Meldpunt Toezicht Overlap

Het Meldpunt Toezicht Overlap (het Meldpunt) is een loket waar onder toezicht staande ondernemingen terecht kunnen om overlap te melden in het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

Het doel van het Meldpunt is klachten over overlap in het operationele toezicht door de toezichthouders te registreren en op te lossen. Daarnaast kan het Meldpunt een signaalfunctie vervullen door te wijzen op mogelijke tekortkomingen in regelgeving, beleid en uitvoering, die een meer structurele oplossing vergen. Sinds de invoering van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en de Pensioenwet (PW) zijn de toebedeling van taken en afbakening van verantwoordelijkheden helder wettelijk geregeld. Het prudentieel toezicht is belegd bij DNB; het gedragstoezicht is belegd bij de AFM.

Samenwerking DNB-AFM

In verschillende toezichtwetten (Wft, PW en Wvb) zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AFM en DNB vastgelegd. Bovendien is geregeld op welke terreinen en op welke manieren de toezichthouders moeten samenwerken. In aanvulling op, en ter nadere invulling van deze wettelijk vastgelegde samenwerking, zijn in het Convenant (nadere) afspraken gemaakt om eventuele overlap te voorkomen en om efficiency en doelgerichtheid van de uitvoering van het toezicht te bevorderen (Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiƫle Markten en De Nederlandsche Bank N.V.)

Contact

Het Meldpunt is bereikbaar per email info@meldpuntoverlap.nl.