Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Mensen die overleggen bij een whiteboard met notities

Wij maken ons sterk voor financiële stabiliteit en dragen daarmee bij aan duurzame welvaart. Nationaal en internationaal. Dat kunnen we beter als we samenwerken met andere organisaties. In Nederland, Europa en de wereld.

Samenwerking in Nederland

We overleggen regelmatig met andere organisaties in Nederland. Met collega-toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met de overheid en overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. In SER-verband (Sociaal-Economische Raad) en met organisaties als het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En met brancheorganisaties en beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. Een drietal voorbeelden lichten we hier uit.

Financieel Expertisecentrum

Het Financieel Expertisecentrum (FEC) bestaat uit toezichthouders en overheidsinstanties die zich bezighouden met toezicht, controle, opsporing en vervolging in de financiële sector. Het doel van het FEC is om de integriteit van de financiële sector te versterken. De FEC-partners wisselen inzichten, kennis en ervaringen uit om criminelen en kwaadwillende bedrijven gezamenlijk aan te kunnen pakken.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) bestaat uit verschillende organisaties die aanbieders en gebruikers van betaaldiensten vertegenwoordigen. Het doel van het MOB is ervoor te zorgen dat iedereen veilig en gemakkelijk kan betalen. Om dat doel te bereiken, maken de leden van het MOB afspraken. Bijvoorbeeld over betalen met contant geld. En over de beveiliging van gegevens van rekeninghouders. De Nederlandsche Bank (DNB) is de voorzitter van het MOB en verzorgt het secretariaat.

Raad van Kinderen

We vinden het belangrijk dat kinderen een stem krijgen in beslissingen over onderwerpen die hen aangaan: nu én in de toekomst. Daarom hebben we, met ondersteuning van de Missing Chapter Foundation, een Raad van Kinderen opgezet. Elk jaar leggen we een ander vraagstuk voor aan de raad, die bestaat uit basisschoolleerlingen uit groep 7/8. Bijvoorbeeld: hoe kan DNB ervoor zorgen dat jongeren niet in de schulden raken? De kinderen bespreken dit vraagstuk met elkaar en met experts en brengen hun advies uit aan onze directie. Dit jaar was de vraag: DNB wil een toekomstbestendig, open en duurzaam gebouw neerzetten, wat is jullie advies? Bekijk ons filmpje met leerlingen van Basisschool De Vlinderboom uit Amsterdam.

Samenwerking in Europa

Op Europees niveau zetten we ons in om het monetair beleid, de bankenunie en de kapitaalmarktunie te versterken. Als centrale bank maken we deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken en het Eurosysteem. En beslissen we mee over het monetaire beleid in Europa. Als toezichthouder maken we deel uit van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht. We hebben een stem in veel verschillende Europese organen die toezicht houden op betaalsystemen, effectentransacties, verzekeraars en pensioenfondsen. En als resolutieautoriteit beslissen we wat er moet gebeuren met banken en verzekeraars die in grote problemen komen. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden beschrijven we hieronder.

Europees Stelsel van Centrale Banken

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van alle 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). In dit stelsel nemen zowel de eurolanden deel als de EU-lidstaten die hun eigen nationale munt hebben.

Eurosysteem

Het Eurosysteem bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied. Dat zijn de 19 landen die de euro als munt hebben. De raad van bestuur van de ECB besluit wat het beste monetaire beleid is voor de eurolanden als geheel. De president van DNB is lid van de raad van bestuur van de ECB en beslist mee over het monetaire beleid. De landen met een eigen munt voeren een eigen monetair beleid.

Single Supervisory Mechanism

Het Single Supervisory Mechanism (SSM) of Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme bestaat uit de ECB en de nationale toezichthouders van het eurogebied. Ook niet-eurolanden kunnen meedoen in het SSM. Samen houden zij toezicht op de belangrijkste banken in het eurogebied. Alle overige banken vallen onder het toezicht van de nationale toezichthouders zelf. Het SSM is één van de twee pijlers onder de Bankenunie, naast het Single Resolution Mechanism.

Single Resolution Mechanism

Het Single Resolution Mechanism (SRM) of Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme bestaat uit de Single Resolution Board (SRB) en de nationale resolutieautoriteiten van de landen die deelnemen aan het SSM. Samen beslissen zij over de ordelijke aanpak van banken in problemen. Het SRM is één van de twee pijlers onder de Bankenunie, naast het SSM.

Europees Systeem voor Financieel Toezicht

Het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS) houdt toezicht op het financiële stelsel in Europa. Het bestaat aan de ene kant uit drie Europese toezichthouders (ESA’s): de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA), de Europese Bankenautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA) en het Joint Committee van deze drie toezichthouders. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het microprudentiële toezicht. Dat is het toezicht op individuele financiële instellingen. Daarnaast is er het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB). Het ESRB richt zich op het toezicht op het financiële stelsel als geheel, het macroprudentiële toezicht. De nationale toezichthouders en de ECB zijn ook vertegenwoordigd in de ESA’s en in het ESRB.

Samenwerking wereldwijd

We laten onze stem horen in internationale samenwerkingsverbanden met andere centrale banken en toezichthouders over de hele wereld om voor financiële stabiliteit, duurzame welvaart en houdbare economische groei te zorgen. Een aantal voorbeelden noemen we hier.

Financial Stability Board

De Financial Stability Board (Raad voor Financiële Stabiliteit) is een internationaal orgaan dat waakt over de stabiliteit van het financiële stelsel in het algemeen en de bankensector in het bijzonder. De FSB coördineert de hervorming van het internationale bankentoezicht. Klaas Knot is de voorzitter van de FSB.

Lees meer over de Financial Stability Board (FSB)

Internationaal Monetair Fonds

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een instelling voor internationale monetaire samenwerking waarbij 184 landen zijn aangesloten. Nederland en België hebben namens een kiesgroep van twaalf landen samen een zetel in het bestuur.

Bank for International Settlements en het Bazels Comité van bankentoezichthouders

De Bank for International Settlements (BIS) is een bank voor centrale banken. Uit de BIS is het Bazels Comité van bankentoezichthouders (BCBS) ontstaan, een organisatie die normen opstelt voor bankentoezicht in de wereld.

International Association of Insurance Supervisors

De International Association of Insurance Supervisors (IAIS) is een internationale organisatie van verzekeringstoezichthouders die normen opstelt voor verzekeringstoezicht in de wereld.

International Organisation of Pension Supervisors

De International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) is een internationale organisatie van pensioentoezichthouders die normen opstelt voor pensioentoezicht in de wereld.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

In verschillende werkgroepen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden verzekerings- en pensioenvraagstukken besproken.