iForum

Met het iForum wil DNB de verbindende schakel en katalysator vormen tussen het financiële ecosysteem en DNB op het gebied van technologische innovatie.

De financiële wereld verandert steeds sneller onder invloed van technologische ontwikkelingen. Om in deze sterk veranderende wereld te zorgen voor een goed en stabiel functionerende financiële sector heeft DNB een organisatiebrede digitale strategie voor haar toezicht geformuleerd: de ambitie is om in 2025 “smart supervisor” te zijn. Intensieve interactie met de sector op het gebied van technologie is een belangrijk onderdeel van deze strategie, aangezien technologische ontwikkelingen een impact hebben op zowel de sector als het toezicht van DNB. Via het iForum wil DNB deze interactie structureren. 

Doel iForum

Met het iForum willen we gezamenlijke initiatieven realiseren die waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als voor DNB. Naast een structurele dialoog over de impact van technologische innovaties op de sector wil DNB deze waarde creëren door gezamenlijke pilots en experimenten op het snijvlak van technologie en toezicht.

Voorbeelden initiatieven

Denk hierbij aan experimenten met toepassing van (nieuwe) technologie, zoals gebruik van artificial intelligence op basis van toezichtsdata of verkenning van real-time toezicht. Dit kan de kansen en risico’s van technologische innovatie beter inzichtelijk maken, zowel voor de financiële sector als voor het toezicht van DNB. Een ander voorbeeld van de toegevoegde waarde voor de sector ziet op de beperking van de indirecte kosten van het toezicht van DNB door toepassing van digitalisering en technologie in het toezicht.

Nieuws

Show & Tell 10 december 2020 
Het iForum is dé schakel tussen de financiële sector en DNB op het gebied van technologische innovatie. Donderdag 10 december vond de tweede Show & Tell van het iForum plaats. Tijdens deze digitale sessie deelden DNB én deelnemers uit de sector hun ervaringen en lessons learned van één jaar iForum. Dit deden we o.a. aan de hand van een panelgesprek met drie leden van het iPanel; Eelco Dubbeling (Directeur Nederlandse Vereniging van Banken), Richard Weurding (Algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars) en Patrick de Neef (Chief Innovation Officer Toezicht DNB). Daarnaast hebben we in verschillende break-out sessies de resultaten van onze gezamenlijke initiatieven toegelicht over onderwerpen zoals AI, verbetering van datakwaliteit van rapportages en beperking van de indirecte kosten van toezicht. Het volledige slidedeck vindt u onderaan deze pagina.

DNB voorkomst dubbele rapportagelasten pensioensector
Een belangrijk streven in het kader van onze digitale strategie toezicht is het voorkomen van dubbele uitvragen met slim gebruik van technologie. Op deze manier willen we de indirecte kosten van ons toezicht voor de sector beperken. Doordat sinds 2020 ook EIOPA aparte rapportages vraagt, ontstaat er potentieel een dubbele uitvraag voor fondsen en dus ook dubbele lasten. Dit komt omdat de rapportages van EIOPA en DNB deels over vergelijkbare onderwerpen gaan, maar inhoudelijk en technisch toch sterk verschillend zijn. Om de pensioensector te helpen, heeft DNB de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt om dit complexe rapportageproject voor de sector eenvoudiger te maken. Hoe? Dat zie je in de video!

iForum themaworkshops  

Op 10 november jl. vond de iForum themaworkshop Verkenning Real time toezicht plaats. Het was de laatste themaworkshop in een serie van acht waarin alle iForumthema’s de revue zijn gepasseerd. 

Wat was het doel van de themaworkshop?
Het doel van de themaworkshops was om op een interactieve manier de input van de sector mee te kunnen nemen in de nadere uitwerking van de acht iForumthema’s. Om ervoor te zorgen dat we in het iForum werken aan onderwerpen die zowel voor de sector als DNB relevant zijn. En dat op twee punten; input op het voorstel voor de eindsituatie in 2025 en input op ideeën die er zijn om initiatieven te starten om invulling te geven aan het thema. 

