Uitvoeren van het Depositogarantiestelsel

DNB heeft tot taak om de stabiliteit van het financiële stelsel te bevorderen. Daarom voert DNB het Depositogarantiestelsel (DGS) uit. Hiervoor ontvangt DNB van banken persoonsgegevens van depositohouders.


Na het faillissement van een bank is het belangrijk om snel vast te stellen of depositohouders recht hebben op een vergoeding. Daarom, is het noodzakelijk dat banken die onder het DGS vallen tijdig, betrouwbare en juiste gegevens bij DNB aanleveren. Banken verstrekken hiertoe zogenoemde individuele klantbeelden (IKB) aan DNB. IKB-bestanden bevatten de volgende gegevens:

  • een overzicht van alle deposito’s van een depositohouder
  • markeringen of het deposito en een depositohouder in aanmerking komt voor het DGS
  • aanvullende informatie die nodig is om tot uitkering over te gaan

Daarnaast ontvangt DNB ook het BSN van een depositohouder.

Wanneer de rekening van een depositohouder is geblokkeerd, wordt dat vermeld inclusief de reden van blokkade. Hierbij kan het gaan om een strafrechtelijk gegeven, bijvoorbeeld het gegeven dat iemand is veroordeeld voor witwassen.

In de periode dat het DGS niet in werking is, ontvangt DNB IKB-bestanden van banken om de tijdigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de bestanden te beoordelen (en zo nodig bij te sturen).

DNB verwerkt de persoonsgegevens van depositohouders, omdat dat noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting van DNB om het DGS uit te voeren (AVG artikel 6, eerste lid, onder c. De persoonsgegevens die DNB om de tijdigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de bestanden te beoordelen, bewaart DNB drie maanden. De persoonsgegevens die DNB ontvangt om het recht op vergoeding vast te stellen, bewaart DNB twintig jaar.