Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beveiliging van gebouwen en informatie

Binnen DNB bevinden zich vertrouwelijke gegevens, een voorraad contant geld en goud, een kunstcollectie en andere zaken van aanzienlijke waarde. Daarom zijn er in en om DNB-gebouwen veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is cameratoezicht, voor toegang tot haar parkeerplaats past DNB kentekenherkenning toe en bezoekers worden geregistreerd en gecontroleerd. Verder kan DNB telefoongesprekken opnemen (voice-logging) in verband met incidenten of geschillen.

Cameratoezicht
U kunt als bezoeker of passant van een gebouw van DNB worden gefilmd door camera’s van DNB.

Categorieën persoonsgegevens
Camerabeelden waarop u te zien bent

Grondslag
DNB verwerkt dit persoonsgegeven omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (artikel 6, eerste lid, onder e AVG) respectievelijk haar gerechtvaardigde belang om haarzelf, haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers te beschermen (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Uw persoonsgegevens en derden
Bij incidenten kunnen de beelden na vordering van de politie of het Openbaar Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een ongeluk op straat plaatsvindt. De Koninklijke Marechaussee heeft als bewaker voor DNB toegang tot de beelden.

 

Kentekenherkenning
Een beperkt aantal personen heeft de bevoegdheid zijn of haar auto te parkeren op het parkeerterrein van DNB. Daarvoor wordt bij aanbieding van de DNB-toegangspas het kenteken van de auto gelezen en vergeleken met een database van de kentekens van de auto’s die op het terrein van DNB mogen parkeren.

Categorieën persoonsgegevens

  • Kenteken
  • Persoonsgegevens gekoppeld aan de toegangspas.

Grondslag
DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft om personen en goederen te beschermen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f).

Uw persoonsgegevens en derden
Bij incidenten kunnen de beelden bij aangifte bij de politie of bij vordering van de politie of het Openbaar Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een ongeluk op straat plaatsvindt.

 

Toegang tot beveiligingszones
Deze verwerking is ingericht om te bepalen welke personen toegang krijgen tot de beveiligingszones van DNB. Afhankelijk van het toegangsniveau worden personen geïdentificeerd aan de hand van enkel een toegangspas of in combinatie met biometrische data.

Categorieën persoonsgegevens
Namen, DNB nummer, pasnummer, afdeling, pasfoto, firmanaam (bij externen), biometrische data, toegangsniveau en bewegingen van pashouders. 

Grondslag
DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (artikel 6, eerste lid, onder e AVG) respectievelijk haar gerechtvaardigde belang om haarzelf, haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers te beschermen (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG). 

Uw persoonsgegevens en derden
Bij incidenten kunnen de beelden bij aangifte bij de politie of bij vordering van de politie of het Openbaar Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een diefstal plaatsvindt of een incident op straat. 

 

Bezoekerscontrole- en registratie
Teneinde haar medewerkers en bezittingen te beschermen voert DNB een toegangsbeleid en teneinde adequaat te kunnen reageren in geval van calamiteiten voert zij een aanwezigheidregistratie. DNB controleert de identiteit en aanwezigheid van al haar bezoekers aan de hand van een identiteitsbewijs en bezoekerspas. Het identiteitsbewijs wordt gescand voor controle op echtheid. In geval bezoekers gebruik willen maken van de gasten-Wifi worden identificerende gegevens vastgelegd. In het gebouw zijn extra 4g antennes geplaatst opdat gebruik van gasten-wifi door bezoekers niet noodzakelijk is.

Categorieën persoonsgegevens
Naam van de bezoeker, ID van de bezoeker, email adres, reden van bezoek, tijdstippen van aanwezigheid bij DNB, bewegingen in het gebouw.

Grondslag
DNB verwerkt deze (persoons)gegevens, omdat een hoog niveau van beveiliging noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om vertrouwelijke gegevens en zaken van waarde te beschermen (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).

Uw persoonsgegevens en derden
Bij het scannen van het identiteitsbewijs kunnen er eventuele signaleringen (bijvoorbeeld of het een gestolen identiteitsbewijs betreft) worden vastgesteld. Deze scans worden niet opgeslagen. Bij een signalering uit het systeem wordt contact opgenomen met de Koninklijke marechaussee en/of de politie.

 

Opnemen van telefoongesprekken (voice-logging)
Telefoongesprekken via het algemene telefoonnummer van DNB en het telefoonnummer van de beveiliging worden opgenomen. Nadat de beller is doorverbonden, wordt het gesprek niet meer opgenomen, tenzij de beller wordt doorverbonden met de afdeling Communicatie of de beveiliging. De opnames stellen ons in staat om in geval van incidenten - bijvoorbeeld bij bedreigingen of bommeldingen - de telefoongesprekken te analyseren teneinde ons in staat te stellen passende correctieve en preventieve maatregelen te nemen.

De opnamen kunnen ook gebruikt worden om communicatie te verbeteren.

De telefoongesprekken die DNB-medewerkers voeren in zogenoemde dealingrooms worden ook opgenomen. Het gaat om telefoongesprekken waarbij wordt onderhandeld over transacties en de afhandeling daarvan met bijvoorbeeld tegenpartijen en klanten. Doel van het opnemen van deze gesprekken is het helderheid verschaffen bij een dispuut om daarmee tot een juiste afwikkeling te komen.

Categorieën persoonsgegevens

  • Namen
  • Telefoonnummers
  • Gespreksinhoud

Grondslag
Het opnemen van telefoongesprekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de publieke taken van DNB (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). Het gaat dan zowel om het beschermen van vertrouwelijke gegevens en zaken van waarde als om de rol die DNB heeft bij onderhandelingen over geschillen rondom transacties.

Uw persoonsgegevens en derden
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, maar een opname kan wel gebruikt kan worden in een eventuele juridische procedures.Controle gebruik en beveiliging digitale bedrijfsmiddelen
Met het doel de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB gegevens te waarborgen, controleert DNB het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan DNB-medewerkers zoals mail, collaboratie-tools, internet, applicaties waarmee digitale wijze gegevens worden uitgewisseld.

Categorieën persoonsgegevens
Toezicht hierop vindt plaats door middel van Security monitoring, het archiveren van security logging en het opstellen van rapportages op basis van contentfiltering.

Grondslag
Ten behoeve van de uitvoering van haar wettelijke taak verwerkt DNB persoonsgegevens hetwelk hoge eisen stelt aan beveiliging. (artikel 6 lid 1 sub e AVG). 

Uw persoonsgegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van mogelijke aangifte bij politie en vordering ivm strafrechtelijk onderzoek.