Historisch archief

De afdeling Historisch archief (HA) van DNB beheert het archief van DNB. 

Sinds de invoering van de Archiefwet 1995 is DNB verplicht om een deel van haar archief over te brengen naar het Nationaal Archief. Alle documenten - ouder dan 20 jaar en van belang als bijdrage aan het cultureel erfgoed - die DNB overbrengt naar het Nationaal Archief zijn in beginsel voor iedereen toegankelijk, tenzij er een beperking op de openbaarheid nodig is op grond van: 

  1. de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer van in de documenten voorkomende personen;
  2. het belang van de Staat of zijn bondgenoten;
  3. het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden.

Op dit moment is het HA bezig met een inhaalslag: alle te bewaren papieren archiefstukken die vóór 1998 zijn vervaardigd, worden beschreven in inventarissen en, indien van toepassing, overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Naar verwachting is deze inhaalslag in 2018 klaar.

Voor onderzoekers en andere belangstellenden maakt DNB vanaf heden de inventarissen van de over te brengen (deel)archieven via haar website toegankelijk. Een deel van deze archieven bevindt zich nog bij DNB, een ander deel is inmiddels overgebracht naar het Nationaal Archief.

Als u stukken wilt inzien die zich nog bij DNB bevinden, kunt u via e-mail contact opnemen met medewerkers van het HA (historisch_archief@dnb.nl). Het HA zal uw verzoek om inzage beoordelen met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en het eigen beleid terzake, en behoudt zich het recht voor om verzoeken tot inzage niet te honoreren.

U kunt ook contact met het HA opnemen als niet duidelijk is waar de archiefstukken zich bevinden, nog bij DNB of al bij het Nationaal Archief.

Ps. U kunt ook contact opnemen met het Nationaal Archief, of 070-3315400 of begin een chat: http://www.gahetna.nl/contact-0