Bezorgde geestelijke of afvallige ketter

Vijfhonderd jaar geleden maakte Maarten Luther zijn 95 stellingen wereldkundig. Hierin leverde hij onder andere kritiek op het misbruik van de aflaat. Volgens hem stelde de kerk de rijken in staat hun zonden af te kopen, waardoor zij hun straf ontliepen.

Hoe en wanneer zijn stellingen precies bekend werden, is niet zeker. Mogelijk spijkerde hij ze op 31 oktober 1517 aan de deur van de slotkerk te Wittemberg. Wellicht werden ze begin 1518 verspreid, zowel als manuscript als in gedrukte vorm. Op dat moment is Luther overigens eerder een bezorgde geestelijke dan een afvallige ketter. De precieze datum van de bekendmaking mag onbekend zijn, de gevólgen ervan zijn dat niet. Voor Luther persoonlijk leidden alle ontwikkelingen in 1521 tot zijn excommunicatie.

De getoonde penning is zonder jaar, van zilver, en de voorzijde toont Luther binnen het omschrift Ik zal u mond en wijsheid geven, welke ze niet weerspreken zullen kunnen. Op de keerzijde een Lutherroos, het symbool van het Lutheranisme, met hart en kruis en oorspronkelijk het persoonlijk zegel van Luther. Dit alles binnen de spreuk In stilheid en vertrouwen zal uwe sterkte zijn.

Bezorgde geestelijke of afvallige ketter