Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB maakt zich hard voor diversiteit en inclusie

De Nederlandsche Bank streeft naar meer diversiteit en een veilige, inclusieve werkomgeving. We willen dat alle collega's zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en waardering krijgen voor wie ze zijn – in al hun diversiteit.

DNB streeft naar meer diversiteit

De Nederlandsche Bank (DNB) streeft naar meer diversiteit in de breedste zin van het woord. Denk aan culturele achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie, leeftijd, arbeidsbeperking, opleiding en ervaring. Dit doen we in de overtuiging dat we met meer diversiteit – meer invalshoeken – ons werk nóg beter kunnen doen. En omdat DNB een maatschappelijke rol heeft, willen we dat onze organisatie een afspiegeling is van onze diverse samenleving.

Inclusief werkklimaat

We maken ons sterk voor een inclusief werkklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn en eigen ideeën en werkwijzen durft, wil én kan inbrengen en daarvoor waardering krijgt. Uit een recente enquête (2022) blijkt dat een ruime meerderheid van de medewerkers een inclusieve werkvloer ervaart. Ons streven is dat álle collega’s dat zo ervaren. Daar zetten we vol op in, onder meer via een cultuurveranderingstraject. Maar we doen meer. Zo biedt DNB twee diversiteitsdagen per jaar zodat collega’s verlof kunnen opnemen voor een feestdag die past bij de levens- of geloofsovertuiging. Ook de medewerkersnetwerken versterken de diversiteit en inclusie binnen onze organisatie. Lees hieronder meer over deze netwerken.

Culturele diversiteit vergroten

DNB wil een afspiegeling zijn van de Nederlandse beroepsbevolking. Daarvan heeft 12% een niet-Westerse achtergrond. Bij DNB is dat 11%: variërend van 18% in de laagste functieschalen tot 5% in de hoogste schalen. Ons streven is meer culturele diversiteit in alle functies én op alle niveaus. Daarvoor zetten we stappen. Inclusief werven en selecteren van medewerkers is sinds kort onze standaard. Ook organiseren we evenementen met cultureel diverse studentenverenigingen.

LHBTIQ+inclusie

DNB publiceerde op Coming Out Day 2021 de DNB Out & Proud Verklaring. Hiermee onderschrijft DNB haar streven naar diversiteit op het gebied van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Dat vraagt om een veilige en inclusieve werkomgeving, waarin LGBTIQ+ collega’s zichzelf kunnen zijn ongeacht hun seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie. We hanteren een zero tolerance-beleid bij een intolerante houding ten opzichte van LGBTIQ+ collega’s. De Out & Proud Verklaring is niet vrijblijvend. DNB monitort de  voortgang in beleid en praktijk. Onder andere met de jaarlijkse benchmark van Workplace Pride.

Meer vrouwen in de top

Van alle medewerkers is nu 40% vrouw. Inzet is een meer gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen. Ook willen we meer vrouwen in de top. Nu is 37% van alle managers een vrouw. Streven is 40% in 2023 en daarna dit percentage verder te verhogen.  

Banen voor mensen met arbeidsbeperking

We willen werk bieden aan mensen met een fysieke of mentale beperking. Doel is om 63 mensen een baan te bieden in de jaren 2022 – 2025. Daarvan vallen 45 mensen onder de doelgroep Banenafspraak, de afspraak van het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties om meer banen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De overige 18 mensen hebben een ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld vergrotingssoftware bij een visuele beperking.

Netwerken

DNB heeft diverse netwerken die de diversiteit en inclusie binnen onze organisatie versterken. De netwerken zijn:

  • DiverseDNB: biedt een ontmoetingsplek, een platform en een community voor collega’s die zich willen inzetten voor meer zichtbare en onzichtbare diversiteit.
  • DNB International: ondersteunt en adviseert de internationale collega’s en bevordert hun betrokkenheid bij DNB. En helpt DNB zich verder te ontwikkelen als internationale organisatie.
  • DNB Pride: dit netwerk zet zich in voor het delen van ervaringen en het bevorderen van een veilig werkklimaat voor LHBTIQ+ collega’s.
  • Female Capital: zet zich in voor bewustwording over verschillen tussen vrouwen en mannen en verbindt en inspireert alle collega’s – vrouwen én mannen.
  • JongDNB: organiseert activiteiten en draagt bij aan de verbinding en ontwikkeling van jonge medewerkers.
  • Silver Club: inspireert, verbindt en vertegenwoordigt de 50-plussers door middel van diverse activiteiten. Inzet is dat zij langer kunnen en willen doorwerken.

Diverser en inclusief voor allen

We zetten stappen om diverser te worden en een veilige, inclusieve werkomgeving te creëren. We moeten én willen snel meer meters maken. Ook het slavernijverleden van DNB geeft ons een blijvende opdracht om bij te dragen aan het verkleinen van achterstanden en aan de ontwikkeling van een meer inclusieve samenleving en een meer inclusieve DNB-organisatie. Doel is dat iedereen binnen DNB een inclusieve werkomgeving ervaart. Zodat alle collega's zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en waardering krijgen voor wie ze zijn – in al hun diversiteit.

DNB Out And Proud verklaring

126KB PDF
Download