Werkgroepen

Op het Platform voor Duurzame Financiering zijn zes werkgroepen actief.

 • Werkgroep Belemmeringen en Stimulansen
 • Werkgroep Klimaatrisico’s
 • Werkgroep Educatie en Communicatie over Duurzaamheid
 • Werkgroep SDG Impactmeting
 • Werkgroep Circulaire economie
 • Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

Meer informatie per werkgroep:  

1 Werkgroep Belemmeringen en Stimulansen

 • Sponsor: Frank Elderson, De Nederlandsche Bank
 • Voorzitter: Tom van Veen, De Nederlandsche Bank

De werkgroep Belemmeringen en Stimulansen wil in kaart brengen (1) welke mogelijke toezicht belemmeringen of belemmeringen vanuit financiële wetgeving financiële instellingen ondervinden bij het uitvoeren van hun financieel duurzaamheidsbeleid, en (2) welke mogelijke stimulansen in regelgeving in dit verband van waarde kunnen zijn.

Naast DNB, nemen de volgende partijen deel: ING, NIBC, MN, PGGM, TKP Investments, Delta Lloyd, MinFin en de AFM. De werkgroep heeft ook input gevraagd aan een reeks van diverse maatschappelijke organisaties, van lokale NGO’s tot internationale organisaties.
 
Inmiddels is de consultatieronde geopend op de conceptversie van de voorlopige bevindingen. Aan geïnteresseerde Nederlandse partijen wordt gevraagd om het consultatiedocument in te vullen en uiterlijk 18 juli 2017 te retourneren. Zie voor het emailadres het consultatiedocument.

2 Werkgroep Klimaatrisico’s

 • Sponsor: René van de Kieft, MN
 • Voorzitter: Willemijn Verdegaal, MN  

De werkgroep klimaatrisico’s richt zich op het meten en beheersen van klimaat gerelateerde risico’s met inachtneming van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
De werkgroep beoogt dit als volgt te doen: 

 • Identificeren en/of ontwikkelen van tools voor het meten en beheersen van klimaat-gerelateerde risico’s.
 • Beoordeling van huidige en door de TCFD voorgestelde aanpakken & metrics (gap analysis).

3 Werkgroep Educatie en Communicatie over Duurzaamheid

 • Sponsor: Erik van Houwelingen, ABP
 • Voorzitter: Claudia Kruse, APG  

De werkgroep Educatie en Communicatie over Duurzaamheid richt zich op het samenbrengen van de vraag vanuit financiële instellingen met het aanbod van opleidingsprogramma’s en initiatieven gericht op integratie en communicatie van verantwoord beleggen. Doel van het Onderwijs initiatief is het ontwikkelen van een opleidingsmodule over duurzaamheid voor senior managers en bestuurders. Doel van het Communicatie initiatief is het delen van best-practices en verrichten van een nulmeting ten aanzien van communicatie naar klanten en deelnemers van financiële instellingen over verantwoord beleggen. Voor beide initiatieven geldt dat we het programma in principe willen door ontwikkelen nadat de eerste doelstellingen voor beide zijn bereikt.

4 Werkgroep SDG Impactmeting

 • Sponsor: Eloy Lindeijer, PGGM
 • Voorzitter: Marcel Jeucken, PGGM

Het doel van deze werkgroep SDG Impactmeting is een door beleggers, banken, verzekeraars en bedrijven breed gedragen methodologie voor het meten van positieve impact op Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Een dergelijke methodologie per SDG moet zowel transparant en geloofwaardig als werkbaar zijn, met een beperkt aantal impact indicatoren en meeteenheden (metrics) die (1) vergelijkbaarheid en optelbaarheid van impact toelaten, (2) de informatie-uitvraag naar ondernemingen harmoniseren en (3) de communicatie naar stakeholders consolideren. Het uiteindelijk doel is om de investeringen/financieringen die een meetbare bijdrage leveren aan de SDG’s significant op te schalen (van miljoenen naar miljarden).  

Naast PGGM nemen deel: ABN-AMRO, Achmea, ACTIAM, ASN, ASR Nederland, APG, DNB, FMO, ING, Royal Philips NV, Kempen, Van Lanschot, MN, NN Group, Rabobank, Robeco, TKP Investments, Triodos, Unilever, Unilever Pensioenfonds.

Onderaan de pagina bij 'downloads' vindt u de gids door de Werkgroep over SDG impact meting. Daarin een voorstel voor een kernset van impact indicatoren voor de verschillende Werelddoelen (Sustainable Development Goals) die dienen om de positieve impact van ondernemingen te meten. Tot eind december zal deze gids worden voorgelegd aan de relevante professionele netwerken en organisaties voor verdere verbeteringen. Voor commentaar, suggesties en nadere details kunt u contact opnemen via responsibleinvestment@pggm.nl.

5  Werkgroep Circulaire economie

 • Sponsor: Joop Wijn, ABN Amro
 • Voorzitter: Richard Kooloos, ABN Amro

De financiële sector is de facilitator van de circulaire economie en kan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie versnellen. Daarvoor is sectorbreed een goed begrip nodig van het economische model, de mogelijke impact op ketens, bedrijven en consumenten. Uit inzichten en ervaringen kunnen de consequenties voor de financiële sector in beeld gebracht worden. Dit moet leiden tot een heldere ambitie agenda voor de financiële sector waarbij actief wordt bijgedragen aan een circulaire economie met financieel robuuste bedrijven en consumenten. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gemaakt met bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties.  

Naast ABN Amro nemen deel: ING, PGGM, Circle Economy en MVO Nederland.

6. Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials

 • Sponsor: Ewoud Goudswaard, ASN Bank
 • Voorzitter: Piet Sprengers, ASN Bank

De werkgroep Platform Carbon Accounting Financials bestaat uit 11 financiële instellingen die samenwerken aan open source methodologieën voor het meten van de CO2-voetafdruk van investeringen en leningen. Hoe iedere instelling de methodologieën zal toepassen, hangt af van het doel waarmee de methodologieën worden toegepast. Voor sommige instellingen zal het zetten van CO2-targets een doel zijn, terwijl het voor anderen wellicht onderdeel is van een breder pallet aan manieren om de maatschappelijke impact van financieringen te meten. Alle instellingen delen hoe dan ook de overtuiging dat het meten van de CO2-voetafdruk een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van strategieën naar een CO2-arme economie. Door de open source aanpak hoopt de groep ook andere instellingen te inspireren de methodologieën toe te passen.

PCAF heeft ten tijde van de onderhandelingen in Parijs over het klimaatakkoord ook de Dutch Carbon Pledge gelanceerd, waarin de onderhandelaars werden opgeroepen om de rol van investeerders en financiële instellingen mee te nemen in het klimaatakkoord.

Naast ASN bestaat de groep uit: ABN Amro, Achmea, Actiam, APG, FMO, MN Services, PGGM, Volksbank, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME), and Triodos Bank.  

PCAF heeft inmiddels een interim rapport gepubliceerd en een consultatieronde geopend. Aan geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om de questionnaire in te vullen. De questionnaire kunt u aanleveren bij: jeroen.loots@asnbank.nl.