Werkgroepen

Op het Platform voor Duurzame Financiering zijn zes werkgroepen actief.

 • Werkgroep Belemmeringen en Stimulansen
 • Werkgroep Klimaatrisico’s
 • Werkgroep Educatie en Communicatie over Duurzaamheid
 • Werkgroep SDG Impactmeting
 • Werkgroep Circulaire economie
 • Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

Meer informatie per werkgroep:  

1 Werkgroep Belemmeringen en Stimulansen

 • Sponsor: Frank Elderson, De Nederlandsche Bank
 • Voorzitter: Tom van Veen, De Nederlandsche Bank

De werkgroep Belemmeringen en Stimulansen wil in kaart brengen (1) welke mogelijke toezicht belemmeringen of belemmeringen vanuit financiële wetgeving financiële instellingen ondervinden bij het uitvoeren van hun financieel duurzaamheidsbeleid, en (2) welke mogelijke stimulansen in regelgeving in dit verband van waarde kunnen zijn.

Naast DNB, nemen de volgende partijen deel: ING, NIBC, MN, PGGM, TKP Investments, Delta Lloyd, MinFin en de AFM. De werkgroep heeft ook input gevraagd aan een reeks van diverse maatschappelijke organisaties, van lokale NGO’s tot internationale organisaties.
 
Inmiddels is de consultatieronde geopend op de conceptversie van de voorlopige bevindingen. Aan geïnteresseerde Nederlandse partijen wordt gevraagd om het consultatiedocument in te vullen en uiterlijk 18 juli 2017 te retourneren. Zie voor het emailadres het consultatiedocument.

2 Werkgroep Klimaatrisico’s

 • Sponsor: René van de Kieft, MN
 • Voorzitter: Willemijn Verdegaal, MN  

De werkgroep klimaatrisico’s richt zich op het meten en beheersen van klimaat gerelateerde risico’s met inachtneming van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
De werkgroep beoogt dit als volgt te doen: 

 • Identificeren en/of ontwikkelen van tools voor het meten en beheersen van klimaat-gerelateerde risico’s.
 • Beoordeling van huidige en door de TCFD voorgestelde aanpakken & metrics (gap analysis).

3 Werkgroep Educatie en Communicatie over Duurzaamheid

 • Sponsor: Erik van Houwelingen, ABP
 • Voorzitter: Claudia Kruse, APG  

De werkgroep Educatie en Communicatie over Duurzaamheid richt zich op het samenbrengen van de vraag vanuit financiële instellingen met het aanbod van opleidingsprogramma’s en initiatieven gericht op integratie en communicatie van verantwoord beleggen. Doel van het Onderwijs initiatief is het ontwikkelen van een opleidingsmodule over duurzaamheid voor senior managers en bestuurders. Doel van het Communicatie initiatief is het delen van best-practices en verrichten van een nulmeting ten aanzien van communicatie naar klanten en deelnemers van financiële instellingen over verantwoord beleggen. Voor beide initiatieven geldt dat we het programma in principe willen door ontwikkelen nadat de eerste doelstellingen voor beide zijn bereikt.

4 Werkgroep SDG Impactmeting

 • Sponsor: Eloy Lindeijer, PGGM
 • Voorzitter: Piet Klop, PGGM

Het doel van de werkgroep SDG Impactmeting is het ontwikkelen van een methode voor het meten van positieve impact die beleggers, banken, verzekeraars en bedrijven via hun beleggingen hebben op de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG) van de Verenigde Naties. Een dergelijke methode moet zowel transparant en geloofwaardig als werkbaar zijn, met een beperkt aantal positieve impactindicatoren en meeteenheden die het mogelijk maken om (1) effecten te vergelijken en op te tellen, (2) informatie-uitvragen aan ondernemingen te harmoniseren en (3) de communicatie met stakeholders te consolideren. Het uiteindelijke doel is om de investeringen/financieringen die een meetbare bijdrage leveren aan de SDG’s significant op te schalen, van miljoenen naar miljarden.

