Solvency II, het risicogebaseerde toezichtkader voor verzekeraars dat 1 januari 2016 in werking treedt. In de Omnibus II-Richtlijn zijn onder meer de overgangsmaatregelen in verband met de invoering van Solvency II, de rol van de toezichtautoriteit EIOPA, en de behandeling van langetermijnproducten van verzekeraars geregeld.

 • 05 maart 2014 - Toezicht
  DNB publiceert haar Visie op Toezicht 2014-2018

  Eens per vier jaar brengt DNB haar Visie op Toezicht uit. DNB zet hierin de koers voor het toezicht in de komende jaren uit en deelt die met de sector. Belangrijkste speerpunt in de nieuwe visie is de komst van de Europese bankenunie. Andere speerpunten zijn transparantie en de scherpte van risicoanalyses, zowel bij toezichthouder DNB zelf als bij de instellingen. Ook integriteit blijft een belangrijk speerpunt. Nieuw in de visie is dat DNB voor sectorspecifieke uitdagingen concreet aangeeft waar ze over vier jaar wil staan.

Februari

 • 27 februari 2014 - Economie
  Oekraïne vraagt IMF om steun

  Na aanhoudende protesten slaat president Janoekovitsj op de vlucht. Door de politieke onrust verliest het land toegang tot de kapitaalmarkt. De nieuwe autoriteiten vragen daarom een steunprogramma aan bij het IMF. Het IMF stuurt een onderzoeksteam naar Kiev om de economische situatie te onderzoeken.

 • 26 februari 2014 - Betalingsverkeer
  Extra overgangsperiode voor migratie naar SEPA

  De gemeenschappelijke eurobetaalmarkt (SEPA) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat geen verschil meer bestaat tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Bij Europese verordening is een extra overgangsperiode ingesteld voor de SEPA-migratie, zodat bedrijven en consumenten nog tot 1 augustus 2014 de oude nationale overschrijvingen en incasso’s kunnen gebruiken. Het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) heeft onder voorzitterschap van DNB marktpartijen opgeroepen desondanks zo snel mogelijk te migreren.

 • 14 februari 2014 - Europa
  Portefeuilleselectie afgerond, uitgebreide beoordeling Europese grootbanken van start

  Fase 1 van de uitgebreide beoordeling (comprehensive assessment – CA) – die voorafgaand aan de start van het Europees bankentoezicht wordt uitgevoerd – is afgerond. In deze fase zijn de portefeuilles van bancaire activa geselecteerd die in de activakwaliteitsbeoordeling (asset quality review – AQR) zullen worden beoordeeld. Fase 2 loopt van 14 februari tot en met 31 juli 2014 en behelst de daadwerkelijke AQR en een vooruitblikkende stresstest. DNB beoordeelt samen met de ECB – en in nauw contact met de banken – of de risico’s verbonden aan de geselecteerde activa goed zijn meegenomen in de voorzieningen en de kapitalisatie.

 • 07 februari 2014 - Toezicht
  Start consultatie SSM Framework Regulation

  Met de consultatie van de SSM Framework Regulation (GTM-Kaderverordening) is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Europees toezicht bereikt. Deze Kaderverordening regelt straks hoe de ECB, in samenwerking met de nationale toezichthouders, het Europese bankentoezicht of gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism - SSM) gaat vormgeven. DNB heeft actief bijgedragen aan deze conceptverordening.

Januari

 • 30 januari 2014 - Toezicht
  Eerste vergadering Supervisory Board van de ECB

  De Supervisory Board van de ECB komt voor het eerst bijeen in Frankfurt en wordt vanaf november verantwoordelijk voor het Europees bankentoezicht. In de Supervisory Board zitten vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders in de eurolanden, onder wie DNB-directeur Jan Sijbrand. Voorzitter van de Raad is Danièle Nouy. 

 • 23 januari 2014 - Toezicht
  Publicatie evaluatierapport over nationalisatie van SNS Reaal

  In het rapport concludeert de Evaluatiecommissie dat de nationalisatie van SNS Reaal onvermijdelijk was bij gebrek aan bruikbare alternatieve oplossingen. Verder bevat het rapport aanbevelingen voor zowel het ministerie van Financiën als DNB.

 • 17 januari 2014 - Economie
  Fitch bevestigt hoogste kredietstatus Nederland

  De negatieve vooruitzichten blijven echter gehandhaafd gezien de zwakke groeiperspectieven. Kredietbeoordelaar Fitch wijkt hiermee af van het oordeel van Standard & Poor’s, dat Nederland eind november 2013 afwaardeerde.

