Reservebeheer

DNB houdt reserves, waaronder goud, en financiële activa aan. Die zijn circa EUR 39 miljard waard (ultimo 2019). Onze reserves en financiële activa vormen het fundament voor financiële stabiliteit en vertrouwen.

Reservebeheer foto


Doelen

De reserves en financiële activa van DNB zijn bedoeld voor:

  • de onderbouwing van het vertrouwen in het Nederlandse financiële systeem
  • de ondersteuning van het gemeenschappelijke Europese monetaire beleid en de financiële stabiliteit.

Hoge eisen

DNB stelt hoge eisen aan de samenstelling van de beleggingen en het soort instrumenten waarin wordt belegd. DNB kijkt scherp naar de kredietkwaliteit en liquiditeit ervan. Ook duurzaamheid is een belangrijk criterium. DNB wil maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat verkleint de milieu-, sociale en governance (ESG)-risico’s van de reserves op de lange termijn. En het bevordert de verduurzaming van de economie.

Winst naar de Staat

DNB streeft naar een optimaal risico- en rendementsprofiel van de beleggingen. In jaren dat DNB winst maakt, wordt indien mogelijk deze winst geheel of gedeeltelijk uitgekeerd aan de Nederlandse Staat. De Staat is de enige aandeelhouder van DNB. Lees meer over het nieuwe kapitaalbeleid van DNB, waardoor de winstafdracht en het voorzieningenbeleid.

Verantwoord beleggen

DNB is de eerste centrale bank die de Principles for Responsible Investment heeft ondertekend. Het gaat om zes principes voor verantwoord beleggen. Zo neemt DNB ecologische en maatschappelijke aspecten steeds meer op in haar beleggingspraktijken. Hoe DNB dat doet, staat in het Charter Verantwoord Beleggen.

Internationale samenwerking

DNB heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen een voortrekkersrol in het Eurosysteem. Deze rol wil DNB handhaven en effectief blijven inzetten. Daarom is DNB actief betrokken bij nationale en internationale werkgroepen, zoals het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). 

Beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille van DNB wordt zowel intern als extern beheerd. De intern beheerde portefeuille omvat:

  • eurobeleggingen
  • dollarbeleggingen

De extern beheerde portefeuille omvat:

  • aandelen
  • bedrijfsobligaties

Eurobeleggingen

De europortefeuille bestaat hoofdzakelijk uit kredietwaardige staatsobligaties en obligaties van semioverheden met een korte looptijd. Het beheer van deze europortefeuille staat los van het opkoopprogramma van de ECB.

Dollarbeleggingen

De dollarportefeuille bestaat uit Amerikaanse staatsobligaties en obligaties van semioverheden met een korte looptijd. Het valutarisico op de portefeuille wordt afgedekt via valutatermijntransacties. Dollars worden aangehouden om te kunnen voorzien in een eventuele deviezenbehoefte van de ECB en het IMF. Het IMF kan DNB vragen om dollars ter financiering van de IMF-kredietverlening. Om snel aan een mogelijk verzoek te kunnen voldoen, is het van belang dat de dollarportefeuille voldoende liquide is.

Groene obligaties

DNB belegt een deel van de euro- en dollarportefeuille in obligaties met een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld obligaties uitgegeven door ontwikkelingsbanken en groene obligaties uitgegeven door supranationale instellingen en semioverheden.

Japanse yen

Behalve de eigen reserves beheert DNB ook een deel van de reserves van de ECB in Japanse yen. De centrale banken van het Eurosysteem kunnen om de drie jaar kiezen welke valuta zij willen beheren. DNB heeft gekozen voor Japanse yen, omdat er dan geen belangenconflicten ontstaan met de financiële activa en valutareserves.

Aandelen

De aandelenportefeuille biedt diversificatie ten opzichte van de vastrentende waarden tegen de gewenste risico-rendementsverhouding. De aandelenbeleggingen worden beheerd door externe managers en volgen een wereldwijde benchmark. DNB selecteert periodiek de managers en monitort en evalueert vervolgens hun prestaties.

Bedrijfsobligaties

De ‘investment grade’ en ‘high yield’-portefeuilles bestaan uit wereldwijde bedrijfsobligaties en worden door externe managers beheerd. Beide portefeuilles zorgen voor een verdere spreiding van de totale portefeuille en leveren een hoger verwacht rendement op langere termijn op, zonder dat het risico op de totale portefeuille wordt verhoogd. Net als bij aandelen selecteert DNB de fondsmanagers en monitort hun prestaties.

Goud

DNB beheert ruim 600 ton goud. Dat heeft een waarde van EUR 26,7 miljard (ultimo 2019). De goudvoorraad vervult in tijden van crisis een functie als ultieme reserve en vertrouwensanker. De goudreserves worden voor geografische spreiding op verschillende locaties in de wereld bewaard. Een deel in de goudkluis van DNB. De rest in de VS, Canada en het VK. Lees meer over het goud.

European Reserve Management Services

DNB is een van de centrale banken van het Eurosysteem die beheersdiensten verlenen voor de euroreserves van centrale banken buiten het eurogebied. Dit zijn de zogenoemde Eurosystem Reserve Management Services (ERMS). Lees meer over de ERMS.