Governance

De governance van DNB wordt sterk bepaald door haar unieke organisatievorm en veelheid aan taken – in nationaal en in Europees verband.

Directie

Het bestuur van DNB is in handen van de directie. Zij is verantwoordelijk voor een goede taakvervulling. De directie biedt in haar jaarverslag en de jaarrekening inzicht in de ontwikkelingen, besluiten én geboekte resultaten van het afgelopen jaar. De directie legt hierover verantwoording af aan de ava. Voor de zbo-taken toezicht, resolutie en depositogarantiestelsel legt de directie verantwoording af aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de jaarlijkse ZBO-verantwoording worden de behaalde resultaten beschreven.

Veel besluiten worden in Europees verband genomen; DNB is dan een van de deelnemers in de besluitvorming:

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) adviseert de directie en houdt toezicht op: 

  • de bedrijfsvoering en het effectief bestuur
  • het directiebeleid voor de uitvoering van nationale taken.

Buiten het toezicht van de rvc valt de besluitvorming over monetaire zaken en Europees betalingsverkeer.    

De rvc heeft belangrijke bevoegdheden:

  • goedkeuring van ingrijpende directiebesluiten zoals omvangrijke investeringen
  • goedkeuring van de begroting en vaststelling van de jaarrekening.

De rvc bestaat uit zeven tot tien leden, waarvan één overheidscommissaris. De aandeelhouder benoemt de commissarissen voor vier jaar; herbenoeming is mogelijk. Wie de huidige commissarissen zijn, leest u in het overzicht.         

Algemene vergadering

DNB heeft één aandeelhouder: de Staat. Deze wordt vertegenwoordigd door de minister van Financiën in de algemene vergadering. De directie legt verantwoording af aan de algemene vergadering door verslag te doen van het afgelopen boekjaar. De algemene vergadering heeft belangrijke bevoegdheden:

  • goedkeuring jaarrekening
  • decharge verlenen aan de directieleden en commissarissen
  • benoeming van commissarissen
  • benoeming externe accountant.

Bankraad

De bankraad functioneert als klankbord voor de directie. De president bespreekt hier het DNB-beleid. De bankraad bestaat uit minimaal elf en maximaal dertien leden. Wie de huidige leden van de bankraad zijn, staat in dit overzicht.

Corporate Governance Code

DNB hecht grote waarde aan goed ondernemingsbestuur. Hoewel de Nederlandse Corporate Governance Code slechts van toepassing is op beursvennootschappen, past DNB de Code vrijwillig toe, voor zover relevant gezien de structuur van DNB.

Meer informatie

De governance van DNB is nader uitgewerkt in de Bankwet 1998, de statuten, het reglement van orde en de daarop gebaseerde regelingen.