 • 01 januari 2014 - Financiële sector
  Financiële stabiliteit in DNB-mandaat

  Het bevorderen van de financiële stabiliteit is formeel als DNB-taak verankerd in de Bankwet. Om haar financiële stabiliteitstaak uit te voeren krijgt DNB de beschikking over nieuwe, macroprudentiële instrumenten. Zo kunnen bijvoorbeeld hogere buffers worden opgelegd bij toenemende financiële onevenwichtigheden. Het ultieme doel is een stabielere ontwikkeling van de economische groei en werkgelegenheid.

 • 01 januari 2014 - Bazel III
  Nieuwe Europese regelgeving voor banken (CRD IV/CRR) van kracht

  De Richtlijn en Verordening Kapitaalvereisten (CRD IV/CRR) geven invulling aan het Bazel III-akkoord. Banken worden verplicht buffers van grotere omvang en hogere kwaliteit aan te houden en er gelden strengere regels voor hun liquiditeit.

 • 01 januari 2014 - Toezicht
  Toezicht afwikkelondernemingen in Wft

  De Wet op het financieel toezicht (Wft) is uitgebreid met het toezicht op afwikkelondernemingen. Deze instellingen zorgen bijvoorbeeld voor de autorisatie van pinbetalingen of de verwerking van overschrijvingen en incasso’s. Deels vielen zij al onder het vrijwillige toezicht op het betalingsverkeer (oversight) van DNB. De Wft verschaft DNB nu een nieuw handhavingsinstrumentarium. Voor ondernemingen die een aanzienlijk deel van het Nederlandse betalingsverkeer verwerken, en dus bij een verstoring maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken, geldt een vergunningsplicht.

 • 01 januari 2014 - Betalingsverkeer
  Letland gaat over op de euro

  Letland ruilt de Letse lat in voor de euro. Daarmee is Letland het achttiende euroland.

 • 01 januari 2014 - Toezicht
  Inwerkingtreding Solvency II-richtsnoeren voor verzekeraars

  De richtsnoeren dienen ter voorbereiding op de toepassing van een aantal belangrijke onderdelen van Solvency II, waaronder nieuwe eisen aan rapportages door en governance bij verzekeraars. Met de richtsnoeren beoogt de Europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) een consistente voorbereiding op Solvency II door verzekeraars in de lidstaten te bevorderen.

2013

Kwartaal 4

December

 • 18 december 2013 - Europa
  Lidstatenakkoord over Single Resolution Mechanism (SRM).

  De Europese ministers van Financiën bereiken een lidstatenakkoord over het Single Resolution Mechanism. Dit akkoord vormt de basis voor de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie in de aansluitende triloog. Doel is om overeenstemming te bereiken voor de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014. De Europese ministers van Financiën kwamen eveneens een verklaring overeen over een gemeenschappelijke publieke achtervang voor het Europese resolutiefonds.

 • 18 december 2013 - Europa
  Herziening richtlijn depositogarantiestelsel (DGS).

  Na meer dan drie jaar onderhandelen hebben het Europees Parlement en de Raad een definitief akkoord gesloten. De nieuwe DGS-richtlijn zal begin 2015 in werking treden. In beginsel moeten lidstaten een depositogarantiefonds opbouwen met een minimale doelomvang van 0,8% van de gegarandeerde deposito’s. Het DGS kan worden ingezet voor financiering van uitkeringen en resolutie, maar ook voor preventieve maatregelen. Naast retaildeposito’s zullen onder het nieuwe stelsel ook grootzakelijke deposito’s gedekt worden.

 • 12 december 2013 - Europa
  Europees akkoord over de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).

  De Europese ministers van Financiën, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereiken een akkoord over de Bank Recovery and Resolution Directive. Deze wetgeving vormt de basis voor het Single Resolution Mechanism. De wetgeving moet per 1 januari 2015 nationaal geïmplementeerd zijn. Lidstaten dienen per 1 januari 2015 te starten met de opbouw van nationale resolutiefondsen. Het bail-in-instrument moet uiterlijk per 1 januari 2016 van kracht zijn.

 • 09 december 2013 - Verzekeraars
  Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium verzekeraars definitief.

  Op 9 december wordt de ‘Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium’ (TSC) levensverzekeraars Wft definitief gemaakt. Het TSC geeft een indicatie of een levensverzekeraar te maken kan krijgen met solvabiliteitsproblemen en is onderdeel van enkele maatregelen om het toezicht op verzekeraars te versterken. De regeling is per 1 januari 2014 van kracht.

