Integriteit

De Nederlandsche bank (DNB) hecht veel waarde aan haar integriteit. Dat blijkt onder andere uit de gedragscode van DNB. Daarin staat: 'Door integer gedrag scheppen we vertrouwen, zowel in onze eigen instelling als in het maatschappelijke economische verkeer'.

Ter bevordering van de integriteit van haar medewerkers en organisatie is op 1 januari 2008 de afdeling Compliance & integriteit opgericht. De afdeling bestaat uit 8 personen en heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • het bevorderen van bewustzijn over het onderwerp integriteit;
  • het adviseren van de directie, het management en medewerkers over integriteitkwesties en beleid (gevraagd en ongevraagd);
  • het identificeren en analyseren van integriteitrisico’s;
  • het verder ontwikkelen van het integriteitbeleid binnen DNB;
  • het controleren van de naleving van de integriteitregelingen van DNB

Bij DNB zijn de divisiedirecteuren en afdelingshoofden primair verantwoordelijk voor de integriteit binnen hun organisatieonderdeel. De afdeling Compliance en integriteit vervult met name een adviserende en monitorende rol. Zij is in haar taakvervulling onafhankelijk ten opzichte van alle divisies en afdelingen. Dat brengt met zich mee dat het hoofd van de afdeling rechtsreeks toegang heeft tot de president. Indien nodig heeft het afdelingshoofd ook toegang tot de voorzitter van de raad van commissarissen. Periodiek rapporteert de afdeling aan de directie en de raad van commissarissen over haar activiteiten'. 

Binnen DNB bestaan de volgende regelingen op het gebied van/gerelateerd aan het onderwerp integriteit.