CV-project onderzoekt risico’s commanditaire vennootschappen

Nieuwsbericht
Datum 19 november 2013
Naast toezichthouder is Karin van Beekum projectleider van het onderzoek naar de dienstverlening door trustkantoren aan commanditaire vennootschappen van buitenlandse klanten (CV’s), oftewel het CV-project. “Bij commanditaire vennootschappen weten trustkantoren te weinig van hun klanten.”
 

Karin van Beekum

Wat houdt het CV-project in?
“DNB houdt vooral thematisch toezicht in de trustsector. Dit betekent dat we de grootste risico’s in de sector proberen te ontdekken en vervolgens bij een selectie van de trustkantoren onderzoeken welke maatregelen ze hebben genomen om de risico’s te beperken. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan treden we handhavend op. Eerder heeft DNB thematisch onderzoek gedaan naar consultancy (fees), buitenlandse feeders en doorstroomvennootschappen. Dit najaar focussen we ons dus op de commanditaire vennootschappen, de CV’s.”
 
Wat zijn de risico’s bij commanditaire vennootschappen?
“Op basis van eerdere onderzoeken is gebleken dat er verhoogde integriteitsrisico’s kleven aan CV’s die worden opgericht voor buitenlandse klanten. Dit betekent dat er een verhoogde kans is op misbruik van de structuren, bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.” Niet alleen worden CV-structuren vaak oneigenlijk gebruikt, ook is geconstateerd dat trustkantoren te weinig weten van de klanten en de bijbehorende geldstromen.
 
Aan hoeveel CV’s worden trustdiensten verleend in Nederland?
“Uit de ISI-rapportage van 2012 blijken 67 trustkantoren, bijna een kwart van de sector, diensten te verlenen aan ruim 1600 CV-structuren. Het is dus een (fiscale) structuur die veel voorkomt.”
 
Is de dienstverlening aan CV’s nieuw? Zo nee, waarom wordt er nu pas onderzoek naar gedaan?
“De trustkantoren bedienen al langer CV’s van buitenlandse uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Maar recente signalen uit onze toezichtbezoeken en uit de markt, onder andere over heel complexe CV-structuren, en de statistische gegevens over CV’s die we dit jaar verzameld hebben, gaven zo’n zorgelijk beeld dat zij aanleiding waren om dit onderzoek te starten.” 
 
Welke klanten/UBO’s maken gebruik van CV’s en met welk doel?
“Een volledig overzicht hiervan is nog niet te geven, want we zijn dit nu in kaart aan het brengen. Wel zien we al dat de CV-structuren vooral populair zijn bij UBO’s uit Mexico, Zuid-Amerika en Zuid-Europa.”
 
Om wat voor soort CV’s gaat het?
“Het gaat zowel om ‘portfolio-CV’s’, oftewel CV’s waar de UBO vermogen in plaatst om te beleggen, als om operationele CV’s: CV’s waar daadwerkelijk activiteiten plaatsvinden of die operationele deelnemingen hebben.
“Het risico bestaat dat een UBO buitenlands vermogen in een Nederlandse CV plaatst om belasting te ontduiken en/of geld wit te wassen. Trustkantoren moeten daarom integriteitsonderzoek doen naar het daadwerkelijke doel van de structuur en niet akkoord gaan met een standaardomschrijving. Ze moeten zich kritisch afvragen of de door de UBO opgegeven reden voor het gebruik van een CV-structuur niet een dekmantel is voor criminele activiteiten. Wordt de CV niet voor oneigenlijke redenen gebruikt?”
 
Waar moeten trustkantoren extra op letten bij hun dienstverlening aan CV’s?
“Een van de doelstellingen van het CV-project is om hier beter inzicht in te krijgen. Wat we zien is dat trustkantoren zowel Wtt-diensten als niet-Wtt-diensten, bijvoorbeeld alleen domicilie, verlenen aan CV-structuren. Wanneer het Wtt-diensten betreft, moeten ze uiteraard voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Wtt. Maar ook bij slechts het verlenen van domicilie hebben trustkantoren verplichtingen. Zo moeten zij ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) clientenonderzoek verrichten. Dit houdt onder andere in dat zij cliënten moeten screenen, dienen te weten wat de herkomst is van het vermogen en ongebruikelijke transacties moeten melden. Dit staat ook allemaal in de nieuwe Leidraad Wwft/Sw. Helaas worden deze Wwft-verplichtingen door trustkantoren nogal eens vergeten of te lichtvaardig opgevat.

“Tot slot moeten trustkantoren extra alert zijn wanneer de UBO uit een land komt waar een verhoogde kans op corruptie is. Bij CV’s speelt dit vooral nu veel klanten uit Midden- en Zuid-Amerika afkomstig zijn. Ook operationele CV’s met bijbehorende geldstromen brengen meer risico’s met zich. Verder moeten trustkantoren extra opmerkzaam zijn als ze alleen contact hebben met een tussenpersoon, zoals een belastingadviseur van de UBO.” 
 
Wanneer kunnen we de uitkomsten van het project verwachten?
“Naar verwachting wordt het project eind december afgerond. In de volgende nummers van de Nieuwsbrief Trustkantoren zullen we aandacht besteden aan de uitkomsten van het project en de ‘good practices’ delen met de sector.”

> Terug naar de Nieuwsbrief