 • 09 december 2013 - Economie
  Economie maakt een keer ten goede.

  Het geraamde prille herstel uit zich voor 2014 in een bescheiden economische groei, na een krimp van 1% in 2013. In 2015 trekt de groei naar verwachting aan tot circa 1%.

November

 • 29 november 2013 - Economie
  Nederland verliest zijn ‘triple A’-status bij Standard & Poor’s (S&P).

  De Amerikaanse kredietbeoordelaar verlaagt zijn topwaardering naar AA+, met een stabiele verwachting. De twee andere toonaangevende firma’s, Moody’s en Fitch, waarderen Nederland nog altijd op AAA.

 • 15 november 2013 - Europa
  De Europese Raad (ECOFIN) bevestigt de drietrapsraket voor herkapitalisatie van banken met kapitaaltekorten uit de ECB Asset Quality Review.

  Banken dienen eerst alle private mogelijkheden te hebben uitgeput. Vervolgens dienen lidstaten zelf voor herkapitalisatie te zorgen, onder meer door nationale resolutieregimes en het oprichten van nationale backstops. Daarbij gelden de nieuwe staatssteunregels van de Europese Commissie. Indien nationale backstops niet toereikend zijn, kunnen lidstaten gebruik maken van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM).

 • 13 november 2013 - Europa
  Europees akkoord over versterking verzekeringstoezicht.

  Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad bereiken in de triloog een akkoord over de Omnibus II-richtlijn. Dit politiek akkoord is een belangrijke stap voorwaarts richting een Europees toezichtraamwerk - Solvency II - dat harmonisatie van het verzekeringstoezicht dichterbij brengt.

 • 07 november 2013 - Rente
  De ECB verlaagt het belangrijkste rentetarief naar 0,25%.

  Niet eerder was de rente zo laag. Het gaat om de rente die banken betalen voor hun leningen bij de ECB. De afgelopen maanden was die met 0,5% al historisch laag.

 • 01 november 2013 - Financiële sector
  De overheid en ING bereiken overeenstemming over de verkoop van de Alt-A-portefeuille.

  De minister van Financiën is met ING de beëindiging van de Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) overeengekomen. Deze faciliteit is in 2009 gecreëerd om bij te dragen aan het herstel van de rust op de financiële markten en heeft betrekking op een deel van de Amerikaanse gesecuritiseerde hypothekenportefeuille van ING die op dat moment nauwelijks verhandelbaar was (de zogenoemde Alt-A-portefeuille). Met de verkoop wordt een verdere stap gezet in de afbouw van de staatssteun aan ING.

Oktober

 • 29 oktober 2013 - Toezicht
  Aankondiging maatregelen Rabobank wegens Libor-affaire.

  De Rabobank heeft een totale boete opgelegd gekregen van EUR 774 miljoen, waarvan EUR 70 miljoen door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Verder zijn disciplinaire en bonusmaatregelen genomen en is een pakket maatregelen opgesteld om de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur te versterken.

 • 23 oktober 2013 - Europa
  ECB kondigt uitwerking Europees bankenonderzoek aan.

  De ECB heeft de uitwerking van het zogenoemde ‘Comprehensive Assessment’ (CA) aangekondigd. Het doel van dit onderzoek is om de conditie van de Europese bankbalansen in kaart te brengen en eventuele tekortkomingen te signaleren voordat de overheveling van het toezicht naar het SSM plaatsvindt.

 • 01 oktober 2013 - Pensioenen
  SZW past wetsvoorstel herziening financieel toetsingskader (FTK) aan.

  Naar aanleiding van de consultatie schrijft staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer dat het nieuwe toezichtskader gebaseerd zal worden op één type pensioencontract. Deze tussenvariant moet de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel verbinden en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld. Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat er explicieter wordt gemaakt hoe met risico’s wordt omgegaan. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt.

Kwartaal 3

September

 • 24 september 2013 - Toezicht
  Toezicht DNB op Icesave niet nalatig.

  In de aansprakelijkheidsprocedure die door de Vereniging Icesaving was aangespannen, bepaalt het Gerechtshof dat DNB niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens gedupeerde Icesave-spaarders in het toezicht op het bijkantoor van Landsbanki.

 • 15 september 2013 - Betalingsverkeer
  Wettelijk toezicht centrale clearinghuizen een feit.