In totaal hebben 32 mensen van 19 verschillende instellingen deelgenomen aan de themaworkshops. Wij zijn vanuit het iForum erg blij met deze deelname en de input die we daarmee opgehaald hebben. 

Resultaten van de themaworkshops
De themaworkshops hebben beantwoord aan het doel dat gesteld werd. De workshops hebben per thema geleid tot aanscherpingen van de eindsituatie in 2025. Deze aanscherpingen publiceren we binnenkort ook op de website. Ook hebben we ideeën opgehaald voor initiatieven die via het iForum uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het initiatief “Teruggeven informatie Integriteitsuitvraag”. Dit initiatief binnen het thema “Risicomanagement versterken via het publiceren van benchmarkinformatie” is dit kwartaal gestart en zal begin 2021 afgerond worden. 

De themaworkshops hebben echter nog meer opgeleverd. Ten eerst hebben de themaworkshops veel inzicht opgeleverd in hoe er vanuit de sector tegen een thema wordt aangekeken en met welke aspecten we bij de uitwerking rekening moeten houden. Voor een aantal thema’s geldt bijvoorbeeld dat de internationale context van heel groot belang is. Dat was natuurlijk al bekend, maar vanuit de workshops is dat belang nogmaals onderstreept en leert ons dat de internationale dimensie voor die thema’s nog sterker meegenomen moet worden.

Ten tweede hebben de themaworkshops hele praktische tips opgeleverd voor inspiratie, best practices en voorbeelden van ontwikkelingen binnen andere industrieën. Deze praktische tips helpen ook bij het uitwerken van de iForumthema’s en de te starten initiatieven. 

Was u niet bij een iForum themaworkshop aanwezig, maar hebt u wel interesse om betrokken te worden bij een bepaald iForum-thema of een bepaald iForum-initiatief? Laat het ons dan weten via iForum@dnb.nl.

Themaworkshop iforum


iPanel vergadering 6 juli 2020
De tweede bijeenkomst van het iPanel vond plaats op 6 juli. Hier werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over de digitale strategie van DNB. Zie voor meer informatie de iPanel pagina.

Show & Tell 9 juli 2020
Op 9 juli vond de eerste (digitale) Show & Tell van het iForum plaats met als doel de resultaten en ervaringen tot nu toe zo breed mogelijk te delen met de financiële sector. Ben je benieuwd naar de gedeelde resultaten? Zie dan de presentatie onder downloads. De volgende Show & Tell zal eind dit jaar plaatsvinden.

Enquête indirecte kosten
Als (onder)deel van een van onze initiatieven (zie initiatieven pagina) hebben we in overeenstemming met het iPanel een korte enquête opgesteld om met inzet van digitalisering en technologie te inventariseren waar het hoogste besparingspotentieel ligt voor indirecte kosten van ons toezicht bij instellingen. We hebben deze enquête o.a. via de brancheverenigingen (NVB, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, Betaalvereniging en APT) uitgezet in diverse sectoren.

iPanel vergadering 16 april 2020
Op 16 april vond de eerste bijeenkomst van het iPanel plaats. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking, verwachtingen en het bespreken van de overkoepelende thema’s met onderliggende (geplande) initiatieven. Zie voor meer informatie de iPanel pagina.

Start eerste initiatieven
Begin 2020 zijn we gestart met de eerste initiatieven, mede op basis van een gezamenlijke prioritering met de sector. Een actueel overzicht van initiatieven vind je op de initiatieven pagina.

Charter
Begin 2020 hebben we tijdens workshops met de sector stilgestaan bij het doel en de werking van het iForum. Dit is verwerkt in een oprichtingscharter (zie download hieronder).

Kick-off iForum
Op 5 november 2019 vond de kick-off plaats. Bekijk hier de aftermovie voor een sfeerimpressie.