Laatste wijzigingen

Wilt u weten welke formulieren recent zijn toegevoegd in het Digitaal Loket Toezicht, welke formulieren zijn gewijzigd en of er nieuwe functionaliteiten zijn? Hieronder vindt u een overzicht.

Toezicht aanvragen

Nieuwe functionaliteiten

Per 27 augustus 2020

Machtigingen

DLT-gebruikers kunnen nu andere DLT-gebruikers binnen of buiten de organisatie machtigen voor gestarte en ingediende formulieren. Meerdere personen kunnen op deze manier werken aan een formulier of het formulier inzien. Ook gerelateerde items van een formulier, zoals berichten, zijn beschikbaar voor de gemachtigde. De machtigingsfunctionaliteit is beschikbaar voor formulieren gestart vanaf 15 mei 2020. Meer informatie vindt u hier.

Formulieren inzien

Het is nu mogelijk om een formulier in het DLT in te zien zonder het op te slaan. De inzageoptie is momenteel alleen beschikbaar na het inloggen met eHerkenning. Later dit jaar wordt het mogelijk om ook zonder eHerkenning in te loggen op het DLT. Deze toekomstige gebruikers zonder eHerkenning zullen alleen formulieren kunnen inzien. 

Nieuwe formulieren 

Per 15 mei 2020 

 • Verzoek beëindiging toezicht
  Een pensioenfonds dat al haar pensioenverplichtingen en de daarbij behorende bezittingen heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder kan DNB middels dit formulier verzoeken het toezicht op haar instelling te beëindigen.  

Recent gewijzigde formulieren

Per 27 augustus 2020

Meldingsformulier uitbestedingen sleutelfunctiewerkzaamheden & Meldingsformulier uitbestedingen vermogensbeheer pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

Het is niet meer mogelijk om een melding in te dienen als de volgende gegevens niet in het (concept)contract met de dienstverlener staan:

 • onderzoeksrecht voor de toezichthouder(s);
 • auditrecht voor de instelling en de externe accountant.

De bewoording van enkele vragen is aangepast en is er meer toelichting opgenomen bij de vragen. 

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning.

 • Er is tekst en uitleg toegevoegd zodat de instelling de juiste voornamen en voorletters van de te toetsen persoon in het DLT-formulier vastlegt; dit is relevant voor de identificatie van de te toetsen persoon.
 • Er is duidelijk gemaakt dat het besluit op een toetsing niet meer per post maar via het Digitaal Loket Toezicht wordt verstuurd.

Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de volgende formulieren:

 • Aanvraag voor een functieverandering
 • Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten
 • Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar
 • Prospective Appointment Notification Form for Banks that qualify as Significant Institution (under SSM-regulation)
 • AanvraagformulierAanvangstoetsing Tweede Echelon

Per 16 juli 2020

 • Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar.  
  In het formulier zijn een aantal nieuwe vragen opgenomen, de volgorde van de al bestaande vragen is gewijzigd en in de tekst van sommige vragen zijn kleine wijzigingen aangebracht. De nieuwe vragen hebben betrekking op de ervaring van de persoon of de rechtspersoon met het verwerven en besturen van deelnemingen in vennootschappen.

 • Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning.
  De inleiding van het formulier is aangepast om te verduidelijken dat voor sommige toetsingen een ander formulier ingediend moet worden dat het formulier ‘Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning’.Per 15 mei 2020
 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.  
  In het formulier zijn vragen opgenomen om te kunnen vaststellen of een zogenoemde criminal records extract nodig is bij een toetsing. Dit is een verklaring waarin een bevoegde autoriteit verklaart dat de te toetsen persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de betreffende functie

Per 24 april 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.  
  Er zijn nieuwe mogelijke functies toegevoegd (Bestuurder & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) en Commissaris & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%)

 • Registratieformulier aanbieders van cryptodiensten.
  Ook in dit formulier zijn mogelijke functies toegevoegd (Bestuurder & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) en Commissaris & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) alsmede het bedrag dat aan leges moet worden betaald bij een registratie. 

Toezicht organisatiegegevens

Per 27 augustus 2020 

 • De Aandeelhoudersstructuur en bestuurders van aandeelhouders zijn beschikbaar voor trustkantoren en aanbieders van cryptodiensten
 • Als de eerstverantwoordelijke toezichthouder een Toezichtteam is, wordt het mailadres van dit team nu ook getoond in DLT Organisatiegegevens.
 • Als de eerstverantwoordelijke toezichthouder een Toezichtteam is, wordt nu in alle gevallen notificaties uit DLT Organisatiegegevens nu ook aan groepsmailadres gestuurd.

Per 4 juni 2020

Toezicht Organisatiegegevens is beschikbaar voor alle aanbieders van cryptodiensten en LSI-banken.

Per 12 maart 2020

 • De sortering van te toetsen personen is aangepast voor verzekeraars.
 • Ook pensioenfondsen kunnen nu zelf een einddatum en contactgegevens van personen op een te toetsen rol aanpassen.
 • Ook pensioenfondsen en verzekeraars hebben nu de link naar eigen openbaar register pagina beschikbaar.
 • Pensioenfondsen kunnen meerdere uitvoeringsovereenkomsten uploaden.