Maatschappelijk verantwoord ondernemen

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Wij integreren en verankeren duurzaamheid zo veel mogelijk in onze taakuitoefening en bedrijfsvoering. In ons MVO-beleid richten we ons op verdere integratie van MVO in onze kerntaken, een duurzame bedrijfsvoering, een duurzaam sociaal beleid, integriteit en compliance, en maatschappelijke betrokkenheid.

Hierbinnen onderscheiden we een aantal speerpunten, zoals: 

  • Beleid voor verantwoord beleggen: DNB belegt volgens de wereldwijde aandelenindex MSCI, maar sluit aandelen uit die niet voldoen aan de ethische richtlijnen die gebaseerd zijn op de principes van de UN Global Compact (mensenrechten, milieu, werkstandaarden, anti-corruptie, uitsluiting van controversiële wapens).
  • Betere recirculering van bankbiljetten: door een efficiëntere werking van de circulatie van bankbiljetten in Nederland wordt tevens een bijdrage geleverd aan de reductie van CO2-uitstoot.
  • Milieubeleid en duurzaam inkopen: Sinds 2014 is DNB klimaatneutraal. DNB koopt haar elektriciteit groen in; de overige CO2-uitstoot als gevolg van energieverbruik en mobiliteit wordt gecompenseerd door CO2-credits. Ook koopt DNB zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde goederen en diensten in, waarbij naast milieucriteria ook sociale criteria worden meegewogen. DNB geeft bijvoorbeeld bankbiljetten uit met (deels) katoen (fairtrade en biologisch verbouwd).
  • Integriteit en compliance: DNB richt haar compliancefunctie in op een niveau dat past bij haar rol en positie in de maatschappij. DNB legt de lat voor zichzelf ten minste zo hoog als voor de instellingen waarop zij toezicht houdt. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor compliance en integriteit een door de hele organisatie (directie, management en medewerkers) gedeelde verantwoordelijkheid is
  • Sociaal beleid: DNB is erop gericht medewerkers duurzaam in staat te stellen verschillende en wisselende werkzaamheden en rollen uit te oefenen, ook op oudere leeftijd. Bij de samenstelling van haar personeelsbestand streeft DNB een afspiegeling van de samenleving na. Een samenleving die steeds internationaler, multicultureler en diverser wordt. Overigens heeft diversiteit niet alleen betrekking op geslacht en culturele achtergrond, maar ook op leeftijd, seksuele oriëntatie, fysieke beperking, geloofsovertuiging en opleiding.
  • Met verschillende bijdragen steunt DNB activiteiten die raken aan haar kerntaken. Daarnaast steunt zij charitatieve doelen op het gebied van cultuur, gezondheidszorg en maatschappij, in de vorm van donaties of andere middelen. De meeste bijdragen gaan naar organisaties waarin DNB een toezichthoudende of adviserende rol heeft of waarvan DNB medeoprichter is, zoals de Duisenberg School of Finance en Wijzer in geldzaken. Beoordeling van alle aanvragen gebeurt centraal conform door de directie goedgekeurd beleid. Donaties worden gedurende het jaar centraal gemonitord. DNB levert ook hulp in de vorm van menskracht. Onder de noemer Samen Bouwen kunnen medewerkers in georganiseerd verband deelnemen aan vrijwilligersprojecten

DNB publiceert jaarlijks in haar jaarverslag over de invulling en uitwerking van ons MVO-beleid. Sinds 2015 is het MVO-verslag geïntegreerd in het reguliere jaarverslag. In de jaren ervoor verschenen losse MVO-bijlagen.