Beleenbare activa

Activa die gebruikt worden als onderpand voor de monetaire beleidstransacties van de ECB en voor betalingsverkeerdoeleinden moeten voldoen aan de beleenbaarheidscriteria van het Eurosysteem.

De beleenbaarheidscriteria zijn bedoeld om het Eurosysteem te beschermen tegen mogelijke debiteurenrisico's en om de gelijke behandeling van alle wederpartijen in het eurogebied te waarborgen. Bovendien bevorderen uniforme beleenbaarheidscriteria de operationele doelmatigheid.   

Single List of Collateral

Het Eurosysteem hanteert het principe van de 'single list of collateral'. Alleen activa die voldoen aan de criteria van het Eurosysteem leveren beleenbaar onderpand op voor monetaire beleidstransacties en intraday-kredietverstrekking. Deze onderpandlijst bestaat uit verhandelbare en niet-verhandelbare activa.  

Op de website van de ECB staat de 'List of eligible marketable assets': de lijst met verhandelbare activa die aan de beleenbaarheidscriteria voldoen.

Credit claims

Bepaalde niet-verhandelbare activa, zoals credit claims, zijn in het gehele Eurosysteem beleenbaar. In het 'mandje' van de niet-verhandelbare activa vallen onder meer onderhandse geldleningen van de Staat der Nederlanden en andere onderhandse geldleningen, zoals onderhandse geldleningen aan provincies, gemeenten en waterschappen en aan woningbouwcorporaties gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  

Relevante documentatie

Informatie over beleenbare activa vindt u op de website van DNB onder Monetair Beleid, Informatie voor wederpartijen. Lees de documenten 'De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied' en de 'Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties'.