iForum

Met het iForum wil DNB de verbindende schakel en katalysator vormen tussen het financiële ecosysteem en DNB op het gebied van technologische innovatie.

De financiële wereld verandert steeds sneller onder invloed van technologische ontwikkelingen. Om in deze sterk veranderende wereld te zorgen voor een goed en stabiel functionerende financiële sector heeft DNB een organisatiebrede digitale strategie voor haar toezicht geformuleerd: de ambitie is om in 2025 “smart supervisor” te zijn. Intensieve interactie met de sector op het gebied van technologie is een belangrijk onderdeel van deze strategie, aangezien technologische ontwikkelingen een impact hebben op zowel de sector als het toezicht van DNB. Via het iForum wil DNB deze interactie structureren. 

Doel iForum

Met het iForum willen we gezamenlijke initiatieven realiseren die waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als voor DNB. Naast een structurele dialoog over de impact van technologische innovaties op de sector wil DNB deze waarde creëren door gezamenlijke pilots en experimenten op het snijvlak van technologie en toezicht.

Voorbeelden initiatieven

Denk hierbij aan experimenten met toepassing van (nieuwe) technologie, zoals gebruik van artificial intelligence op basis van toezichtsdata of verkenning van real-time toezicht. Dit kan de kansen en risico’s van technologische innovatie beter inzichtelijk maken, zowel voor de financiële sector als voor het toezicht van DNB. Een ander voorbeeld van de toegevoegde waarde voor de sector ziet op de beperking van de indirecte kosten van het toezicht van DNB door toepassing van digitalisering en technologie in het toezicht.

Nieuws

Deelnemers gezocht voor iForum thema workshops
Voor alle iForum thema’s heeft DNB een voorstel gedaan voor de gewenste situatie in 2025. Samen met de sector willen we per thema de voorgestelde eindsituatie afstemmen en in een (digitale) workshop dit verder uitwerken. Dit doen we door in de workshop een vertaling te maken naar hoe die situatie er concreet uit zal zien. Hierbij gaan we in op vragen zoals:
Wat doen we anders in 2025?
Welke dingen doen we (nog) wel?
En welke zaken misschien niet meer? En welke stappen
   moeten we zetten om daar te komen?
Welke initiatieven kunnen daarvoor vanuit het iForum opgezet
   worden om daar invulling aan te geven?

In de themaworkshops wordt eerst stilgestaan bij de eindsituatie 2025 zoals die nu voorgesteld is. Daarna worden in een brainstorm ideeën voor concrete initiatieven opgehaald. De doelgroep van deze themaworkshops zijn mensen die vanuit hun functie betrokken zijn bij het desbetreffende thema omdat ze verantwoordelijk zijn voor of dagelijks bezig zijn met het thema of onderwerpen die hier nauw mee samenhangen.

Wil je meedenken over deze nadere uitwerking van de thema’s? Of heb je ideeën voor initiatieven die vanuit het iForum opgezet zouden kunnen worden? Doe dan mee aan een van de themaworkshops! Voor de volgende workshops kun je je nog inschrijven via iforum@dnb.nl:
Beter inzicht in wet- en regelgeving: 22 september van
   16.00 tot 17.00 uur,
Artificial intelligence: 30 september van 10.00 tot 11.00 uur,
Risicobeheersing met data-analyse: 15 oktober 11.30 tot
   12.30 uur,
Real time toezicht: 10 november van 11.30 tot 12.30 uur

Themaworkshop iforum


iPanel vergadering 6 juli 2020
De tweede bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 6 juli. Hier werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over de digitale strategie van DNB. Zie voor meer informatie de iPanel pagina.

Show & Tell 9 juli 2020
Op 9 juli vond de eerste (digitale) Show & Tell van het iForum plaats met als doel de resultaten en ervaringen tot nu toe zo breed mogelijk te delen met de financiële sector. Ben je benieuwd naar de gedeelde resultaten? Zie dan de presentatie onder downloads. De volgende Show & Tell zal eind dit jaar plaatsvinden.

Enquête indirecte kosten
Als (onder)deel van een van onze initiatieven (zie initiatieven pagina) hebben we in overeenstemming met het iPanel een korte enquête opgesteld om met inzet van digitalisering en technologie te inventariseren waar het hoogste besparingspotentieel ligt voor indirecte kosten van ons toezicht bij instellingen. We hebben deze enquête o.a. via de brancheverenigingen (NVB, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, Betaalvereniging en APT) uitgezet in diverse sectoren.

iPanel vergadering 16 april 2020
Op 16 april vond de eerste bijeenkomst van het iPanel plaats. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking, verwachtingen en het bespreken van de overkoepelende thema’s met onderliggende (geplande) initiatieven. Zie voor meer informatie de iPanel pagina.

Start eerste initiatieven
Begin 2020 zijn we gestart met de eerste initiatieven, mede op basis van een gezamenlijke prioritering met de sector. Een actueel overzicht van initiatieven vind je op de initiatieven pagina.

Charter
Begin 2020 hebben we tijdens workshops met de sector stilgestaan bij het doel en de werking van het iForum. Dit is verwerkt in een oprichtingscharter (zie download hieronder).

Kick-off iForum
Op 5 november 2019 vond de kick-off plaats. Bekijk hier de aftermovie voor een sfeerimpressie.