Resolutie van verzekeraars

DNB is verantwoordelijk voor de resolutie van verzekeraars. Resolutie wil zeggen: het zorgvuldig en gecontroleerd afwikkelen van een verzekeraar die omvalt of dreigt om te vallen.
Verzekeraars huis storm

Als een verzekeraar omvalt, kan dit grote gevolgen hebben voor de maatschappij, economie en polishouders. Misschien moet de overheid wel bijspringen met belastinggeld. Als een van deze risico’s dreigt, komt DNB als resolutie-autoriteit in actie. Wij nemen de verzekeraar in resolutie. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat de verzekeringen blijven bestaan, door te zorgen voor een doorstart van de verzekeraar of een verkoop van de verzekeringen aan een andere partij. Is van deze risico’s geen sprake, dan laat DNB een verzekeraar failliet gaan.

Uiterste oplossing

Resolutie is een uiterste oplossing. Als toezichthouder probeert DNB natuurlijk te voorkomen dat een verzekeraar in de problemen komt. Als dit toch gebeurt, dan zet DNB in op herstel. Daarbij proberen we er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de verzekeraar het eigen vermogen weer op het vereiste peil terugbrengt. Wanneer het de verzekeraar niet zelfstandig lukt te herstellen, dan neemt DNB als resolutie-autoriteit het stokje over.

Welke verzekeraars in resolutie

DNB past resolutie alleen toe wanneer het faillissement van een verzekeraar te grote maatschappelijke en financiële gevolgen heeft. Om te bepalen of dit zo is, kijkt DNB onder andere naar de volgende zaken:

  • omvang van de verzekeraar
  • aantal polishouders
  • type verzekering
  • verwevenheid van de verzekeraar met het financiële stelsel
  • economische situatie

Deze criteria betekenen in de praktijk dat de meeste verzekeraars niet in aanmerking komen voor resolutie, maar dat DNB faillissement aanvraagt. Dit vanwege hun beperkte omvang of omdat zij producten aanbieden die consumenten eenvoudig kunnen vervangen. In het algemeen speelt resolutie vooral bij grotere verzekeraars met langlopende verzekeringsverplichtingen. Denk aan levensverzekeraars.

Voorbereiding en instrumenten

Succesvolle resolutie vergt een goede voorbereiding. Daarom stelt DNB een resolutieplan op. Hierin staat wat we doen als een verzekeraar in de problemen komt. Om een verzekeraar af te wikkelen, heeft DNB vier resolutie-instrumenten: bail-in, overdracht, overbruggingsinstelling en vehikel voor activa- en passivabeheer.

Financiering

De tekorten van een verzekeraar komen voor rekening van de aandeelhouders en schuldeisers. Bij grote tekorten kunnen ook polishouders een deel van de waarde van hun verzekeringspolis verliezen. DNB probeert dit uiteraard te voorkomen of te beperken. In tegenstelling tot bij banken is er geen garantiestelsel voor klanten van falende verzekeraars. Maar een polishouder is in resolutie nooit slechter af dan bij een faillissement.

De uitvoeringskosten van resolutie kunnen achteraf worden doorbelast aan de verzekeringssector. Onder uitvoeringskosten vallen bijvoorbeeld kosten voor de inhuur van onafhankelijke specialisten. Ook de kosten voor resolutieplanning belast DNB door aan de verzekeringssector.

Nationale wet

De taken en bevoegdheden van DNB op het gebied van resolutie zijn vastgelegd in de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. Deze trad 1 januari 2019 in werking. Terwijl resolutie van banken is gebaseerd op Europese wetgeving en dus in alle EU-landen is geïmplementeerd, geldt dit niet voor resolutie van verzekeraars. DNB is voorstander van Europese minimumharmonisatie op dit gebied.

Onafhankelijk

Binnen DNB staat de resolutietaak onafhankelijk van het toezicht. Er is een aparte divisie Resolutie met een eigen begroting. Binnen de directie van DNB is één directielid, Nicole Stolk, verantwoordelijk voor resolutie. Zij heeft geen directe verantwoordelijkheid voor het toezicht op verzekeraars.

Meer weten?

DNB heeft een Factsheet over resolutie van verzekeraars samengesteld. Hierin vindt u meer informatie over resolutie voor verzekeraars. Ook heeft DNB hierover eerder een DNBulletin gepubliceerd.