DNB en resolutie

DNB werkt aan de voorbereiding en uitvoering van de resolutie van banken die in financiële problemen komen. Als nationale resolutieautoriteit is DNB onderdeel van het Europese Single Resolution Mechanism

Resolutie wil zeggen: het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier afwikkelen van een bank die dreigt om te vallen. Hierdoor kunnen kritieke functies van de bank doorgaan en houden klanten toegang tot betaaldiensten en hun spaargeld. Ook wordt voorkomen dat de bank andere banken omver trekt. En door resolutie hoeft de overheid een financiële instelling niet te redden met belastinggeld, maar dragen de aandeelhouders en investeerders de schade.

DNB heeft een Compendium Resolutie samengesteld over het resolutie en DGS regime, het resolutie planningsproces en de resolutie- en DGS fondsen.         

Instrumenten en planning

DNB bepaalt van tevoren hoe zij een bank aanpakt als deze in de problemen komt. Dat gebeurt met een resolutiestrategie en een resolutieplan. Om een bank af te wikkelen, heeft DNB meerdere resolutie-instrumenten tot haar beschikking, zoals een bail-in van aandeelhouders en crediteuren of de verkoop van onderdelen van de bank. DNB kan er ook voor kiezen om een bank failliet te laten gaan. In dat geval garandeert het Depositogarantiestelsel dat spaargeld tot EUR 100.000 per rekeninghouder veilig is.

Resolutie binnen Europese bankenunie

Resolutie is ontstaan als antwoord op de financiële crisis. Toen waren overheden gedwongen banken te redden. Ook bleek dat financiële instellingen nauw met elkaar verweven waren en dat er in Europa geen sprake was van eenduidig toezicht. Na de financiële crisis kwam er niet alleen centraal toezicht door de Europese Centrale Bank, maar ook Europese regelgeving over resolutie. De richtlijn waarin dit allemaal is vastgelegd, is de Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD).

Single Resolution Board

Op 1 januari 2015 ging het Europese Single Resolution Mechanism (SRM) van start. Dat bestaat uit een netwerk van nationale resolutieautoriteiten en een centraal besluitvormend orgaan: de Single Resolution Board (SRB) in Brussel. In Nederland is DNB de nationale resolutieautoriteit.

Bevoegdheden DNB en SRB

De SRB heeft een leidende rol bij banken die onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank staan en banken die in meerdere landen actief zijn. De SRB stelt voor deze instellingen het resolutieplan vast en bepaalt of een noodlijdende bank in resolutie gaat. De uitvoering van de resolutie gebeurt door DNB. Bij banken waarop DNB toezicht houdt en die alleen in Nederland actief zijn, liggen de belangrijkste bevoegdheden bij DNB.

Mondiaal niveau

Aan resolutiebeleid op mondiaal niveau wordt gewerkt door de Financial Stability Board (FSB), een internationaal overlegorgaan waaraan ook DNB meedoet. De FSB heeft de elementen van een effectief resolutieregime beschreven in de Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Het Europese resolutieraamwerk is hierop gebaseerd.

Onafhankelijk

Binnen DNB staat de resolutietaak los van het toezicht. Er is een aparte divisie Resolutie met een eigen begroting. Binnen de directie van DNB is één directielid, Nicole Stolk, verantwoordelijk voor resolutie. Zij heeft geen directe verantwoordelijkheid voor het toezicht op banken.