Overige verwerkingen

DNB kent nog een aantal andere verwerkingen van persoonsgegevens

Beleidsvoorbereiding en onderzoek: monetair en economisch

DNB houdt zich bezig met monetaire en economische beleidsvoorbereiding. Daartoe doet zij onderzoek, gericht op de ondersteuning van beleidsactiviteiten, en stelt zij economische modellen en prognoses op. Bij sommige onderzoeken wordt de informatie uit ingevulde enquêteformulieren geanonimiseerd, waarna de geanonimiseerde data wordt gebruikt voor onderzoek.

Incidentele verwerkingen van persoonsgegevens

Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s genomen worden op evenementen of vergaderingen. DNB slaat deze op en kan deze later gebruiken voor interne publicaties of tentoonstellingen. Voor Alvorens tot publicatie over te gaan beoordeelt DNB of publicatie geen onevenredige negatieve gevolgen heeft voor de betrokkene. DNB verwijdert de foto wanneer de betrokkene daarom vraagt.

Contactgegevens relaties

In verband met de bedrijfsvoering is het noodzakelijk voor DNB om contactgegevens van (oud)bestuurders en overige relaties te bewaren in een database waarvan toegang strikt beperkt is.