Raad van Commissarissen en Bankraad

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op het beheer van DNB en de algemene gang van zaken bij de vennootschap. De RvC beschikt over een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarverantwoording, de goedkeuring van bepaalde directiebesluiten en de vaststelling van de jaarrekening. Eén lid van de Raad van Commissarissen wordt aangewezen door de regering: de commissaris van overheidswege. De profielschets en het benoemingsrooster van de Raad van Commissarissen zijn hieronder als download bijgevoegd, evenals een overzicht van overige functies van de leden.

Bankraad

De Bankraad functioneert als klankbord van de directie. De president van DNB brengt verslag uit aan dit orgaan over de algemene economische en financiële ontwikkelingen en bespreekt het door DNB gevoerde beleid. De Bankraad kan de directie adviseren. Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting in de Bankraad, onder wie de van overheidswege benoemde commissaris. De overige geledingen binnen de Bankraad zijn de sociale partners, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen. 
 
Het benoemingsrooster van de Bankraad is hieronder als download toegevoegd.