  Twee Nederlandse centrale tegenpartijen (CCP’s) dienen vóór de deadline van 15 september een aanvraag in bij DNB voor een vergunning onder de Europese richtlijn EMIR. Als gevolg hiervan zullen deze CCP’s onder formeel toezicht van DNB komen te staan. Als onderdeel hiervan heeft het College of Regulators van de European Multilateral Clearing Facility (EMCF) voor het eerst overlegd.

 • 12 september 2013 - Toezicht
  Akkoord bankenunie.

  Het Europees Parlement stemt in met de Single Supervisory Mechanismverordening. Het SSM krijgt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op ongeveer 5.000 banken binnen het eurogebied. Zo’n 130 van Europa’s grootste banken worden onder direct toezicht geplaatst van het SSM, dat wordt ondergebracht bij de ECB. Op 4 november 2013 treedt de verordening in werking. Exact een jaar later gaat het SSM van start.

 • 10 september 2013 - Pensioenen
  DNB verliest rechtszaak inzake goudbeleggingen pensioenfonds.

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaalt dat DNB het Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken niet had mogen opleggen dat het zijn beleggingen in goud moest verminderen.

Augustus

 • 23 augustus 2013 - Financiële sector
  Kabinet presenteert visie op de toekomst van de bankensector.

  De minister van Financiën presenteert zijn kabinetsvisie op de bankensector met daarin een reactie op de aanbevelingen van de Commissie Wijffels. De visie bevat beleidsvoorstellen op het gebied van kapitaaleisen, Europees toezicht, crisismanagement, meer concurrentie, het bevorderen van integer handelen en de klant centraal stellen.

 • 07 augustus 2013 - Pensioenen
  Inwerkingtreding Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

  Deze wet versterkt het bestuur en intern toezicht van het fonds, verzwaart de geschiktheidseis voor (mede-)beleidsbepalers en waarborgt een evenwichtige belangenafweging.

Juli

 • 22 juli 2013 - Toezicht
  Inwerkingtreding Richtlijn voor Alternative Investment Fund Managers (AIFM-D).

  Er komt een nieuwe groep instellingen onder toezicht te staan door inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn. Het toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen – zoals private equity-, hedge- en vastgoedfondsen – wordt  uitgeoefend door AFM en DNB. Er geldt een overgangsjaar.

 • 12 juli 2013 - Pensioenen
  SZW start consultatie wetsvoorstel herziening financieel toetsingskader (FTK).

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start de consultatie voor een wet om te komen tot een nieuw financieel toetsingskader (FTK). De herziening van het FTK is een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendig pensioenstelsel. DNB heeft hierbij een adviserende rol.

 • 10 juli 2013 - Europa
  Voorstel Europese Commissie voor een Verordening voor het Single Resolution Mechanism.

  Dit mechanisme bestaat uit een Europese resolutieautoriteit die wordt bestuurd door een Resolutieraad. Deze raad bereidt de besluiten voor die door de Europese Commissie worden genomen. Het mechanisme zal beschikken over een Europees resolutiefonds en het instrumentarium uit de Bank Recovery and Resolution Directive.

 • 04 juli 2013 - Rente
  ECB verwacht langdurig lage rente.

  ECB verklaart dat zij verwacht dat de rentetarieven langere tijd op het huidige of een lager niveau blijven.

Kwartaal 2

Juni

 • 27 juni 2013 - Europa
  De Europese Raad (ECOFIN) bereikt een politiek akkoord over de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).

  Deze richtlijn harmoniseert en moderniseert nationale resolutiewetgeving in Europa waarbij banken herstel- en resolutieplannen dienen op te stellen om zo ordelijk te kunnen worden afgewikkeld zonder risico’s voor de financiële stabiliteit en de belastingbetaler.

 • 10 juni 2013 - Economie
  De Nederlandse economie zit in zwaar weer.

  In de halfjaarlijkse raming voorziet DNB een langzaam aantrekkend herstel van de Nederlandse economie. De economie krimpt in 2013 naar verwachting met 0,8%. In 2014 volgt bij ongewijzigd beleid een bescheiden groei van 0,5%.

Mei

 • 02 mei 2013 - Rente
  ECB verlaagt rente tot 0,5%.

  De Raad van Bestuur van de ECB verlaagt de beleidsrente met 25 basispunten tot 0,5%, het laagste niveau sinds de invoering van de euro. De rentestap wordt door ECB-president Draghi gemotiveerd door de lage inflatie (op dat moment 1,2%) en de aanhoudend zwakke economische activiteit in het eurogebied.

 • 02 mei 2013 - Betalingsverkeer
  Nieuw EUR 5-biljet in omloop.

