Veelgestelde vragen aan de InnovationHub

Geeft de InnovationHub ook advies?

Wij denken graag met u mee. Het doel van de InnovationHub is om marktpartijen snel en adequaat ondersteuning te bieden. Dit brengt met zich mee dat de communicatie informeel van aard is; onze doelstelling is niet om een formeel standpunt of (gedetailleerd) advies te geven. Het staat u uiteraard vrij om een formeel standpunt aan te vragen, bijvoorbeeld door een reikwijdtevraagstuk in te dienen via de gebruikelijke kanalen.

Wat zijn de doorlooptijden?

Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren op uw vraag. Hoe diep wij dan al op uw kwestie ingaan, hangt af van de vraag die u stelt. Afhankelijk van de vraag, nodigen wij u uit voor een gesprek bij de AFM of bij DNB. Bij eenvoudig te beantwoorden vragen volstaat mogelijk telefonisch contact of contact via e-mail.

Voor wie is de InnovationHub?

De InnovationHub is een loket van de AFM en DNB voor vragen over de toepassing van wet- en regelgeving voor financiële ondernemingen in verband met de ontwikkeling van innovatieve financiële producten, -diensten of –bedrijfsmodellen. In het bijzonder als sprake is of lijkt te zijn van onnodig belemmerende regels voor innovaties in de financiële sector.

Kunnen vertegenwoordigers van vergunninghoudende partijen (bijvoorbeeld uit de business of compliance) ook terecht bij de InnovationHub?

Ook als u al een vergunning heeft, kunt u met toezichtvragen over uw innovatieve financiële producten en diensten terecht bij de InnovationHub. Wij zijn u graag van dienst als er bij de ontwikkeling van een innovatief concept (interne) onduidelijkheid bestaat over de uitleg door de toezichthouder. Door contact op te nemen met de InnovationHub kan het u helpen om in een vroege fase van het concept meer duidelijkheid te krijgen.

Bij welke toezichthouder moet ik mijn vraag stellen? 

Als u twijfelt of uw vraag door de AFM of DNB moet worden behandeld, kunt u dit in het aanvraagformulier aangeven. De AFM en DNB onderhouden nauw contact over de behandeling van vragen die bij de InnovationHub binnen komen. Op basis van uw vraag en de daarbij gegeven toelichting bepalen wij onderling welke toezichthouder uw vraag het beste kan beantwoorden. Het is hierbij van belang dat u uw vraag zo concreet mogelijk beschrijft, zodat wij de juiste afweging kunnen maken.

Worden andere toezichthouders ook betrokken bij de InnovationHub?

Sinds 1 juni 2017 is De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook betrokken bij de InnovationHub. U kunt uw vragen en signalen met betrekking tot mededingingsregels direct aan de ACM stellen via het aanvraagformulier.

Welke informatie is nuttig om te delen met de InnovationHub bij het stellen van een vraag?

In algemene zin geldt: hoe concreter uw verzoek en de informatie die u meestuurt, hoe beter wij u kunnen adviseren. Denk hierbij aan de werking van uw concept, wat het innovatieve element is, uw eigen inschatting van de toepasselijke regelgeving, en de punten waarop u mogelijk knelpunten ziet.

Staat dienstverlening met betrekking tot beleggen in cryptovaluta onder toezicht in Nederland ?

AFM en DNB constateren een toenemende interesse voor activiteiten met betrekking tot cryptocurrencies (cryptovaluta), zoals Bitcoin. Deze producten zijn, anders dan hun naam ‘cryptovaluta’ suggereert, geen valuta’s in de zin van ‘wettig betaalmiddel’ – geen geld dus. Evenmin zijn het financiële producten, zodat (het als tussenpersoon betrokken zijn bij) de aan- of verkoop van cryptovaluta’s, of het verrichten van diensten met betrekking tot het bewaren of beheren van tegoeden in cryptovaluta’s niet wordt gereguleerd onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Niettemin kunnen dergelijke activiteiten de aanbieder ervan toch binnen de reikwijdte van de Wft brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval als degene die in de uitoefening van diens bedrijf met betrekking tot de aan- of verkoop, de bewaring of het beheer van cryptovaluta aan het publiek (zijnde anderen dan professionele marktpartijen) de mogelijkheid biedt opvorderbare gelden (deposito’s of andere terugbetaalbare gelden) ter beschikking te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval als een klant zijn tegoed in cryptovaluta bij een dienstverlener met betrekking tot (aan- of verkoop, bewaring of beheer van) cryptovaluta’s kan omzetten in een bij die dienstverlener aan te houden tegoed in geld – opvorderbare gelden. Het is echter op grond van artikel 3:5 Wft een ieder, geen bank zijnde, verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben.

Een ander voorbeeld van toepasselijkheid van de Wft is als een instelling deelnemingsrechten wil aanbieden in een beleggingsinstelling die belegt in cryptovaluta. In dat geval is het verbod van artikel 2:65 Wft van toepassing, in casu het verbod om een Nederlandse beleggingsinstelling te beheren of rechten van deelneming in een Nederlandse beleggingsinstelling aan te bieden, zonder dat de beheerder een door de AFM verleende vergunning heeft, of, indien het een beleggingsmaatschappij betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de beleggingsmaatschappij een door de AFM verleende vergunning heeft.

PSD2 maakt innovaties in betaaldienstverlening mogelijk

Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland in werking getreden. PSD2 introduceert twee nieuwe betaaldiensten: initiatie van (internet)betalingen (betaalinitiatiediensten) en verschaffing van geconsolideerde informatie over (online) betaalrekeningen (rekeninginformatiediensten). Partijen die deze diensten willen gaan aanbieden kunnen daartoe een vergunningaanvraag bij DNB indienen. Zie  voor meer informatie.            

Hoe kijkt de AFM – in de context van innovatie - aan tegen bemiddelen?

Disintermediatie is een term die vaak wordt gebruikt in publicaties over FinTech. Partijen richten zich op een heel specifiek onderdeel van de waardeketen met als doel om dat onderdeel digitaal te innoveren. AFM en DNB zien dit ook daadwerkelijk terug in de praktijk, dikwijls wordt daarbij het bemiddelingsbegrip geraakt. Bijvoorbeeld:  een financiële onderneming schakelt een FinTech-bedrijf in om de relevante data, nodig voor de verstrekking van een hypotheek, digitaal te verzamelen. Het FinTech-bedrijf verzamelt deze data in opdracht van de consument en stuurt deze - met instemming - door naar de aanbieder. In dit geval is sprake van (beroeps-/bedrijfsmatige) werkzaamheden die gericht zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst. Hierover leest u meer terug op de website van de AFM.

Naast de inhoudelijk betrokkenheid bij het tot stand komen van een overeenkomst, valt ook het assisteren bij het beheer en de uitvoering van deze overeenkomst onder het begrip ‘bemiddelen’.  De AFM realiseert zich dat met beide elementen van dit  begrip de reikwijdte ruim is. De grote vraag is of bepaalde FinTech-activiteiten nu wel of niet onder de definitie vallen? Dit is momenteel een ‘grijs gebied’ aangezien de wetgever dergelijke activiteiten niet heeft beoogd te regelen. Dit wordt nu door de AFM onderzocht en zodra hier meer duidelijkheid over is, volgt een bericht op de AFM website.