Rente en inflatie

Monetair beleid

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt het niveau van de rente voor het eurogebied. Tot de Raad van Bestuur behoren de centralebank presidenten van alle eurolanden en de directie van de ECB. Alle leden hebben evenveel stem. Het Eurosysteem is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het monetaire beleid. Tot het Eurosysteem behoren de centrale banken van de eurolanden en de ECB.

Lees meer over: Monetair beleid

ECB rentetarieven

Maandelijks beslist de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over de officiële rentetarieven in het eurogebied: de (minimum-bied)rente voor de basisherfinancieringstransacties, die de basis vormt voor de tarieven op de geldmarkt, alsmede de marginale beleningsrente en de depositorente.

Lees meer over: ECB rentetarieven

Beleenbare activa

Activa die gebruikt worden als onderpand voor de monetaire beleidstransacties van de het Eurosysteem en voor betalingsverkeer moeten voldoen aan de beleenbaarheidscriteria.

Lees meer over: Beleenbare activa

Reservebeheer

DNB houdt reserves, waaronder goud, en financiële activa aan. Die zijn circa EUR 39 miljard waard (ultimo 2019). Onze reserves en financiële activa vormen het fundament voor financiële stabiliteit en vertrouwen.

Lees meer over: Reservebeheer

Market Intelligence

DNB is dagelijks actief op financiële markten. In de dealingrooms van DNB zijn teams fulltime bezig met de monetaire operaties van de ECB en het beheer van de eigen reserves. In haar contacten met een breed scala aan marktpartijen en instituties verkrijgt DNB inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s op financiële markten. Dit begrip is belangrijk voor de beleidsvorming op alle werkterreinen van DNB: financiële stabiliteit, monetair en toezicht.

Lees meer over: Market Intelligence

Weekstaat Eurosysteem

De weekstaat van het Eurosysteem geeft inzicht in de geconsolideerde balans van het Eurosysteem. De balans van het Eurosysteem bestaat uit de balansen van de ECB en nationale centrale banken die de euro als basisvaluta hebben.

Lees meer over: Weekstaat Eurosysteem