Negen vragen over de InnovationHub

Wat is jullie definitie van innovatie, voor wie is de InnovationHub precies bedoeld en zijn er kosten verbonden aan het gebruik ervan? AFM en DNB ontvingen de afgelopen maanden veel vragen over de InnovationHub. De meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

1. Wat is jullie definitie van innovatie?

AFM en DNB hanteren een brede interpretatie van het begrip innovatie. Innovatie kan een nieuwe financiële dienst, product of markt betreffen, maar het kan ook gaan om een vernieuwing van bestaande financiële diensten, producten of markten. Gebeurt dit door middel van toepassing van technologie dan noemen we het fintech. De InnovationHub  is daarmee toegankelijk voor een breder palet aan innovaties dan alleen toepassingen van (nieuwe) technologie.

2. Maakt de InnovationHub alle antwoorden op marktvragen openbaar?

Meerdere partijen benadrukken dat de feedback van de InnovationHub aan individuele marktpartijen, inzichtelijk moet zijn voor de gehele markt. Wij begrijpen die wens. Uiteraard delen we geen informatie van en over een vragende partij. Maar op het moment dat onze feedback een belangrijke verduidelijking, aanpassing of aanvulling betreft op gehanteerd beleid, zullen we dat breder bekend maken. Bij individuele feedback aan marktpartijen, waarbij slechts uitleg wordt gegeven van bestaand beleid, heeft marktbrede publicatie te weinig toegevoegde waarde ten opzichte van het tijdsbeslag en daarmee de kosten.

3. Welke doelgroep heeft de InnovationHub voor ogen?

De InnovationHub is bedoeld voor zowel nieuwe als bestaande marktpartijen, of zij (al) onder toezicht staan of niet maakt geen verschil. Niet alle marktpartijen lijken zich hiervan bewust te zijn. We benadrukken dat de InnovationHub openstaat voor alle partijen met vragen rondom wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot innovatieve diensten of producten, ook wanneer zij nog in ontwikkeling zijn. Van belang is verder dat de innovatie significant vernieuwend is ten opzichte van producten en diensten die al op de markt zijn, dat de innovatie een duidelijk vooruitzicht op toegevoegde waarde voor de klant of maatschappij heeft,  dat de betreffende partij naar redelijkheid zich voldoende verdiept heeft in de toepasselijke regelgeving en dat de betreffende partij al wel een voldoende duidelijk beeld heeft over het voorgenomen concept.

4. Wat is de rol van de InnovationHub binnen het toezicht?

De InnovationHub is gericht op de verlaging van drempels in het contact tussen toezichthouder en marktpartij, en zorgt voor een verbetering van de communicatie tussen beide. Daarbij is uiteraard sprake van een goede informatie-uitwisseling tussen medewerkers van de InnovationHub en de uitvoerend toezichthouders.

5. Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de InnovationHub?

De InnovationHub heeft als doel om positieve innovatie in de financiële sector te accommoderen en draagt hiermee bij aan de toezichtdoelstellingen van AFM en DNB. Aan het gebruik van de InnovationHub zijn daarom voor de deelnemers geen aparte kosten verbonden. Dit is in lijn met het Ondernemersloket van de AFM en de Infobox bij DNB, van waaruit al jaren duidelijkheid wordt geven over het regelgevend kader. De InnovationHub is een toevoeging op deze bestaande loketten, speciaal gericht op innovaties die in het belang zijn van klant of maatschappij en die moeilijker passen in de bestaande regelgeving en toezichtstructuren.

6. Hoe zit het met de rechtszekerheid van de ondersteuning van de InnovationHub?

Het doel van de InnovationHub is om marktpartijen snel van ondersteuning te voorzien. Dit brengt met zich mee dat de communicatie informeel van aard is. We willen met de InnovationHub een goede balans bewaren tussen een snelle ondersteuning en de mate van rechtszekerheid die van deze ondersteuning uitgaat. De InnovationHub heeft dus niet als doel om marktpartijen van een formeel standpunt te voorzien. Het staat marktpartijen uiteraard vrij om een formeel standpunt van de toezichthouder te vragen, bijvoorbeeld via een reikwijdtevraagstuk via de gebruikelijke kanalen.

7. Werken AFM en DNB ook samen met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt?

AFM en DNB willen de samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij de InnovationHub versterken. Dit omdat we zien dat veel innovaties in de financiële sector vragen oproepen rondom het gebruik van klantgegevens. We zien dat de innovaties breder gaan dan alleen de financiële markten en we zien dat een aantal innovaties tot nieuwe marktmachtsvraagstukken leidt. Innovatieve ontwikkelingen in de markt raken daarmee het terrein van verschillende markttoezichthouders, waarbij onderlinge afstemming en overleg steeds belangrijker worden. Het generieke toezicht van AP en ACM raakt daarbij het sectorspecifieke toezicht van de AFM en DNB. Wij zijn met zowel AP als ACM in gesprek over de vormgeving van de samenwerking met deze toezichthouders.

8. Werken AFM en DNB in internationaal verband samen?

AFM en DNB spannen zich in om de implicaties van en omgang met innovatieve diensten te agenderen bij collega-toezichthouders in het buitenland, zowel in Europees verband als ook wereldwijd. Een gelijke behandeling van marktpartijen, mede om toezichtarbitrage te voorkomen, speelt hierbij een belangrijke rol.

9. Wat doen jullie met de feedback die de markt recent heeft gegeven op het discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie’?

Veel verschillende marktpartijen en andere stakeholders hebben de afgelopen tijd gereageerd op het discussiedocument  van AFM en DNB, en denken met ons mee over vernieuwingen in de toezichtaanpak en het beter accommoderen van innovatie in de financiële sector. De reacties hebben we recent op de website van de InnovationHub gepubliceerd.

De komende tijd zullen we mede met behulp van deze feedback, de vernieuwingsplannen verder uitwerken. Daarnaast willen we graag met enkele partijen in gesprek over hun input. De ambitie van AFM en DNB is om eind van het jaar met concrete vervolgstappen naar buiten te treden.

De vragen die we hierboven hebben beantwoord kwamen onder meer naar voren in de feedback die we ontvingen op het discussiedocument. 

Lees ook: