Maatregelen van de Nederlandse autoriteiten ter bescherming van de financiële sector

Persbericht
Datum 9 oktober 2008

Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank maken het volgende bekend.

Het Nederlandse financiële stelsel is in de kern gezond, maar kampt thans met grote externe schokken. De Nederlandse autoriteiten zijn vastbesloten de stabiliteit van en het vertrouwen in dit stelsel te waarborgen en de financiële ondernemingen die hiervan deel uitmaken te beschermen. Hiertoe zullen zij alle maatregelen nemen die in de huidige uitzonderlijke omstandigheden nodig zijn, in lijn met soortgelijke initiatieven die andere landen recentelijk hebben genomen, mede om ongelijke concurrentieverhoudingen te voorkomen.

De maatregelen van de Nederlandse autoriteiten omvatten zowel liquiditeitsverstrekking als  kapitaalversterking. Zij zijn gericht op de in Nederland gevestigde banken en verzekeraars en op groepen waarvan die banken en verzekeraars deel uitmaken, alsmede op financiële dochterondernemingen met zetel in Nederland van buitenlandse financiële ondernemingen of
-groepen, ongeacht hun omvang (hierna gezamenlijk: financiële ondernemingen).

Gegeven de aanhoudende spanningen op de geldmarkten heeft het Eurosysteem op 8 oktober 2008. besloten om voor zolang als dat nodig is, maar in ieder geval tot 20 januari 2009, de wekelijks door banken gevraagde liquiditeit volledig toe te wijzen tegen een vast tarief. Daarnaast zal De Nederlandsche Bank (DNB) indien en zo lang als nodig bijzonder krediet verstrekken aan individuele financiële ondernemingen op basis van toereikend onderpand. Hiermee is de korte termijnfinanciering van deze ondernemingen tegen onderpand zeker gesteld.

Voor wat betreft de solvabiliteit committeert de Nederlandse overheid zich om kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland die fundamenteel gezond en levensvatbaar is. Het doel hiervan is dat het eigen vermogen van deze instellingen gehandhaafd blijft op niveaus die de toezichthouder nodig acht. De bijdrage van de overheid kan verschillende vormen aannemen, zoals een participatie via preferente aandelen, of anderszins indien de rechtsvorm, groepsstructuur of andere overwegingen dat noodzakelijk maken. Het staat iedere financiële onderneming die aan bovenstaande omschrijving voldoet vrij om zich voor deze maatregel aan te melden. Zo nodig kunnen financiële ondernemingen voorts in overleg treden met de autoriteiten over specifieke balansproblemen. In elk geval zullen aan al deze maatregelen voorwaarden worden verbonden om de marktwerking zo min mogelijk te verstoren, de financiële risico’s voor de overheid te beperken en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De voorwaarden zullen onder meer betrekking hebben op rendementswaarborgen, de financiering van uitvoeringskosten van de autoriteiten door betrokken financiële ondernemingen, de bestuursbeloningen en de vertegenwoordiging in de Bestuursorganen.

Uitgangspunt voor de Nederlandse autoriteiten is flexibel in te spelen op snel veranderende omstandigheden. Daarom hebben zij niet van te voren een fonds van een specifieke omvang opgericht; per direct is evenwel €20 mrd beschikbaar. De autoriteiten zullen elke aanvraag apart bekijken en direct en doortastend optreden. De overheidsbijdragen zullen op basis van marktconforme condities worden uitgevoerd.

Met deze maatregelen beschermen de Nederlandse autoriteiten de financiële ondernemingen tegen de extreme schokken waarmee zij thans worden geconfronteerd. Aldus creëren zij een solide basis voor deze ondernemingen, herstellen en versterken zij het vertrouwen in het Nederlandse financiële systeem en dragen zij bij aan de stabiliteit van het internationale financiële stelsel.

Het bovenstaande geldt voor een periode van één jaar te rekenen vanaf 10 oktober 2008.

Tot slot delen de Nederlandse autoriteiten mee dat zij kennis hebben genomen van het Britse voorstel voor een gezamenlijke aanpak om de financieringsmarkt voor financiële ondernemingen vlot te trekken. De Nederlandse autoriteiten zullen actief deelnemen aan internationaal overleg hierover.