Informatie voor wederpartijen

Toegang tot de permanente faciliteiten van het Eurosysteem en deelname aan de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem is in beginsel mogelijk voor minimumreserveplichtige instellingen.

Minimumreserveverplichtingen

Kredietinstellingen binnen het eurogebied zijn verplicht tot het aanhouden van minimumreserves bij de nationale centrale bank in het land van vestiging. Dit is op grond van de Raadsverordening (EG) nr. 2531/98 van 23 november 1998 en de Verordening van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 (ECB/2003/9). Informatie over de minimumreserveregeling is opgenomen in:

  • Annex I van het Richtsnoer (EU) van de Europese Centrale Bank betreffende de tenuitvoerlegging van het monetaire beleidskader van het Eurosysteem (de ‘Algemene Documentatie’)
  • artikel 32 van de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties (VMB) van De Nederlandsche Bank.

Beide documenten staan bij de downloads onderaan deze pagina.

Rapportage
De omvang van de aan te houden reserves wordt vastgesteld aan de hand van de reservebasis van de instelling. De reservebasis wordt bepaald aan de hand van elementen op de balans. De instellingen zelf berekenen de in de reservebasis opgenomen posten en rapporteren dit  aan DNB. Dit moeten zij doen in het algemene kader van de monetaire en bancaire statistieken van de ECB. Meer informatie over de rapportagevereisten leest u onder Gebruikersdocumentatie 09-07-2015 Handboek Sociaal-Economische Rapportages 2015 op de pagina e-Line DNB/monetaire rapportages. Voor verdere vragen op het gebied van de rapportages kunt u contact opnemen met monrap@dnb.nl.

Vervullen van de minimumreserveverplichting
Instellingen die zelfstandig hun minimumreserveverplichting vervullen, moeten een rekening aanhouden bij DNB. Voor het aanhouden van een rekening bij DNB bestaan twee opties:

  • Rekening in de Payments Module (PM) van TARGET2.
  • Rekening in de Home Accounting Module (HAM) van TARGET2.

Met een rekening in de PM kan de instelling zelfstandig deelnemen aan het betalingsverkeer. Een rekening in de HAM kan alleen worden gebruikt voor de realisatie van de minimumreserveverplichting. Lees meer over het openen en aanhouden van een rekening bij DNB.  

In voorkomende gevallen wordt aan instellingen ook de mogelijkheid geboden om hun minimumreserve indirect aan te houden via een intermediair. Voor nadere informatie over de mogelijkheden tot indirecte aanhouding kunt u contact opnemen via fm.dealingroom@dnb.nl  of telefoonnummer 020-5205000.

Monitoring
Bij de berekening van de reserveverplichting mag iedere instelling een uniforme aftrek in de vorm van een vast bedrag toepassen. De grootte van de vaste aftrek bedraagt EUR 100.000,-. Als de minimumreserveverplichting groter is dan nul, dan is een rekening bij DNB nodig om de minimumreserve te kunnen aanhouden. Als de verplichting na de uniforme aftrek beneden de nul uitkomt, geldt een zogenoemde nulverplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf om de reservebasis te monitoren en tijdig met DNB contact op te nemen om een rekening te openen, zodat de benodigde infrastructuur in gereedheid is gebracht voor het geval de reserveverplichting de nulgrens overschrijdt.

Implicaties van fusies / (af)splitsingen
Fusies en (af)splitsingen hebben gevolgen voor de vaststelling van de minimumreserveverplichtingen. De instelling wordt verzocht om hierover tijdig in contact te treden met DNB: mail naar fm.dealingroom@dnb.nl of bel 020-5205000.

Toegang permanente faciliteiten en deelname monetaire beleidstransacties
Minimumreserveplichtige instellingen hebben in beginsel toegang tot de permanente faciliteiten van het Eurosysteem: de depositofaciliteit en de marginale beleningsfaciliteit. Zij kunnen in beginsel ook deelnemen aan de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem. Om daadwerkelijk als monetaire tegenpartij van het Eurosysteem te kunnen optreden, moet een instelling voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden.  

Aanvullende voorwaarden voor beleidstransacties/faciliteiten
Deze voorwaarden zijn beschreven in deel 3 van de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties (VNB). Daarin staan de regels voor deelname aan monetaire beleidstransacties/faciliteiten voor Nederlandse wederpartijen. Naast de voorwaarden zoals opgenomen in de VMB zijn de Algemene Voorwaarden van De Nederlandsche Bank van toepassing. De Algemene Voorwaarden van DNB zijn te vinden onder Wetten en regelgeving. Naast de Voorwaarden Monetaire Beleidstransactie en de Algemene Voorwaarden zijn ook de ECB Besluiten zonder adressaten rechtstreeks van toepassing op de contractuele relatie tussen DNB en haar monetaire wederpartijen. Lees meer over de ECB Besluiten.

Voor toegang tot de Targeted Longer-Term Refinancing Operations (zowel de TLTRO, de TLTRO-II als de TLTRO-III) gelden aanvullende voorwaarden, naast  de hierboven genoemde standaardvoorwaarden. De relevante documentatie vindt u onder de kop Monetaire operaties onderaan deze pagina.            

Praktisch
Wilt u toegang verkrijgen voor deelname aan monetaire beleidstransacties? Mail: fm.dealingroom@dnb.nl of bel: 020 5205000.