21-01-2011 Update DRA-Toelichting Pensioenfondsen

De toelichting bij de DRA-rapportage van pensioenfondsen is deels herzien en heeft versienummer 1.2 gekregen. Deze herzieningen gelden vanaf de DRA-rapportage over januari 2011 (deadline 21 februari 2011). Voor de kwartaalrapportage Q4 2010 (deadline 11 februari 2011) en de jaarrapportage 2010 (deadline 29 april 2011) geldt nog de 'oude' toelichting (versie 1.0 2010).

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Toelichting bij de effectenformulieren (hoofdstuk 3):
    Bij de rapportage van effecten met ISIN-codes dienen vanaf 1 januari 2011 ook transacties te worden gemeld. De toelichting is hierop aangepast.
  • Toelichting bij formulier ‘Algemene Reserves’ (hoofdstuk 5):
    Het formulier PSR-C is vervangen door formulier AR. De toelichting is op deze wijziging aangepast.
  • Toelichting bij de baten- en lastenformulieren (hoofstuk 6):
    Zoals eerder is gecommuniceerd zijn vanaf 1 januari 2011 de nieuwe formulieren voor baten en lasten ingevoerd (eerste rapportage over Q1 2011, deadline 16 mei 2011). De hoofdstuk 6 is daarom in zijn geheel herzien.

Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.