Meest gestelde vragen iForum

Wat is het iForum in essentie?

Met het iForum wil DNB de verbindende schakel en katalysator vormen tussen het financiële ecosysteem en DNB op het gebied van technologische innovatie. Dit gaan we doen door gezamenlijke initiatieven te realiseren die waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als voor DNB. Naast een structurele dialoog over de impact van technologische innovaties op de sector wil DNB deze waarde creëren door gezamenlijke pilots en experimenten op het snijvlak van technologie en toezicht. 

Het iForum wordt geadviseerd door het iPanel. Dit is een strategisch adviserend orgaan. Het iPanel bestaat uit 12 leden vanuit het financiële ecosysteem en toezichthouders op raad van bestuur- of directieniveau. Het iPanel adviseert over de initiatieven die binnen het iForum worden ontplooid. 

Hoe kan ik meedoen aan het iForum?

Deelnemers aan het iForum zijn primair onder toezicht staande instellingen en organisaties die veel contact met DNB hebben in het kader van het toezicht van DNB. Daarnaast zijn de AFM en het Ministerie van Financiën betrokken bij het iForum. Betrokkenheid kan op verschillende manieren:

  • Door ideeën aan te dragen over nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld verbeteringen in de toezichtfunctie van DNB.
  • Door mee te doen aan een van de huidige initiatieven.
  • Door aanwezig te zijn bij een van de evenementen van het iForum, waarbij deelnemers de resultaten van initiatieven presenteren (show&tell). Hierover volgt later meer informatie.
  • Door input te geven op verbeteringen voor het proces.

Laat het ons weten door te mailen naar iforum@dnb.nl

Wat is het mandaat van het iForum?

Het iForum beoogt een intensieve samenwerking tussen het financiële ecosysteem en DNB op het thema technologische innovatie. De initiatieven die worden ondernomen binnen het iForum moeten passend zijn bij de wettelijke taken van DNB en AFM. Er kunnen initiatieven worden ontplooid die sterk verband houden met het uitvoerend toezicht van DNB, zoals een experiment met real time toezicht. Vanuit het iForum zelf worden echter geen toezichthoudende werkzaamheden verricht. 

Wie betaalt het iForum?

DNB coördineert en organiseert het iForum. Hieraan zijn in principe geen kosten verbonden voor organisaties die deelnemen aan het iForum. De initiatieven binnen het iForum zijn gericht op samenwerking tussen DNB en sector. Per initiatief is een bepaalde inzet van mensen en middelen vanuit de sector nodig. 

Adviseert het iPanel over de manier waarop DNB haar toezicht uitvoert?

Nee, het iPanel adviseert niet over de toezichtmethodiek van DNB. Wel kan DNB mogelijke wijzigingen van de toezichtsmethodiek voorleggen aan het iPanel om input te krijgen.   

Bespreekt het iPanel ook individuele toezichtdossiers?

Nee. Het is uitgesloten dat het iPanel individuele toezicht dossiers bespreekt aangezien organisaties deelnemen die onder direct toezicht staan van DNB. 

Wie benadert de leden van het iPanel?

DNB benadert leden voor het iPanel, mede op basis van overleg met de deelnemende brancheverenigingen. 

Wat is de relatie met andere toezichthouders?

Toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Europese Central Bank (ECB) worden in eerste instantie niet direct betrokken bij het iForum. Deze toezichthouders worden betrokken op het moment dat een concreet initiatief vanuit het iForum het werkgebied van de desbetreffende toezichthouder raakt.

Vervangt het iForum reeds bestaande overlegstructuren?

Nee. Het iForum concentreert zich op de impact van technologische ontwikkelingen op de financiële sector en het toezicht van DNB. Andere onderwerpen waar DNB regelmatig met de sector over spreekt blijven via de bestaande overlegstructuren gaan. 

Wat is de relatie tussen het iForum en andere innovatie initiatieven?

DNB en AFM hebben met de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie twee concepten die gericht zijn op het accommoderen van innovatie in het financiële ecosysteem. Deze intiatieven hebben daarmee raakvlakken met het iForum. Belangrijk onderscheid is dat de communicatie en interactie met (onder toezicht staande) instellingen bij de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie bilateraal en toezichtvertrouwelijk is, terwijl het iForum primair is gericht op de sectorbrede dialoog en gezamenlijke experimenten tussen toezichthouder en instelling. 

De InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie blijven in hun huidige vorm functioneren. Het iForum vult de InnovationHub en Maatwerk aan. Zo kunnen ervaringen uit de InnovationHub en/of Maatwerk input vormen voor een algemene, bredere dialoog binnen het iForum. Andersom kunnen experimenten in het iForum aanleiding geven tot toepassing van Maatwerk in het toezicht.