Naast PGGM maken de volgende partijen deel uit van de werkgroep: ABN AMRO, Achmea, ACTIAM, ASR Nederland, APG, DNB, FMO, ING, Koninklijke Philips NV, Kempen, Van Lanschot, MN, NN Group, Rabobank, Robeco, TKP Investments, Triodos, Unilever en Unilever Pensioenfonds.

In september 2017 heeft de werkgroep een brochure uitgebracht met de voorgestelde impactindicaroren voor elk van de SDG's. De brochure is gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de Principles for Responsible Investment (PRI) in Berlijn. Ook is er een gids voor bedrijven en investeerders uitgebracht, die beschikbaar is onder 'downloads'. Om de werkgroep bredere bekendheid te geven, is de selectie van positieve impactindicatoren ook gepresenteerd bij de introductie van de UNEP-FI Principles for Positive Impact en onder de aandacht gebracht bij samenwerkingverbanden van institutionele beleggers in Zweden en Canada. Ook is er gesproken over een bredere invoering van de voorgestelde indicatoren door het SDG Advisory Committee van het PRI en door het Global Reporting Initiative. De komende maanden zal in overleg met diverse gespecialiseerde organisaties verder worden onderzocht hoe de internationale acceptatie van de indicatoren kan worden bevorderd.

Tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de werkgroep in maart zullen de eerste ervaringen met de indicatoren worden besproken. Opmerkingen en suggesties zijn welkom opresponsibleinvestment@pggm.nl, evenals verzoeken om meer informatie.

5  Werkgroep Circulaire economie

 • Sponsor: Joop Wijn, ABN Amro
 • Voorzitter: Richard Kooloos, ABN Amro

De financiële sector is de facilitator van de circulaire economie en kan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie versnellen. Daarvoor is sectorbreed een goed begrip nodig van het economische model, de mogelijke impact op ketens, bedrijven en consumenten. Uit inzichten en ervaringen kunnen de consequenties voor de financiële sector in beeld gebracht worden. Dit moet leiden tot een heldere ambitie agenda voor de financiële sector waarbij actief wordt bijgedragen aan een circulaire economie met financieel robuuste bedrijven en consumenten. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gemaakt met bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties.  

Naast ABN Amro nemen deel: ING, PGGM, Circle Economy en MVO Nederland.

6. Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials

 • Sponsor: Arie Koornneef, ASN Bank
 • Voorzitter: Piet Sprengers, ASN Bank

De werkgroep Platform Carbon Accounting Financials bestaat uit 12 financiële instellingen die samenwerken aan open source methodologieën voor het meten van de CO2-voetafdruk van investeringen en leningen. Het plan van de PCAF-leden was in twee jaar tijd een uniforme, transparante methodiek te ontwikkelen waarmee financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten. Het rapport verscheen in december 2017 en bevat dergelijke methodieken voor beursgenoteerde aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. Alle instellingen delen de overtuiging dat het meten van de CO2-voetafdruk een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van strategieën naar een CO2-arme economie. Door de open source aanpak hoopt de groep ook andere instellingen te inspireren de methodologieën toe te passen.

PCAF heeft ten tijde van de onderhandelingen in Parijs over het klimaatakkoord ook de Dutch Carbon Pledge gelanceerd, waarin de onderhandelaars werden opgeroepen om de rol van investeerders en financiële instellingen mee te nemen in het klimaatakkoord.

PCAF gaat in ieder geval twee jaar verder. De leden gaan best practices delen, dilemma’s bespreken, en samenwerken om de methodieken te verbeteren. Bovendien gaan zij de ontwikkelde methodiek internationaal uitdragen. PCAF is ook aangesloten bij het Platform voor Duurzame Financiering onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank (DNB).

Naast ASN Bank bestaat de groep uit: ABN Amro, Achmea, Actiam, APG, FMO, MN Services, PGGM, de Volksbank, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME), and Triodos Bank.

PCAF heeft inmiddels het eindrapport gepubliceerd. Contactpersoon: jeroen.loots@asnbank.nl.