Reservebeheer

De Nederlandsche Bank (DNB) beheert voor ruim EUR 55 miljard aan beleggingen en is daarmee een van de grotere vermogensbeheerders van Nederland. Het vermogens- en financieel risicobeheer van DNB is ondergebracht bij de divisie Financiële Markten, die verantwoordelijk is voor het beheer van de goud- en deviezenreserves en financiële activa van DNB.

De reserves en financiële activa dienen ter ondersteuning van het gemeenschappelijke Europese monetaire beleid en de financiële stabiliteitsmissie van DNB. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de samenstelling van de beleggingen en het soort instrumenten waarin wordt belegd, in het bijzonder aan de kredietkwaliteit en liquiditeit ervan. Binnen deze randvoorwaarden streeft DNB naar een integraal beheer van risico’s in haar balans en een optimalisatie van het risico- en rendementsprofiel van de beleggingen. De winsten die DNB behaalt met het beheren van het vermogen worden, indien mogelijk, uitgekeerd aan de Nederlandse Staat, de enige aandeelhouder van DNB.

Als vermogensbeheerder is DNB dagelijks actief op de financiële markten. Marktkennis en marktcontacten zijn een belangrijk bijproduct van deze activiteit. Met het tijdig signaleren, analyseren en rapporteren van marktontwikkelingen bouwt DNB ook kennis op die onmisbaar is voor een goede uitvoering van de monetaire en financiële stabiliteitstaken.

Beleggingsportefeuille van DNB

De reserves en activa van DNB bedroegen per ultimo 2016 EUR 55 miljard en bestaan uit externe reserves (EUR 35,8 mrd) en eurobeleggingen (EUR 19,2 mrd).
De externe reserves kunnen worden uitgesplitst in goud, de Amerikaanse dollarportefeuille, de aandelen portefeuille en Special Drawing Rights (SDR-vorderingen op het IMF).

De portefeuilles worden hieronder kort toegelicht.

Eurobeleggingen

De europortefeuille (EUR 19,2 mrd) wordt niet tot de externe reserves gerekend, maar heeft wel een historische achtergrond als zodanig. De portefeuille omvatte voor de introductie van de euro de Deutschmark (DM)-reserves van DNB en is na 1999 aangehouden in euro’s. De beleggingsresultaten in deze portefeuille dragen bij aan de winst van DNB.

Goud

De fysieke goudvoorraad (EUR 21,6 mrd) van DNB vervult in tijden van financiële crisis een functie als ultieme reserve en vertrouwensanker. Verder wordt goud aangehouden uit diversificatieoverwegingen.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarportefeuille (EUR 5,6 mrd) wordt aangehouden om te kunnen voorzien in een eventuele behoefte aan deviezen voor ECB, IMF en de Nederlandse Staat of de financieringsbehoefte van Nederlandse banken. De ECB kan een beroep doen op de centrale banken van het Eurosysteem wanneer bij interventies haar eigen reserves tekort schieten.
Het IMF kan DNB bovendien aanwijzen voor het leveren van dollars ter financiering van zijn kredietverlening.
De Nederlandse Staat, ten slotte, kan bij DNB een beroep doen op dollars om transacties in vreemde valuta af te wikkelen. Om snel aan een mogelijk verzoek te kunnen voldoen, is het van belang dat de dollarportefeuille voldoende liquide is.

Aandelen

De aandelenportefeuille (EUR 1,4 mrd) biedt diversificatie ten opzichte van de vastrentende beleggingen. De aandelenbeleggingen worden passief beheerd door twee externe managers en de portefeuille is ingericht op maatschappelijk verantwoord beleggen.

Japanse yen

Behalve de eigen reserves beheert DNB ook een deel van de reserves van de ECB in Japanse yen. In het kader van European Reserve Management Services (ERMS) beheert DNB ook een gedeelte van de euroreserves van een centrale bank buiten het Eurogebied.