03-02-2015 Rapportage premies (K401) en het nFTK

Voor de toetsing van de premie 2015 mogen fondsen opteren voor toetsing onder het nieuwe FTK. Dit roept enkele vragen op omdat de rapportages zijn gebaseerd op het oude FTK, om deze te beantwoorden zijn enkele extra aanwijzingen opgesteld. Als uitgangspunt is daarbij gehanteerd dat de cijfers in staat K401 voor alle fondsen op het oude FTK moeten worden gebaseerd, en dat wanneer de premie voor 2015 op basis van het nieuwe FTK is vastgesteld een extra analyse moet worden opgenomen in een toelichtingsveld (vraag 3.6).

Vraag 2.4: Peildatum vaststelling premie en kostendekkendheid
Het fonds vermeldt per welke datum de premie voor het gerapporteerde verslagjaar en de ex-ante kostendekkendheid daarvan zijn vastgesteld. Wanneer de premie op basis van het nieuwe FTK is vastgesteld dient deze datum gelijk te zijn aan 1-1-2015.

Vraag 3: Kostendekkende premie
Het fonds dat een gedempte kostendekkende premie hanteert, rapporteert de kostendekkende premie zowel op basis van de actuele rentetermijnstructuur (in de eerste kolom) als de voor het betreffende fonds geldende methodiek van premiedemping (in de tweede kolom). Het fonds dat de kostendekkende premie op basis van de actuele rentetermijnstructuur vaststelt, rapporteert uitsluitend volgens deze methodiek.
Wanneer de premie op basis van het nieuwe FTK is vastgesteld wordt de actuarieel benodigde premie bij vraag 3.1 gerapporteerd op de rentetermijnstructuur per jaareinde inclusief 3-maandsmiddeling. Ook de opslag instandhouding vereist eigen vermogen bij vraag 3.2 dient gebaseerd te zijn op de berekeningssystematiek van het vereist eigen vermogen onder het oude FTK. Wanneer sprake is van demping op basis van verwacht toekomstig rendement dient bij vraag 3.4 in de tweede kolom (premiedemping) het meerdere van de opslag die nodig is voor toeslagverlening boven de opslag die nodig is voor het instandhouden van het vereist vermogen te worden opgenomen.
De rapportage is dus grotendeels gebaseerd op het oude FTK. Om te kunnen beoordelen of de premie kostendekkend is onder het nieuwe FTK dient het fonds bij vraag 3.6 een toelichting te geven van de toetsing van de premie op het nieuwe FTK, inclusief cijfermatige uitkomst.