Governance, gedrag en cultuur

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het gedrag binnen onder toezicht staande instellingen, en op de cultuuraspecten en de organisatorische inrichting (governance) die dat gedrag kunnen beïnvloeden.

Menselijk gedrag en organisatieopzet zijn mede bepalend voor solide en integere instellingen. Met het toezicht op governance, gedrag en cultuur beoogt DNB instellingen het gewenste gedrag te laten vertonen. Dit gedrag is bij elke instelling anders, daarom beoordeelt DNB per instelling welke risico’s voortvloeien uit het gedrag voor die betreffende instelling. Daarnaast wil DNB met het toezicht op governance, gedrag en cultuur stimuleren dat de soliditeit, integriteit, financiële prestaties en het risicoprofiel van instellingen worden versterkt. DNB tracht met deze vorm van toezicht tot de oorzaak van problemen bij instellingen te komen, om vervolgens toekomstige risico’s te kunnen minimaliseren.

Onderzoeken

Om governance, gedrag en cultuur te analyseren en te begrijpen, voert DNB onderzoeken uit bij onder toezicht staande instellingen. Daarbij wordt gefocust op groepsniveau, de dynamiek van de mensen daarbinnen en de structuur van de financiële instelling. Objectieve bevindingen worden verkregen door kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (deskresearch, surveys, interviews en board-observaties) met elkaar te combineren.

Kennisuitwisseling

Toezicht op governance, gedrag en cultuur vindt nationaal en internationaal plaats. Nationaal werkt DNB op dit vlak samen met de AFM. Internationaal verzorgt DNB trainingen en werkt zij samen met andere (Europese en internationale) toezichthouders aan onderzoeken naar governance, gedrag en cultuur. Daarnaast brengt DNB diverse publicaties uit om haar visie op dit toezicht met de sector te delen én om de sector erover te adviseren. Zo kan DNB kennis uitwisselen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het toezicht op governance, gedrag en cultuur.