27-10-2011 Specificaties Corep CRD III formulieren & aanpassingen landen- en renterisico 2011

Op 4 oktober 2011 bent u geïnformeerd dat met ingang van 31 december 2011 Corep CRD III van kracht wordt. We willen door middel van dit bericht uw informeren over de stand van zaken. Vanaf 1 november 2011 kunt u de gewijzigde formulierensets onder uw simulatieaccounts benaderen. Onder de gebruikersdocumentatie treft u vanaf nu de specificaties van de gewijzigde formulierensets aan. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de huidige formulierensets zijn:
  • De marktrisicotemplates zijn opgenomen in de Corep formulierenset.
  • Uitbreiding van de controleregelset; hierbij zijn meerdere signaleringen opgenomen en tevens blokkerende controlemeldingen die insturen van de rapportage pas toestaan als de melding is opgelost. Hiermee wordt beoogd de datakwaliteit te verbeteren.
  • Voor de landenrisico- en renterisicorapportage zijn respectievelijk de landenlijst en muntcodelijst aangepast. Tevens zijn er controleregels toegevoegd. In de renterisicorapportage zijn rekenregels toegevoegd.

De zogeheten null bestanden (voorbeeld XML) zijn per heden ook op de e-line site beschikbaar.