Individueel klantbeeld

Met de invoering van de herziene DGS-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement teruggebracht van de huidige twintig naar zeven werkdagen in de toekomst.

Dit betekent dat banken binnen een kortere termijn inzicht moeten geven in de deposito’s die door een depositohouder worden aangehouden, zodat het gegarandeerde bedrag tijdig kan worden uitgekeerd. Om deze reden wordt gewerkt aan een nieuwe uitkeringssystematiek, waarbij banken op een uniforme wijze een individueel klantbeeld (IKB) opstellen en aanleveren.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Rol van het individueel klantbeeld 

Het IKB is een overzicht van alle deposito’s van een depositohouder, voorzien van voor het DGS relevante gegevens conform een door DNB voorgeschreven datamodel. Tot op heden bouwde DNB het IKB op. In de nieuwe situatie zal een bank zelf het IKB samenstellen en aanleveren aan DNB. Vervolgens bepaalt DNB het uit te keren bedrag per depositohouder. DNB heeft de eisen aan het IKB vastgelegd in de Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017. Deze beleidsregel beschrijft hoe een bank garandeert dat de administratie, procedures en maatregelen zodanig zijn ingericht dat een bank in staat is het IKB tijdig, nauwkeurig en juist op te bouwen. 

Consultatie eerste wijzigingsronde regelgeving (oktober 2018)

Het Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel bevat voorgenomen aanpassingen van de Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017. De voornaamste voorgestelde wijzigingen die ter consultatie voorliggen betreffen een markering voor deposito’s aangetrokken op basis van een Europees paspoort voor dienstverlening en de mogelijkheid om ten behoeve van de periodieke rapportages een meer nauwkeurige inschatting te maken van het gegarandeerde bedrag op derdenrekeningen. Overige voorgestelde wijzigingen zijn mede het gevolg van vragen van banken gedurende de IKB-transitie. Reacties dienen uiterlijk 16 november ingediend worden bij consultatie-dgs@dnb.nl

Definitieve regelgeving (juli 2017)

De definitieve Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 is in juli 2017 vastgesteld. DNB heeft een interactief geconsolideerde publicatie opgesteld met alle door DNB vastgestelde DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – Juli 2017'). Het document leidt de regelgeving in, bespreekt de uitkomsten van de consultatie en geeft een toelichting. Als onderdeel van de implementatie van het IKB dienen banken een transitieplan aan te leveren bij DNB. Bij de Downloads hieronder vindt u een door DNB opgestelde guidance voor het opstellen van het transitieplan.

Handboek Gegevenslevering DGS (juli 2017)

Het Handboek Gegevenslevering DGS geeft nadere invulling aan de DGS-regelgeving en biedt banken praktische handvatten voor de implementatie van het IKB.

Specificatie van de gegevenslevering (september 2017)

De specificatie van de gegevenslevering is beschreven in een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) en een Logisch Datamodel (LDM). De GLO geeft een verdere invulling aan de DGS-regelgeving en beschrijft de technische specificaties van de gegevensuitwisselingen. De GLO is in het Engels opgesteld. Op de pagina Specificatie van de gegevenslevering vindt u de GLO en bijbehorende bestanden.

Consultatie regelgeving (maart 2017)

Voordat DNB de regelgeving uit juli 2017 definitief vaststelde, hield zij een publieke consultatie. Deze consultatie van de (IKB-)regelgeving is op 30 april 2017 gesloten. Meer informatie over de consultatieprocedure vindt u in het Consultatiedocument.