  Het eerste biljet van een nieuwe serie, de Europaserie, is in omloop gebracht. Het nieuwe biljet is veiliger en duurzamer. Het is voor het eerst sinds de invoering van de chartale euro dat een nieuw eurobiljet in omloop wordt gebracht.

April

 • 16 april 2013 - Bazel III
  Het Europees Parlement stemt in met de versterking van de regelgeving voor banken (CRD IV/CRR).

  De nieuwe Europese regels geven invulling aan het Bazel III-akkoord waarmee de omvang en kwaliteit van de kapitaalbuffers van banken zal toenemen en strengere regels gelden ten aanzien van liquiditeit. De regelgeving is vanaf 1 januari 2014 van kracht.

 • 05 april 2013 - Betalingsverkeer
  5-19 april: Nederlandse grootbanken worden getroffen door DDoS-aanvallen.

  Bij zogenoemde DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) wordt in korte tijd een grote hoeveelheid verkeer naar een internetbankiersite gestuurd, die daardoor tijdelijk niet bereikbaar is.

 • 04 april 2013 - Toezicht
  Formele instelling van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal.

  De commissie zal onderzoeken of het ministerie van Financiën en DNB tijdig en toereikend hebben gereageerd op de problemen bij SNS.

 • 04 april 2013 - Verzekeraars
  Aankondiging nationale versterking verzekeringstoezicht.

  Het ministerie van Financiën besluit in overleg met DNB om het Nederlandse verzekeringstoezicht te versterken. Dit vanwege aanhoudende onzekerheid over Solvency II. Het ministerie kondigt aan dat nationale regelgeving zal worden voorbereid op een meer risicogeoriënteerd en vooruitblikkend toezicht, via introductie van een eigen risicobeoordeling, een theoretisch solvabiliteitscriterium, en een beperking van de mogelijkheden voor dividenduitkering bij dreigende solvabiliteitsproblemen.

   

 • 01 april 2013 - Pensioenen
  Pensions curtailed.

  66 pension funds decide to curtail pensions in a bid to restore their funding ratios. The weighted average cut amounts to almost 2%.

Kwartaal 1

Maart

 • 25 maart 2013 - Europa
  Eurogroep bereikt akkoord over steunprogramma Cyprus.

  De Eurogroep bereikt een akkoord over een steunprogramma voor Cyprus. Het EU/IMF-programma bevat maatregelen gericht op overheidsfinanciën en economische groei. Ook wordt het Cypriotische bankwezen ingrijpend geherstructureerd.

Februari

 • 25 februari 2013 - Toezicht
  Raad van State keurt onteigening SNS Reaal goed.

  De Raad van State bepaalt in een gerechtelijke uitspraak dat de minister van Financiën op 1 februari 2013 bevoegd was om over te gaan tot onteigening van de effecten en de achtergestelde leningen van SNS Bank en SNS Reaal.

 • 01 februari 2013 - Toezicht
  Nationalisatie SNS Reaal.

  SNS Reaal is genationaliseerd nadat alle private en publiek-private opties zijn afgeketst. Aandeelhouders en houders van achtergestelde schulden worden onteigend. Tegelijkertijd worden stabilisatiemaatregelen genomen (onder andere kapitaalinjectie en oprichting van 'bad bank') die de Staat in totaal EUR 3,7 miljard kosten. Er wordt een resolutieheffing van EUR 1 miljard aan de banken opgelegd. De nationalisatie is de eerste toepassing van de Interventiewet die het ministerie van Financiën en DNB ruimere bevoegdheden geeft om in te grijpen bij een instelling in problemen.

Januari

 • 25 januari 2013 - Financiële sector
  Banken lossen deel leningen af aan ECB.

  De ECB maakt bekend dat 278 banken de eerste mogelijkheid aangrijpen om hun leningen in het kader van de langlopende herfinancieringstransacties terug te betalen. Op 30 januari betalen zij in  totaal ruim EUR 137 miljard terug aan de ECB.

 • 01 januari 2013 - Economie
  Aanpassingen hypotheeknormen en renteaftrek van kracht

  Met ingang van 1 januari worden strengere eisen gesteld aan de hypothecaire financiering van woningen. Zo geldt een wettelijke limiet van 105% voor de verhouding tussen de omvang van de lening en de waarde van het onderpand. Deze limiet wordt de komende jaren stapsgewijs verlaagd naar 100% in 2018. Daarnaast worden de regels voor hypotheekrenteaftrek aangescherpt. Nieuwe hypotheken dienen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair te worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.