Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt de Nederlandsche Bank (DNB) een begroting op van de te maken kosten. In de begrotingssystematiek beantwoordt DNB drie vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten. Hiermee legt DNB een verband tussen de maatschappelijke effecten die zij nastreeft, de activiteiten die zij daarvoor onderneemt en de kosten die daarmee zijn gemoeid    

Verantwoording

Het deel van de begroting dat betrekking heeft op het toezicht wordt voor advies voorgelegd aan vertegenwoordigers van de onder toezicht staande instellingen (adviserend panel). De Raad van Commissarissen moet de totale begroting goedkeuren. Hierna wordt het deel dat betrekking heeft op de activiteiten als Zelfstandig Bestuursorgaan ter instemming aangeboden aan de ministers van Financi├źn en SZW

DNB publiceert declaratiebeleid directie

De directie van de Nederlandsche Bank (DNB) vindt het belangrijk transparant te zijn over de eigen declaraties. Daarom zullen zowel het declaratiebeleid als alle declaraties van de directie gepubliceerd worden op onze website. Dit laatste gebeurt met een halfjaar vertraging en uiteraard met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen die volgen uit de Stelsel- en toezichtstaken van DNB, en van veiligheids- en privacyoverwegingen. Naast de bestaande controleslagen op de declaraties, is de externe accountant gevraagd jaarlijks te bekijken in hoeverre het declaratiebeleid wordt nageleefd. 

Het declaratiebeleid is op 8 februari 2012 door de Raad van Commissarissen van DNB vastgesteld. Download onderaan deze pagina.