14-04-2016 Mededeling over download FTK Jaarstaat J501

Op FTK Jaarstaat J501 worden op de regels 1.1 t/m 1.6 en op regel 3 bedragen in duizenden euro’s gerapporteerd. Op het scherm van e-Line DNB worden deze gegevens op de juiste wijze getoond. Ook in de back-office-systemen van DNB worden deze gegevens op de juiste wijze (dus in duizenden euro’s) geregistreerd. Op de PDF- of Excel-download van J501 worden deze bedragen echter met een factor 100 vermenigvuldigd en vervolgens getoond met één decimaal achter de komma gevolgd door een percentage-teken (%). Een bedrag van €1.000 op het scherm, wordt in de download dus abusievelijk getoond als 100.000,0%. Omdat het herstellen van deze onvolkomenheid risico’s oplevert voor rapporteurs die de rapportage al in bewerking hebben heeft DNB besloten om deze onvolkomenheid gedurende de huidige rapportageperiode niet te repareren. Voor rapporteurs die de FTK Jaarstaten ten behoeve van de accountantscertificering en bestuurscontrole downloaden en uitprinten verdient het aanbeveling de controlerende partijen te attenderen op deze mededeling.