Informatie voor wederpartijen

Op deze pagina kunnen wederpartijen van DNB specifieke informatie vinden over de uitvoering van de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem.

Minimum reserveverplichtingen

Kredietinstellingen binnen het eurogebied zijn op grond van de Raadsverordening (EG) nr. 2531/98 van 23 november 1998 en de Verordening van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 (ECB/2003/9), verplicht tot het aanhouden van minimumreserves bij de nationale centrale bank in het land van vestiging. Informatie over de minimum reserveregeling is opgenomen in Annex I van het Richtsnoer (EU) van de Europese Centrale Bank betreffende de tenuitvoerlegging van het monetaire beleidskader van het Eurosysteem (de ‘Algemene Documentatie’) en artikel 32 van de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties (VMB) van de Nederlandsche Bank. Beide documenten zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Rapportage
De omvang van de aan te houden reserves wordt vastgesteld aan de hand van de reservebasis van de instelling. De reservebasis wordt vastgesteld aan de hand van elementen op de balans. De in de reservebasis opgenomen posten worden door de instellingen zelf berekend en aan DNB gerapporteerd in het algemene kader van de monetaire en bancaire statistieken van de ECB. Meer informatie over de rapportagevereisten kunt u vinden onder Gebruikersdocumentatie “09-07-2015 Handboek Sociaal-Economische Rapportages 2015” op de pagina e-Line DNB/monetaire rapportages . Voor verdere vragen op het gebied van de rapportages kunt u contact opnemen met monrap@dnb.nl.

Vervullen van de minimum reserveverplichting
Instellingen die zelfstandig hun minimum reserveverplichting vervullen, dienen een rekening aan te houden bij DNB. Voor het aanhouden van een rekening bij DNB bestaan twee opties:

  • Rekening in de Payments Module (PM) van TARGET2.
  • Rekening in de Home Accounting Module (HAM) van TARGET2.

Met een rekening in de PM kan de instelling zelfstandig deelnemen aan het betalingsverkeer. Een rekening in de HAM kan alleen worden gebruikt voor de realisatie van de minimum reserveverplichting. Meer informatie over het openen en aanhouden van een rekening bij DNB kunt u op de website vinden onder Betalingsverkeer.

In voorkomende gevallen wordt aan instellingen ook de mogelijkheid geboden om hun minimumreserve indirect aan te houden via een intermediair. Voor nadere informatie over de mogelijkheden tot indirecte aanhouding kunt u contact opnemen via fm.dealingroom@dnb.nl  of telefoonnummer 020-5205000.

Monitoring
Bij de berekening van de reserveverplichting mag iedere instelling een uniforme aftrek in de vorm van een vast bedrag toepassen. De grootte van de vaste aftrek bedraagt (thans) EUR 100.000,-. Wanneer de minimumreserveverplichting groter is dan nul, is een rekening bij DNB nodig om de minimum reserve aan te kunnen aanhouden. Wanneer de verplichting na de uniforme aftrek beneden de nul uitkomt, geldt een zogenoemde nulverplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf om de reservebasis te monitoren en tijdig met DNB in contact te treden om een rekening te openen, zodat de benodigde infrastructuur in gereedheid is gebracht voor wanneer de reserveverplichting de nulgrens overschrijdt.

Implicaties van fusies / (af)splitsingen
Fusies en (af)splitsingen hebben gevolgen voor de vaststelling van de minimum reserveverplichtingen. De instelling wordt verzocht om hierover tijdig in contact te treden met de divisie Financiële Markten. U kunt contact opnemen via fm.dealingroom@dnb.nl  of telefoonnummer 020-5205000.

Toegang permanente faciliteiten en deelname monetaire beleidstransacties

Minimumreserveplichtige instellingen hebben in beginsel toegang tot de permanente faciliteiten van het Eurosysteem (depositofaciliteit en marginale beleningsfaciliteit) en kunnen in beginsel ook deelnemen aan de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem. Om daadwerkelijk als monetaire tegenpartij van het Eurosysteem te kunnen optreden, dient aan een aantal aanvullende voorwaarden te worden voldaan. Deze zijn beschreven in deel 3 van de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties.

In de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties staan de regels voor deelname aan monetaire beleidstransacties/faciliteiten voor Nederlandse wederpartijen beschreven. Naast de voorwaarden zoals opgenomen in de VMB zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandsche Bank van toepassing. De Algemene Voorwaarden van DNB zijn op de website te vinden onder 'wetten en regelgeving' (zie onderstaande link).

Naast de Voorwaarden Monetaire Beleidstransactie en de Algemene Voorwaarden zijn ook ECB Besluiten zonder adressaten rechtstreeks van toepassing op de contractuele relatie tussen DNB en haar monetaire wederpartijen. Deze Besluiten zijn te vinden op de website van de ECB (zie onderstaande link).

Naast de hierboven genoemde standaardvoorwaarden gelden voor toegang tot de Targeted Longer-Term Refinancing Operations (zowel de TLTRO, de TLTROs-II als de TLTROs-III) aanvullende voorwaarden. De relevante documentatie is onderaan deze pagina te vinden.           

Om toegang te verkrijgen tot deelname aan monetaire beleidstransacties neem contact op met fm.dealingroom@dnb.nl tel: 020 5205000.

Aankoopprogramma’s 

Begin maart 2015 zijn de centrale banken van het Eurosysteem, waaronder DNB, gestart met het aankopen van staatsobligaties en obligaties van een aantal nationale en Europese instellingen. Dit aankoopprogramma, het public sector purchase programme (PSPP), vormt een aanvulling op twee programma’s die in het najaar van 2014 zijn gelanceerd, waarbij Asset Backed Securities (ABS) en door banken uitgegeven obligaties met leningen als onderpand (covered bonds) worden aangekocht.  In 2016 werd investment grade bedrijfsschuldpapier (CSPP) aan het APP toegevoegd. In 2020 werden de aankopen uitgebreid met het tijdelijke Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in een reactie op de risico’s voor het transmissiemechanisme en de economische vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

DNB verricht aankopen van ABS, covered bonds en obligaties uitgegeven door de Nederlandse staat en nationale agencies via markttransacties met haar eigen tegenpartijen. In aanmerking komen banken die aan de reguliere monetaire operaties kunnen deelnemen, alsmede tegenpartijen waarmee transacties worden afgesloten voor de in euro’s genoteerde beleggings­portefeuilles. Daarnaast voert DNB een deel van de aankopen onder het PSPP en PEPP via veilingen uit. Meer informatie kunt u lezen op de paginaVeilingen onder de aankoopprogramma's’.

De ­obligaties die door DNB in het kader van het PSPP zijn aangekocht worden beschikbaar gesteld voor effectenuitleen­transacties. Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘QE & securities lending’.