15-10-2009 Wijziging hoogte boetes Wet financiële betrekkingen buitenland

Als gevolg van de inwerkingtreding op 1 augustus 2009 van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (Boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Boetebesluit) zijn de hoogtes van de op te leggen boetes op grond van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) gewijzigd. Het basisbedrag van een op te leggen bestuurlijke boete bij het niet, niet tijdig of niet naar waarheid verstrekken van de betalingsbalansrapportages is EUR 10.000,- geworden. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 5 jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder voor eenzelfde overtreding wordt het bedrag verdubbeld tot EUR 20.000,-. Dit vaste boetebedrag kan alleen nog op grond van draagkracht, evenredigheid en bijzondere omstandigheden worden gematigd.