Wijzigingen in rapportage per rapportagemaand juli 2007

Met ingang van de rapportagemaand juli 2007 is een wijziging doorgevoerd in de rapportageformulieren AD-C (Activa, deelnemingen door de rapporterende onderneming in niet-ingezetenen) en PD-C (Passiva, deelnemingen in de rapporterende onderneming door niet-ingezetenen). Gegevens over ontvangen en betaalde dividenden uit hoofde van kapitaaldeelnemingen worden niet meer gevraagd. In plaats hiervan dienen met ingang van rapportagemaand juli 2007 gegevens over gedeclareerd dividend gerapporteerd te worden.

De kolommen 'ontvangen dividend in de loop van de maand' en 'betaald dividend in de loop van de maand' op de maandformulieren AD-C en PD-C zijn vervangen door de kolom ‘gedeclareerd dividend in de loop van de maand’. Bij de rapportageprofielen PNK en VRK zijn in de kwartaalrapportage de kolommen ‘ontvangen dividend in de loop van het kwartaal’ en 'betaald dividend in de loop van het kwartaal' vervangen door 'gedeclareerd dividend in de loop van het kwartaal'. Bij rapportageprofiel BFI zijn in de jaarrapportage de kolommen 'ontvangen dividend in de loop van het jaar' en 'betaald dividend in de loop van het jaar' op de formulieren AD-C en PD-C komen te vervallen.

Onder 'gedeclareerd dividend' dient het gedeclareerde bruto dividend (vóór aftrek van eventuele dividendbelasting) te worden gerapporteerd. Het gedeclareerde dividend heeft alleen betrekking op de winst uit operationele activiteiten. Gedeclareerd dividend uit buitengewone baten zoals winst uit verkoop van een deelneming, mag niet als dividend verantwoord worden maar dient als terugstorting van kapitaal onder 'verkopen0 gerapporteerd te worden op formulier AD-C en/of PD-C. Gedurende de periode tussen de declaratie en de feitelijke betaling en/of ontvangst van het dividend dient een (kortlopende) verplichting en/of vordering te worden gemeld op het formulier AO-OK voor (kortlopende) overige vorderingen en/of het formulier PO-OK voor (kortlopende) overige verplichtingen, tenzij de verplichting en/of vordering deel uitmaakt van het rekening-courant saldo tussen de betrokken partijen en uit dien hoofde al wordt gemeld op formulier AO-RC. De feitelijke betaling en/of ontvangst van het dividend dient als afname verplichting en/of afname vordering gerapporteerd te worden op het formulier voor overige verplichtingen en/of vorderingen, tenzij de verplichting en/of vordering deel uitmaakt van het rekening-courant saldo tussen de betrokken partijen en uit dien hoofde al wordt gemeld.

Gedurende de rapportagemaanden januari 2007 tot en met juni 2007 dienen gedeclareerde dividenden die nog niet als betaald en/of ontvangen dividend in de rapportages van januari 2007 tot en met juni 2007* zijn verantwoord, gerapporteerd te worden in de maand van declaratie (in de kolom voor ontvangen en/of betaald dividend) of desgewenst in de rapportage van juli 2007. In dit geval dient ook een (kortlopende) verplichting en/of vordering uit hoofde van het gedeclareerde dividend gerapporteerd te worden, tenzij de verplichting of vordering deel uitmaakt van het rekening-courant saldo tussen de betrokken partijen en uit dien hoofde al wordt gemeld. Op deze wijze proberen wij vragen en eventuele herrapportages na inzending van de jaarrapportage 2007 te voorkomen.

Ten aanzien van rapportageprofiel BFI geldt nog de volgende bijzonderheid: trustkantoren die niet zelf de boekhouding van de Bijzondere Financiële Instelling voeren mogen de maandrapportages baseren op treasury-informatie. Het betaalde en/of ontvangen dividend dient in dat geval verantwoord te worden in de kolom voor gedeclareerd dividend. In de jaarrapportage dient uiteraard wel het gedeclareerde dividend vermeld te worden.

* Bij een afwijkend boekjaar de periode van begin boekjaar tot en met juni 2007.