Rapportages

Banken moeten ieder kwartaal gegevens aanleveren voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds. Sinds 2016 doen banken elk kwartaal een opgave van aantallen rekeningen en saldi. Op basis van deze gegevens stelt DNB de grondslag vast voor de premieberekening.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Regelgeving DGS-kwartaalrapportage

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Regeling Staten) geeft onder andere invulling aan de verplichting van banken om elk kwartaal gegevens aan te leveren voor de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds. DNB heeft begin februari 2019 een nieuwe wijziging van de Regeling Staten gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging van de Regeling Staten beoogt inzicht te geven in het eventuele verschil tussen de omvang van de gerapporteerde deposito’s als gevolg van verschillen in de definitie van deposito’s onder de Europese richtlijn voor depositogarantiestelsels en FINREP. De wijzigingen zijn eind 2018 publiek geconsulteerd en gaan in vanaf de rapportage per 30 september 2019. In het document ‘Vaststelling Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – februari 2019’ vindt u een nadere toelichting en de terugkoppeling op de consultatiereacties. DNB heeft een nieuwe versie van de interactief geconsolideerde publicatie opgesteld waarin de wijzigingen van februari 2019 zijn verwerkt in de DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld en de kwartaalrapportages ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – Februari 2019').

Indiening en templates rapportages

De rapportages kunt u indienen via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) met een zogenoemde containerrapportage. De door u ingevulde Excel template dient voor de uiterste indieningsdatum te worden toegevoegd aan de rapportageverplichting in het DLR.

Met ingang van de rapportage van 30 september 2019 dient u het volgende rapportage template te gebruiken. Deze template kunt u ook terugvinden in DLR.

Overgang naar XBRL

Met ingang van de rapportage met peildatum 31 maart 2020 dienen de DGS-kwartaalrapportages in XBRL te worden aangeleverd. Hiervoor heeft DNB een XBRL-taxonomie ontwikkeld. In november 2019 is er een nieuwe versie van de taxonomie, gepubliceerd waarin de validatieregels zijn opgenomen. Met ingang van de rapportage van 31 maart 2020 is aanlevering in Excel niet meer mogelijk.