21-10-2011 Nieuwe versie SE-Handboek

De laatste versie van het handboek dateert van 31 maart 2010 en anticipeerde op de nieuwe ECB rapportages van kracht sinds juni 2010. Daardoor was het onvermijdelijk dat hier en daar de nieuwe rapportage-eisen niet onmiddellijk klip en klaar waren. In het Handboek zijn daardoor onjuistheden en onvolledigheden geslopen. Tevens hebben DNB en de banken ervaringen opgedaan die verdere aanpassingen in het handboek nodig maken. Het doel van de nieuwe versie van het handboek is daarom verduidelijking. Daar waar nodig heeft DNB meer voorbeelden toegevoegd. Ook is getracht het handboek door trefwoorden en onderlinge verwijzingen meer toegankelijk te maken. Daarbij hebben we dankbaar gebruik mogen maken van de suggesties die u zelf hebt aangedragen. Voor alle helderheid: de eLine rapportages zijn niet aangepast. Het Handboek geeft thans een update van wat na juni 2010 in de rapportages naar boven is gekomen. Toepassing van 'track changes' door het hele document heen is om redenen van leesbaarheid niet gedaan.

Het is niet ondenkbaar dat deze verhelderingen bij sommige instellingen tot aanpassingen in de rapportages zullen leiden. Aan rapporteurs wordt daarom dringend verzocht met DNB contact te leggen als zij anders - en beter - gaan rapporteren. DNB wenst graag kennis te nemen van breuken in rapportages die niet het gevolg zijn van reëel-economische ontwikkelingen. Daar wordt de statistiek - ons hoofddoel - beter van. In onderling overleg met de rapporteur zal DNB in de praktijk maatvoering toepassen bij de invoering van eventuele rapportage-aanpassingen op sommige punten (zoals bij shortposities).

DNB is ook attent gemaakt op onduidelijkheid over een aantal onderwerpen. De beschrijving hiervan is eenduidiger geworden. Ook heeft DNB besloten om soms uiteenlopende rapportages door individuele banken te harmoniseren in overeenstemming met de geldende ECB-wetgeving. Het gaat hier om de volgende hoofdzaken:

  • saldering/cash pooling: uitgangspunt is en blijft bruto rapportage;
  • reconciliatie: hier zijn veel meer voorbeelden toegevoegd;
  • waardering onderpand: het Handboek is bijgewerkt nav. presentaties gegeven aan de banken op 31 mei en 14 december 2010 (ook aan NVB verzonden): nadere invulling hoe om te gaan met onderpand;
  • trendbreuken (fouten, andere systemen e.d.): graag met DNB contact leggen waarna in overleg herrapportages worden opgesteld;
  • technische en softwarebureaus die diensten namens banken uitvoeren: de rapporterende banken blijven in alle opzichten verantwoordelijk voor hun rapportageverplichtingen;
  • CV's: behoort statistisch gezien tot huishoudens. Maar: banken wordt verzocht met DNB contact te leggen indien zij een omvangrijke CV met bedrijfsmatig karakter in de boeken hebben;
  • OFI's: toegevoegd is een lijst met bekende instellingen die een OFI zijn en als zodanig moeten worden gerubriceerd, maar waar dat niet aanstonds uit de naam blijkt;
  • onder 9001 HK5 is een beschrijving van de bedrijfstakken opgenomen;
  • shortposities: krachtens ECB wetgeving moeten deze als negatieve activa worden gerapporteerd. DNB en de banken moeten zich hier aan houden. Dat betekent dat de rubriceringkeuze die DNB eerder gaf vervalt; DNB stelt voor maatwerk-afspraken met rapporteurs te maken bij de invoering.

Wij hopen dat u hiermee (nog) beter uw rapportages zult gaan verzorgen!

Tegelijk met dit handboek wijzen we u ook op een aantal begeleidende bestanden, die ook in de sectie "Gebruikersdocumentatie" op de pagina Monetaire instellingen staan (te weten: Sector manual ECB, Excelbestand sector toekenning NL-overheid, Inzendkalender 2011. Deze horen ook bij het SE-handboek.