Resolutie van verzekeraars

Sinds 1 januari 2019 is DNB, naast resolutie van banken, ook verantwoordelijk voor de resolutie van falende verzekeraars.

Resolutie verzekeraars

Resolutie houdt in: het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier afwikkelen van een verzekeraar die dreigt om te vallen. Hiermee voorkomt DNB dat een falende verzekeraar andere financiële instellingen mee omver trekt of dat de overheid de verzekeraar moet redden met belastinggeld. Met resolutie voorkomt DNB ook dat de verzekeringspolissen van klanten worden beëindigd. Zo blijven zij verzekerd. Dit betekent overigens niet dat de verzekeraar zelf ook blijft bestaan. DNB kan de verzekeringen bijvoorbeeld overdragen aan een andere verzekeraar.

Factsheet

Meer informatie over resolutie van verzekeraars vindt u in deze factsheet.

Wanneer in resolutie

DNB zet resolutie-instrumenten in wanneer het faillissement van een verzekeraar te grote negatieve gevolgen zou hebben voor de financiële markten, economie en maatschappij. Om te bepalen of hier sprake van is, kijkt DNB onder andere naar de volgende zaken:

  • omvang van de verzekeraar
  • aantal polishouders
  • type verzekeringsproduct
  • verwevenheid van de verzekeraar met het financiële stelsel
  • economische situatie op dat moment

Deze criteria betekenen in de praktijk dat de meeste verzekeraars niet in aanmerking komen voor resolutie, maar afgewikkeld worden door de curator in faillissement.

Instrumenten en planning

DNB bepaalt van tevoren hoe zij ingrijpt bij een verzekeraar als deze in de problemen komt. Dat gebeurt door een resolutieplan op te stellen. Om een verzekeraar af te wikkelen, heeft DNB de beschikking over meerdere resolutie-instrumenten, zoals een bail-in van aandeelhouders en schuldeisers of de verkoop van onderdelen van de verzekeraar.

Financiering

De tekorten van een verzekeraar komen voor rekening van de aandeelhouders en schuldeisers. Bij grote tekorten kunnen ook polishouders een deel van de waarde van hun verzekeringspolis verliezen. DNB probeert dit uiteraard te voorkomen of te beperken. De uitvoeringskosten van resolutie worden achteraf doorbelast aan de verzekeringssector. Onder uitvoeringskosten vallen bijvoorbeeld kosten voor de inhuur van onafhankelijke specialisten.

Van toezicht naar resolutie

Als toezichthouder doet DNB haar uiterste best om te voorkomen dat een verzekeraar in de problemen komt. En als dit toch gebeurt, zet DNB volledig in op herstel. Pas als herstel niet meer mogelijk lijkt en het ook niet lukt een private oplossing (zoals verkoop of een kapitaalstorting) te realiseren, kan DNB overgaan tot resolutie.

Nationale wet

De taken en bevoegdheden van DNB op het gebied van resolutie zijn vastgelegd in de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. Deze is 1 januari 2019 in werking getreden. In tegenstelling tot de resolutiewetgeving van banken is deze wet niet gebaseerd op Europese wetgeving. Hij geldt dus alleen voor verzekeraars binnen Nederland. Dit betekent dat DNB resolutie kan toepassen op alle verzekeraars en verzekeringsgroepen in Nederland.