30-06-2009 Boete- en dwangsombeleid voor de beleggingsondernemingen

DNB wijst u er voor de goede orde op dat een beleggingsonderneming en/of haar financiële holding verplicht is tot het tijdig indienen van de krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan DNB te verstrekken financiële staten, tenzij deze hiervoor een ontheffing heeft verkregen van DNB . Volledige en tijdige indiening van de gevraagde gegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van een adequaat prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen. Dit betekent dat indien een beleggingsonderneming en/of haar financiële holding nalaat om de gevraagde gegevens aan DNB te verstrekken, DNB de bevoegdheid heeft tot het treffen van formele maatregelen, waaronder het opleggen van een boete en/of een last onder dwangsom.