Samenwerking met het CBS

De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken vanaf 2017 nog intensiever samen aan de vergroting van de kwaliteit en consistentie van cijfers over de Nederlandse economie. De focus ligt daarbij op de betalingsbalans en de nationale rekeningen.

DNB en CBS zetten hiervoor een nieuwe gezamenlijke keten op voor macro-economische statistieken. Daarbij gaan beide instituten optimaal gebruik maken van elkaars expertise.  

Toenemende vraag naar data

Met deze intensieve samenwerking spelen DNB en CBS in op de toenemende vraag naar statistische informatie over de Nederlandse financiële sector en naar eenduidige informatie over de financiële relaties van Nederland met het buitenland. De consistentie van cijfers over de Nederlandse economie wordt vergroot. 

Veranderend speelveld

Samen kunnen DNB en CBS beter inspelen op een veranderend landschap. Door de verdere mondialisering zal de complexiteit in verzamelen, verwerken en interpreteren van data alleen maar toenemen. Met de samenwerking zijn we nog beter toegerust op een veranderend speelveld. Voor de gebruikers van de data kunnen we de statistiekvoorziening zo goed mogelijk aan laten sluiten bij relevante actuele economische ontwikkelingen en trends.

Wie doet wat

DNB wordt verantwoordelijk voor de waarneming van de financiële sectoren, de effectenstatistieken en het opstellen van de Nederlandse betalingsbalans en de internationale investeringspositie. CBS blijft verantwoordelijk voor de Nationale Rekeningen en neemt de niet-financiële sectoren waar.

Samenwerkingsovereenkomst

Vanaf juni 2018 publiceren het CBS en DNB eenduidige cijfers over de relatie van de Nederlandse economie met het buitenland. Nationale en Europese beleidsmakers hebben dan niet langer last van verschillen tussen de Nederlandse betalingsbalanscijfers en de Nationale Rekeningen. Ook worden de vragenlijsten van het CBS en DNB, die bedrijven moeten invullen, beter op elkaar afgestemd. Daarnaast herverdelen beide instanties onderling hun taken. Deze resultaten vloeien voort uit een zeer intensieve samenwerking, die op 18 september 2017 werd bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst tussen de Directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit van DNB en de Directeur-Generaal van het CBS.

Meer weten over deze samenwerking: lees het interview met Pim Claassen, hoofd betalingsbalans en effecten bij DNB en Gerard Eding, directeur Nationale Rekeningen van het CBS.

Wat betekent onze samenwerking voor bedrijven?

Om de economie goed in kaart te brengen, vragen DNB en CBS bedrijven om financiële gegevens aan te leveren. Dat doen we nu nog met meerdere, overlappende uitvragen vanuit DNB en CBS. Is uw onderneming of ondernemingengroep momenteel verplicht de betalingsbalansrapportage en/of de kwartaalenquête Financiën van ondernemingen in te vullen, dan gaat u vanaf 2019 over op een nieuwe gecombineerde kwartaalvragenlijst: de CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans. Op verzoek van de bedrijven zelf, zijn DNB en CBS eind 2017 gestart de bedrijven te informeren over deze nieuwe vragenlijst. In dat kader is op 25 juni 2018 een bedrijvendag georganiseerd. Klik hier voor een verslag van deze dag.

Wilt u meer weten over de nieuwe gecombineerde kwartaalvragenlijst? Bekijk dan de introductievideo en bekijk hier de pagina op de website van het CBS met alle detail-informatie.  

         

>