22-11-2004 Wijzigingen in de functionaliteit van e-Line Betalingsbalans

Met ingang van heden zijn een tweetal wijzigingen in de functionaliteit van e-Line Betalingsbalans aangebracht.

Met ingang van heden zijn een tweetal wijzigingen in de functionaliteit van e-Line Betalingsbalans aangebracht.

1. Importfunctionaliteit

De eerste wijziging betreft een verdere aanpassing van de importfunctionaliteit.
Voortaan kunt u op twee manieren gegevens importeren in e-Line Betalingsbalans. Indien u in de menubalk van e-Line 'Actie' aanklikt ziet u in het drop-down menu een tweetal opties:

  • Importeren
  • Importeren inclusief schonen

Met de functie 'Importeren' is het mogelijk om gegevens uit meerdere bestanden (XML en/of CSV ) in één DRA-formulierenset te importeren zonder dat eerdere handmatig ingevoerde dan wel geïmporteerde gegevens verloren gaan. Deze functionaliteit stelt u in staat uit verschillende subsystemen volgtijdelijk gegevens rechtstreeks in e-Line Betalingsbalans te importeren.
Indien u kiest voor de functie 'Importeren inclusief schonen' worden van de betrokken rapportageperiode alle eerder in e-Line Betalingsbalans ingevoerde gegevens overschreven door de data uit het importbestand.

2. Opnieuw inzenden van reeds eerder gerapporteerde gegevens (Herrapportages)

De tweede wijziging betreft herrapportages. Indien u vanaf heden een reeds eerder aan ons verzonden rapportage, vanwege een herziening in de cijfers opnieuw verstuurd zal, indien de aanpassing gevolgen heeft voor één of meerdere eindstanden in deze rapportage, voor de opvolgende rapportageperiode automatisch een herrapportage worden aangemaakt. Immers sluiten uw eindstanden van de herziene rapportage niet langer meer aan bij de beginstanden van de opvolgende, eveneens reeds ingezonden, rapportageperiode.
U wordt hier op geattendeerd door een pop-up scherm met de volgende tekst:

WAARSCHUWING

E-Line Betalingsbalans heeft een verschil geconstateerd tussen één of meer eindsaldi en daarmee corresponderende beginsaldi van de rapportage over de daaropvolgende maand. Indien u de onderhanden rapportage instuurt zal e-Line Betalingsbalans een herrapportage over de periode ................... aanmaken. Wij maken u erop attent dat deze rapportage over uiterlijk 10 werkdagen moet zijn ingestuurd. De uiterste inzenddatum wordt in het statusoverzicht getoond.