02-02-2009 Verklaring vanaf de rapportageperiode januari 2009

Vanaf de rapportageperiode januari 2009 is met betrekking tot de verklaring het volgende van toepassing.  
 
Het is maand¹-, halfjaar²- en jaarrapporteurs³ toegestaan om enkel door ondertekening van het formulier te verklaren dat er wordt voldaan aan de prudentiële eisen.
  
¹ maandrapporteurs zijn in de kwartaalmaanden ook verplicht de uitkomsten te rapporteren.  
² uitgezonderd een vergunninghouder met enkel een vergunning voor beleggingsdienst a en/of d, welke ook verplicht is de regel surplus eigen vermogen (eigen vermogen - minimum eigen vermogenseis) te rapporteren.  
³ uitgezonderd de financiële holding die gebruik maakt van artikel 4a van het besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft, welke ook verplicht is om het saldo kapitaalbeslag te rapporteren.