CO2-voetafdruk meten

Er is een nieuwe methode om de CO2-voetafdruk van investeringen te meten. Daarmee kunnen financiële instellingen werken aan hun strategie voor een CO2-arme economie.

Nieuwe standaard voor financiële instellingen om CO2-voetafdruk te meten

Steeds meer financiële instellingen willen inzicht in de klimaatgevolgen van hun portfolio. Met actuele cijfers over de CO2-voetafdruk van investeringen en leningen kunnen ze:

  • in kaart brengen wat de CO2-voetafdruk is per financiering en hierover rapporteren
  • nieuwe doelen stellen en portfolio’s aanpassen om bij te dragen aan een CO2-arme economie.

Transitie

“Als iets het afgelopen jaar duidelijk is geworden dan is dat wel de groeiende urgentie om de opwarming van de aarde hoe dan ook onder de 1,5 graden te houden.” Zo stelt Piet Sprengers, voorzitter van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF): “Ook de financiële sector is onmisbaar voor de noodzakelijk transitie van de komende tien jaar naar een CO2-arme samenleving. De leden van ons platform zijn zich daar terdege van bewust en werken daarom samen om te komen tot effectieve methoden voor het stellen van doelen, het meten van hun impact en het sturen op het gewenste resultaat.”

Standaard voor meten CO2-voetafdruk

Tot recent was er nog geen standaard voor financiële instellingen om hun CO2-voetafdruk te meten. Het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) heeft in 2017 een nieuwe uniforme methodologie ontwikkeld. Hiermee is de CO2-voetafdruk te meten van zes soorten financieringen. Dat zijn: aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. Financiële instellingen kunnen met deze methodologie sturen op een portefeuille met een geringere CO2-impact. Daarmee kunnen ze bijdragen aan het Klimaatverdrag van Parijs.

Emissies van een fictieve hypotheekportefeuille

CO2-voetafdruk van beheerd vermogen

De PCAF-leden gebruiken de methodiek om de CO2-voetafdruk van hun vermogen in kaart te brengen. Inmiddels is dat gedaan voor bijna de helft van het door hun beheerde vermogen. Dat is ruim EUR 1 biljoen waard. De PCAF-leden hebben hun bevindingen vastgelegd in een tweede rapport. Dit is eind november 2018 overhandigd aan de leden van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.

Samenwerken aan verbetering

PCAF roept financiële instellingen op om deze methodologie toe te passen. De PCAF nodigt andere partijen van harte uit om samen te werken aan een verdere verbetering en verfijning. Dat kan door best practices te delen, dilemma’s te bespreken en samen te werken. Bovendien is PCAF actief om de ontwikkelde methodologie internationaal uit te dragen.

De werkgroep

PCAF is opgericht in 2015 en is aangesloten bij het Platform voor Duurzame Financiering. De leden van PCAF zijn: ABN AMRO, Achmea, Actiam, ASN, MN, PME, PMT, Triodos, De Volksbank, FMO. Voorzitter van de werkgroep is: Piet Sprengers, ASN Bank. De opdrachtgever is Arie Koornneef, ASN Bank.