22-11-2012 Wijziging profielgrens rapportages beleggingsinstellingen per 2013

Met ingang van het rapportagejaar 2013 treedt er een wijziging op in de vastgestelde grenswaarde voor de rapportageprofielen behorende bij de beleggingsinstellingen-rapportages.

Deze grenswaarde wordt jaarlijks vastgesteld omdat de Europese Centrale Bank wettelijk voorschrijft dat met de BIV of BIC rapportages een dekking van minstens 95% van het balanstotaal van de gehele populatie behaald moet worden.

Vanaf 1 januari 2013 zal deze grenswaarde worden verhoogd van EUR 75 miljoen naar EUR 100 miljoen. Voor fondsen met een balanstotaal kleiner dan EUR 100 miljoen geldt vanaf dat moment het profiel BIB (Beleggingsinstelling, beperkt) en voor fondsen met een balanstotaal gelijk aan of groter dan 100 miljoen geldt het profiel BIV (Beleggingsinstelling, volledig) of BIC (Beleggingsinstelling, compleet).