14-04-2015 Herstelplan rapportage K501: Rapporteren rente effect

Per 1-1-2015 is de driemaandsmiddeling in de rentetermijnstructuur komen te vervallen. Het gevolg hiervan op de financiële positie van het fonds dient te worden opgenomen in het herstelplan. Op K502 kan dit, conform de aanwijzigen, worden gerapporteerd bij M4 in 2015. Op K501 is deze regel echter geblokkeerd. Daarom dienen fondsen het effect van het vervallen van de 3-maandsmiddeling in deze staat te rapporteren onder de verwachting voor lopend jaar op regel 8.1 'Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op dekkingsgraad'. In de toelichting hierbij kan het effect worden uitgeplitst naar "rente effect" en "overige oorzaken en kruiseffecten".