Duurzame financiering mobiliseren

Financieel toezicht en regelgeving staan duurzame financiering niet in de weg. Maar instellingen en toezichthouders moeten de duurzaamheidsrisico’s beter inschatten, zo concludeert een werkgroep.

Platform voor Duurzame Financiering: de financiële sector speelt een sleutelrol in het mobiliseren van duurzame investeringen

Nederland moet jaarlijks EUR 10 miljard extra investeren om te voldoen aan het Klimaatakkoord in 2040. De financiële sector speelt een sleutelrol in het mobiliseren van duurzame financieringen. Dat gebeurt nog te weinig. Een werkgroep van het Platform onderzocht of overheidsbeleid, toezicht of financiële regelgeving een belemmering vormen.

Toezicht geen rem

In het eindrapport stelt de werkgroep dat regelgeving en toezicht geen rem zetten op duurzame financiering. Het gebrek aan duurzame investeringen ligt vooral aan het ongunstige risico-rendementsprofiel: de investeringen kennen een te hoog risico en/of een te laag rendement. Bovendien zijn er te weinig duurzame investeringen die wél financieel aantrekkelijk zijn.

Hoge kapitaaleisen

Een deel van de markt voor duurzame financiering wordt gekenmerkt door hoge risico’s en gebrek aan liquiditeit. Daarom gelden hiervoor hogere liquiditeits- en kapitaaleisen. Een enkele instelling geeft aan dat dit haar belemmert. Maar de werkgroep ziet geen aanleiding om het uitgangspunt van ‘meer risico, meer kapitaal’ te doorbreken. Bevordering van duurzame beleggingen via het prudentiële raamwerk zou immers betekenen dat instellingen mogelijk te lage buffers aanhouden ten opzichte van het risico dat zij lopen.

Duurzaamheidsrisico’s

Het is echter de vraag of de risico’s van investeringen wel goed worden ingeschat. De huidige risico-inschattingsmodellen houden nog geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. En tijdens een energietransitie komt het verdienmodel van CO2-intensieve bedrijven onder druk te staan. De werkgroep komt met de aanbeveling dat instellingen en toezichthouders de duurzaamheidsrisico’s beter moeten inschatten en meenemen in hun analyses en beleid. Dit vereist meer kennis over dit thema. Naast het belang van een betere informatievoorziening en risicomanagement, is er verder geen reden om toezichtkaders of financiële regelgeving aan te passen.

Overheidsbeleid

Met een consistent beleid kan de overheid duurzame investeringen aantrekkelijk maken. Zo stelt de overheid nu de eis dat ieder kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben na 2023. Daarom verschaffen Nederlandse banken nu al geen herfinanciering meer voor kantoorruimtes met een lager energielabel, tenzij er een plan ligt om dit snel te verbeteren. Deze risicomanagementmaatregelen van banken versnellen de verduurzaming van kantoren.

Werkgroep 

De werkgroep bestaat uit een groot aantal financiële instellingen en bedrijven. Lid van de werkgroep zijn: DNB, PGGM, NIBC, ING, TKP Investments, Delta Lloyd, AFM, MN en Aegon Asset Management. Voorzitter van de werkgroep was Willem Evers (DNB). De opdrachtgever was DNB-directeur Frank Elderson.